Kolegiji

Akademska godina
Obvezni predmeti specijalističkog studija Upravljanje projektima (16113)
6
ECTS
Osnove upravljanja projektima (181868)
K. Fertalj, Ž. Car, B. Vrdoljak
6
ECTS
Vođenje projekata (181870)
K. Fertalj
Izborni predmeti specijalističkog studija Upravljanje projektima (16114)
6
ECTS
6
ECTS
Organizacija i projekti (181872)
M. Omazić, D. Filipović
6
ECTS
Upravljanje kvalitetom projekta (181876)
D. Ilić, R. Malarić
6
ECTS
Upravljanje nabavom i ugovaranjem projekta (181878)
I. Dražić Lutilsky
6
ECTS
Upravljanje portfeljem i programom (181874)
M. Omazić, R. Vlahov Golomejić
6
ECTS
Upravljanje rizicima projekta (181875)
T. Capuder, M. Gržanić Antić
6
ECTS
Upravljanje troškovima projekta (181877)
I. Dražić Lutilsky
6
ECTS
Vladanje projektima (181871)
T. Galinac Grbac
Obvezni predmeti specijalističkog studija Upravljanje projektima (16113)
6
ECTS
Osnove upravljanja projektima (181868)
K. Fertalj, Ž. Car, B. Vrdoljak
6
ECTS
Vođenje projekata (181870)
K. Fertalj
Izborni predmeti specijalističkog studija Upravljanje projektima (16114)
6
ECTS
6
ECTS
Organizacija i projekti (181872)
M. Omazić, D. Filipović
6
ECTS
Upravljanje kvalitetom projekta (181876)
D. Ilić, R. Malarić
6
ECTS
Upravljanje nabavom i ugovaranjem projekta (181878)
I. Dražić Lutilsky
6
ECTS
Upravljanje portfeljem i programom (181874)
M. Omazić, R. Vlahov Golomejić
6
ECTS
Upravljanje rizicima projekta (181875)
T. Capuder, M. Gržanić Antić
6
ECTS
Upravljanje troškovima projekta (181877)
I. Dražić Lutilsky
6
ECTS
Vladanje projektima (181871)
T. Galinac Grbac

Kolegiji

Osnove upravljanja projektima

(obavezni predmet)

Nositelji:

Prof. dr. sc. Krešimir Fertalj

Prof. dr. sc. Željka Car

Prof. dr. sc. Boris Vrdoljak

Opis:

Pravilno upravljanje igra ključnu ulogu u učinkovitom izvršavanju i uspješnoj realizaciji projekata. Stoga ovaj predmet daje sistematičan pregled ključnih područja upravljanja projektima i glavnih grupa upravljačkih procesa.

 

Svrha ovog predmeta je uvesti i uspostaviti načela za radni okvir upravljanja projektima primjenjiv na upravljanje projektima u različitim područjima, kao što su računarstvo, informacijske tehnologije, elektrotehnika, strojarstvo i druge. Ova načela obuhvaćaju provjerene postupke koji se široko primjenjuju, kao i inovativne prakse u nastajanju. Cilj kolegija je osposobiti studente za ispravan pristup sudjelovanju u projektima, razumijevanje ključnih pojmova upravljanja projektima iz perspektive voditelja projekta i sudionika u projektu, od teorijskih postavki do praktične primjene.

 

Upravljanje projektom se dokazalo kao najučinkovitiji način isporuke proizvoda unutar zadanih troškova, ograničenog vremenskog rasporeda i raspoloživih resursa. Pri tome je ključno znati kako definirati doseg projekta i njime upravljati, kako odrediti zahtjeve i napraviti detaljnu strukturiranu raspodjelu posla, kako izraditi realan i opravdan vremenski raspored i proračun projekta, kako upravljati projektnim timom, upravljati rizicima te razumjeti ostale procese projekta. Predmet uvažava dosegnute standarde i znanja o upravljanju projektima u suvremenom projektnom okruženju. Stoga obrađuje granule znanja i terminologiju definirane od strane profesionalnih udruga kao što su Project Management Institute i Association for Project Management te njihovu primjenu u praksi ilustracijom odabranih studijskih slučajeva.

ECTS:

6

Sati predavanja:

30

Kompetencije:

Studenti će usvojiti znanja o području i kontekstu upravljanja projektima, životnom ciklusu projekta, uvjetima uspješnog upravljanja projektima te posebnostima projekata s obzirom na veličinu, strukturu i kontekst projekta i njegovih dionika.

Po završetku kolegija studenti će biti u stanju:

 • Prepoznati elemente životnog ciklusa projekta
 • Razumjeti važnost upravljanja projektima i njegov odnos prema drugim upravljačkim disciplinama
 • Povezati teorijske i praktične aspekte upravljanja projektima
 • Razumjeti procese upravljanja projektima i njihovo međudjelovanje
 • Primijeniti osnovne tehnike upravljanja projektima
 • Razumjeti uloge i odgovornosti glavnih sudionika projekta s naglaskom na ulozi voditelja projekta
 • Dalje unaprijediti svoje znanje i razumijevanje, te razviti nove vještine na višoj razini.

Oblici provođenja nastave:

Predavanja, vježbe i seminarski radovi.

Nastavne cjeline:

Naslov

Sati

Osnove upravljanja projektima

2

Upravljanje programom i portfeljem

2

Sponzorstvo projekta, ured za upravljanje projektima

2

Strukture organizacije projekta

2

Kontekst upravljanja projektom

2

Životni ciklus projekta

2

Procesi upravljanja projektom

2

Inicijacija projekta: izrada povelje i određivanje dionika

2

Planiranje projekta: izjava o dosegu, WBS, resursi, proračun

2

Izvršavanje projekta: usmjeravanje i upravljanje radom

2

Nadziranje i kontrola: rješavanje problema i odlučivanje, upravljanje promjenama

2

Zatvaranje projekta: prihvaćanje naručitelja, pouke

2

Globalni projekti

2

Posebnosti projekata s obzirom na problemsko područje

2

Aktualnosti i trendovi u upravljanju projektima

2

Način polaganja:

Seminarski rad, usmeni ispit.

Literatura:

 1. R. K. Wysocki (2014). Effective Project Management: Traditional, Adaptive. Extreme, Wiley
 2. PMI (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). PMI
 3. H. Kerzner (2013). Project Management Case Studies. Willey

Semestar:

1

Izvođenje na engleskom:

Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete:

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.

 

Upravljanje dionicima i komunikacijom projekta

(obavezni predmet)

Nositelji:

Prof. dr. sc. Željka Car

Opis:

Razumijevanje značaja, utjecaja, mehanizama i najčešćih problema komunikacije na projektu. Upoznavanje s vještinama komuniciranja i mogućnostima njihovih poboljšanja. Definiranje komunikacije unutar projektnog tima i komunikacije s vanjskim dionicima unutar i izvan organizacije. Upoznavanje sa specifičnostima virtualnih timova, prednostima i rizicima s obzirom na komunikaciju te tehnološkim rješenjima za učinkoviti tad. Opisivanje novih koncepata timskog rada i specifičnosti globalne organizacije s obzirom na upravljanje dionicima. Osnove identifikacije, analize i upravljanja dionicima na projektu te njihovo aktivno uključivanje u sve procese. Specifičnosti upravljanja globalnim projektima. Razumijevanje utjecaja dobrog vodstva na komunikaciju i učinkovito uključivanje projektnih dionika.

ECTS:

6

Sati predavanja:

30

Kompetencije:

 • Stjecanje znanja o važnosti kvalitetne komunikacije i učinkovitog uključivanja dionika na projektu.
 • Prepoznavanje mogućnosti poboljšanja vještina i komuniciranja i tehnika za kvalitetno upravljanje komunikacijom i dionicima.
 • Stjecanje specifičnih znanja za uspostavu učinkovite komunikacije u projektnom timu te komunikacije sa svim dionicima, kao i njihovo aktivno uključivanje u projekt.

Oblici provođenja nastave:

Predavanja, vježbe i seminarski radovi.

Nastavne cjeline:

Naslov

Sati

Uvod u upravljanje komunikacijom na projektu

2

Dimenzije komunikacije

2

Vještine komuniciranja

2

Procesi upravljanja komunikacijom na projektu

2

Planiranje, distribucija i upravljanje komunikacijom

2

Međuljudska komunikacija

2

Upravljanje virtualnim projektom

2

Komunikacija i tehnologije virtualnih timova

2

Uvod u upravljanje dionicima na projektu

2

Analiza dionika

2

Procesi upravljanja dionicima na projektu

2

Identifikacija i uključivanje dionika

2

Organizacija i kontekst projekta

2

Upravljanje globalnim projektom

2

Rukovođenje projektom

2

Način polaganja:

Seminari, prezentacije, usmeni ispit

Literatura:

 1. PMI (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). PMI
 2. T. Roeder (2013). Managing Project Stakeholders: Building a Foundation to Achieve Project Goals. Wiley
 3. W. Dow & B. Taylor (2015). Project Management Communication Tools, William Dow

Semestar:

1

Izvođenje na engleskom:

Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete:

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.

 

Vođenje projekata 

(obavezni predmet)

Nositelji:

Prof. dr. sc. Krešimir Fertalj

Opis:

Uspjeh projekta ovisi o ljudima i učinkovitosti načina na koji rade i komuniciraju jedni s drugima. To se izravno odražava na ulogu upravitelja projekta. Osnovna pretpostavka je da upravitelj projekta ne treba posjedovati samo analitičke vještine, nego je nužno da vlada i međuljudskim vještinama za učinkovito upravljanje grupama. Cilj predmeta je izgraditi vještine u prepoznavanju i upravljanju dionicima projekta te sudjelovanju u komunikaciji, razvoju tima i timskom radu.

Predmet izlaže pregled upravljanja ljudskim resursima u kontekstu projekta, objašnjava planiranje ljudskih resursa, razmatra postupke vrednovanja i selekcije članova tima i tehnike izgradnje timova te tehnike upravljanja timovima u organizacijskom okruženju. Svrha je razumijevanje teorijske podloge i ponašanja grupe u praksi te procesa timskog rada kako bi se pospješilo upravljanje timom. Između ostalog, predmet objašnjava koncepte ljudskog ponašanja kao što su motiviranje, rješavanje problema, donošenje odluka, pregovaranje te upravljanje konfliktima u organizacijskoj strukturi.

Osim toga, ova znanja naslanjaju se i povezuju na znanja o upravljanju komunikacijom projekta, koordinaciji dionika, te organizaciji projekta i vladanju projektom s obzirom na okruženje projekta.

ECTS:

6

Sati predavanja:

30

Kompetencije:

Po završetku kolegija studenti će biti osposobljeni za sljedeće:

 • Razumjeti osnovne aspekte strukturiranja tima, dinamike između članova tima i  uloge upravitelja projekta
 • Primijeniti tehnike upravljanja vremenom i strategije upravljanja pojedincima i grupnim aktivnostima
 • Primijeniti socijalnu i emocionalnu inteligenciju na vođenje tima
 • Primijeniti tehnike za razrješenje konflikata
 • Motiviranje suradnika na projektu
 • Usvojiti i primijeniti učinkovitu međukulturalnu, međugeneracijsku, hijerarhijsku i virtualnu komunikaciju.

Oblici provođenja nastave:

Predavanja, vježbe i seminarski radovi.

Nastavne cjeline:

Naslov

Sati

Kompetencije rukovođenja u kontekstu upravljanja projektom

2

Modeli razvoja liderstva

2

Stilovi rukovođenja

2

Izgradnja timova

2

Lansiranje timova

2

Postupci motiviranja

2

Upravljanje dinamikom tima

2

Donošenje odluka u timu

2

Utjecaj na performanse tima

2

Uloga upravitelja projekta u timskom radu

2

Pregovaranje

2

Socijalni i emocionalni aspekti, komunikacija i socijalizacija

2

Dobre prakse rukovođenja

2

Utjecaj projekta na upravljanje promjenama

2

Upravljanje ljudskim resursima u kontekstu selekcije, planiranja, razvoja, procjene, poticanja, otpuštanja i zadržavanja članova tima.

2

Način polaganja:

Seminarski rad, usmeni ispit.

Literatura:

 1. PMI (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). PMI
 2. L. Thompson (2013). Making the team: A guide for managers. Pearson
 3. Z Burke, S. Barron (2014). Project Management Leadership: Building Creative Teams. Wiley

Semestar:

1

Izvođenje na engleskom:

Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete:

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.

 

Vladanje projektima

(izborni predmet)

Nositelji:

Izv. prof. dr. sc. Bojan Trkulja

Opis:

Rezultati većine projekata primjenjuju se u organizacijama koje su „funkcionalne“ to jest organizacijama koje su strukturirane oko specifičnih funkcija kao što su prodaja, upravljanje ljudskim resursima, financije, proizvodnja itd. Od upravitelja projekta očekuje se uspostaviti visoku razinu suradnje između različitih poslovnih cjelina u kojima je uobičajeno zastupljeno linijsko upravljanje. Osim toga, prevladava shvaćanje da je upravljanje projektima mnogo više nego skup operativnih alata. Manje je, međutim, uspješno provedenih projekata unutar potpunog okvira vladanja projektima koji uključuje upravljanje portfeljem i upravljanjem programom te tehnike i solidno razumijevanje uloge viših rukovoditelja u provedbi uspješnih projekata. Rješenje zahtijeva snažno vladanje projektom, jasan smisao prioriteta projekata, transparentnu podršku projektima na višim razinama rukovođenja te otvorenu i iskrenu organizacijsku kulturu.

Svrha predmeta je rasvjetljavanje ovog novog organizacijskog pitanja od interesa kako za strateško upravljanje organizacijom tako da upravljanje projektima. Predmet razjašnjava što je vladanje projektom, koje su uloge i odgovornosti potrebne za uspostavljanje ispravnih procedura vladanja, te obrađuje desetak načela vladanja projektima. Pri tome razmatra razloge uspješnosti projekata i karakteristike učinkovitog upravljanja projektom s obzirom na kontekst i strategiju organizacije te s obzirom na koordinaciju između voditelja projekta te srednjeg i izvršnog rukovodstva.

ECTS:

6

Sati predavanja:

30

Kompetencije:

Suočavanje s nesigurnošću projekta, razumijevanje paradigmi vladanja, odabir i prilagodba modela vladanja, vladanje projektom s obzirom na kontekst organizacije, praćenje i kontroliranje projekata, primjena načela upravljanja dosegom i promjenama. Pokretanje, zaustavljanje i zatvaranje projekata. Vrednovanje projekata.

Oblici provođenja nastave:

Predavanja, vježbe i seminarski radovi.

Nastavne cjeline:

Naslov

Sati

Osnovni pojmovi

2

Tipovi modela vladanja

2

Izrada modela vladanja

2

Uspostava organizacije zasnovane na transparentnosti i odgovornosti

2

Vlasništvo projekta i vlasništvo sredstava

2

Vladanje u velikim projektima, programima i portfeljima

2

Upravljanje projektima poduzeća (Enterprise PM)

2

Doseg projekta naspram specifikacije proizvoda

2

Procesi upravljanja dosegom

2

Prikupljanje zahtjeva i planiranje upravljanja dosegom

2

Kontrola promjena i upravljanje konfiguracijom

2

Verifikacija dosega, kontrola dosega

2

Upravljanje promjenom dosega

2

Primopredaja i zatvaranje projekta

2

Pouke i post-implementacijski pregled projekta

2

Način polaganja:

Seminarski rad, usmeni ispit.

Literatura:

 1. PMI (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). PMI
 2. P.C. Dinsmore, L. Rocha (2012). Enterprise Project Governance: A Guide to the Successful Management of Projects Across the Organization. AMACOM
 3. PMI (2016). Governance of Portfolios, Programs, and Projects: A Practice Guide. PMI

Semestar:

2

Izvođenje na engleskom:

Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete:

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.

 

Organizacija i projekti

(izborni predmet)

Nositelji:

Izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić

Doc. dr. sc. Davor Filipović

Opis:

Predmet se bavi odnosom projekata i projektnih organizacija koje ih provode. U mnogim organizacijama projekti su ključni mehanizam za provedbu strategije poduzeća i prilagodbu turbulentnom tržištu pri čemu se djelotvornost i provedba u velikoj mjeri određuje okruženjem koje organizacija stvara za projekte.

Unutar predmeta će se detaljnije sagledati iz konstruktivno kritičke perspektive odnos organizacije koja udomljuje projekt i svega onoga što definira projekta. U mnogim organizacijama projekti su ključni mehanizam za provedbu strategije organizacije, pri čemu se djelotvornost te provedbe u velikoj mjeri određuje okruženjem koje organizacija stvara za projekte. U okviru predmeta također će se analizirati teorije organizacije kao i čimbenici koji utječu na izbor odgovarajuće organizacijske strukture poduzeća. Dizajniranje organizacijske strukture promatra se kroz prizmu modela zvijezde te se objašnjavaju tradicionalne i moderne organizacijske strukture te načine na koji se vode projekti u njima. Poseban naglasak se stavlja na projekte i projektni menadžment te međuodnos strategije poduzeća i samih projekata. Životni ciklus projekta te njegovo upravljanje važan su dio ovog predmeta. Projekti kao pokretači promjena često generiraju organizacijske sukobe pa se važnost pridaje i upravljanju organizacijskim sukobima, razvoju organizacijske kulture koja pridonosi uspjehu projekata te motiviranju i nagrađivanju zaposlenika koji u okviru projektne organizacije doprinose uspjesima poduzeća.      

Sadržaj predmeta obuhvaća tehnike, metode i alate za realizaciju poslovnih ciljeva, profitabilnost i kompetitivne prednosti u smislu upravljanja promjenama. Poslovni pokretači promjena, utjecaj promjena na organizaciju, infrastrukturu, procese i sustave. Odgovor na implementaciju promjena i komunikacija o promjenama. Predmet također omogućuje osnovno razumijevanje interakcija između zaposlenika u radnom okružju. Osobni, timski i organizacijski procesi, njihova analiza i evaluacija. Važnost i primjena analize organizacijskog ponašanja u upravljanju ljudskim resursima.

ECTS:

6

Sati predavanja:

30

Kompetencije:

Razumijevanje osobnog i grupnog ponašanja kao i implikacije organizacijskog ponašanja na procese upravljanja projektima. Korištenje strategija upravljanja promjenama i organizacijskim sukobima koji su posljedica provedbe projekata. Spoznaja kako organizacijske promjene i organizacijska kultura utječu na radne odnose unutar organizacije koja provodi projekte. Sposobnost prepoznavanja različitih organizacijskih struktura, motivacijskih mehanizama i strategija nagrađivanja za uspješno upravljanje projektima.

Oblici provođenja nastave:

Predavanja, vježbe i seminarski radovi.

Nastavne cjeline:

Naslov

Sati

Osnove suvremene projektne organizacije

2

Teorije organizacije

1

Čimbenici projektne organizacije

2

Oblikovanje organizacijske strukture

1

Organizacijske strukture

2

Priroda i kontekst projektnog menadžmenta

2

Projekti kao mehanizmi za organizacijske promjene

2

Strategija i projektni menadžment

1

Projektni menadžment i životni ciklus projekta

2

Specifičnosti upravljanja EU projektom

2

Organizacijske promjene i razvoj

2

Organizacijski sukobi i projekti

1

Organizacijska kultura i upravljanje projektima

2

Organizacijsko ponašanje i projektna organizacija

2

Ključne vještine za projektne menadžere

3

Način polaganja:

Seminarski rad, usmeni ispit.

Literatura:

 1. Galetić, L. ur. (2016) Organizacija. Zagreb: Sinergija.
 2. Roberts, P. (2012). Strategic Project Management (Strategic Success), New York: Kogan Page.
 3. Galbright, J. R. (2014) Designing Organizations: Strategy, Structure, and Process at the Business Unit and Enterprise Levels. San Francisco: Jossey-Bass.
 4. PMI (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). PMI.

Semestar:

2

Izvođenje na engleskom:

Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete:

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.

 

Upravljanje portfeljem i programom

(izborni predmet)

Nositelji:

Izv. prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić

Doc. dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov

Opis:

Predmet obrađuje načela i primjenu upravljanja portfeljima i programima. Portfelji prevode poslovnu strategiju organizacije u kolekciju aktivnosti kojima se upravlja s obzirom na poželjne boljitke i rezultate. Upravljanje programom bavi se upravljanjem nekoliko međusobno povezanih projekata u skopčano više projektno okruženje radi postizanja dobitaka koje ne bi bilo moguće zasebnom izvedbom projekata. Svrha upravljanja portfeljima i programima je usklađivanje projekata s poslovnim ciljevima.

Sadržaj predmeta obuhvaća predstavljanje strateških i sustavnih aspekata organizacijskog upravljanja projektima, osnova upravljanja portfeljem i programom (PPM). Upoznavanje s okvirima upravljanja portfeljem i programom uključujući planiranje, praćenje i nadzor portfelja. Opis različitih tipova ureda za upravljanje projektima (PMO) i njihovih funkcija te aktivnosti neophodnih za uvođenje PPM i PMO u organizaciju. Razumijevanje međusobnog odnosa i ovisnosti različitih projekata u okviru organizacije, značaja makro-planiranja te prikazi praktičnih implementacija upravljanja programom i portfeljem. Predstavljanje alata i tehnika za PPM te povezivanje teme održivosti s područjem upravljanja programa, s naglaskom na projekte za postizanje društvene jednakosti, ekonomske učinkovitosti i zaštite okoliša.

ECTS:

6

Sati predavanja:

30

Kompetencije:

Razumijevanje koncepta, alata i tehnika za upravljanje portfeljem i programom. Sposobnost definiranja i procjene performansi različitih projekata u okviru programa i funkcija ureda za upravljanje projektima. Povezivanje održivosti s konceptom upravljanja programom na studijskim primjerima.

Oblici provođenja nastave:

Predavanja, vježbe i seminarski radovi.

Nastavne cjeline:

Naslov

Sati

Uvod u PPM i veza s PMO

2

Analiza organizacije - izrada organizacijskog plana

2

Evaluacija i određivanje prioriteta projekata

2

Rizici i balansiranje portfelja

2

Integrirano vrednovanje i strateško usklađivanje projekata

2

Upravljanje resursima i optimizacija portfelja

2

Praćenje i nadzor portfelja

2

Funkcije ureda za upravljanje projektima

2

Planiranje resursa za više projekata

2

Upravljanje planom resursa u kontekstu organizacije

2

Upravljanje portfeljem promjena

2

Struktura upravljanja portfeljem i programom

2

Procesi upravljanja programom i portfeljem

2

Proces, analiza i kvaliteta odlučivanja

2

Održivost u kontekstu upravljanja programima

2

Način polaganja:

Seminarski rad, usmeni ispit.

Literatura:

 1. PMI (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). PMI
 2. P. Kodukula (2014). Organizational Project Portfolio Management: A Practitioner’s Guide. J. Ross Publishing
 3. PMI (2012). The Standard for Portfolio Management. PMI

Semestar:

2

Izvođenje na engleskom:

Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete:

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.

 

Upravljanje rizicima projekta

(izborni predmet)

Nositelji:

Prof. dr. sc. Nenad Debrecin

Doc. dr. sc. Tomislav Capuder

Opis:

Predmet opisuje općenitu terminologiju vezanu uz rizike, s naglaskom na projektne rizike. Obuhvaća znanja o osnovnim procesima identificiranja, planiranja, kvalitativne i kvantitativne analize te određivanja utjecaja pojedinog rizika. Upoznaje s tehnikama odgovora na rizike, rangiranje rizika te kontinuiranu kontrolu rizika tijekom životnog ciklusa projekta. Jasno se definiraju prednosti pravovremenog upravljanja rizicima i kontinuirane komunikacije rizika s projektnim dionicima te objašnjava znači li upravljanje rizicima uvijek i potpunu minimizaciju rizičnih događaja. Kroz praktične primjere upoznaje se planiranje, provedba odgovora na rizike te kontrola istih te se stječu znanja o načelima i procesima relevantnim za praksu upravljanja rizicima u različitim organizacijama. Razrađuju se metode za uključivanje procesa upravljanja rizicima, kao sastavnih elemenata upravljanja projektima na odabranim studijskim primjerima. U konačnici proširuje se kontekst rizika na organizaciju, tržište i društvo te daju osnove analize faktora relevantnih za povećanje uspjeha.

ECTS:

6

Sati predavanja:

30

Kompetencije:

Sposobnost kreiranja plana upravljanja rizicima. Znanje kako povećati vjerojatnost uspjeha projekta primjenom tehnika smanjivanja rizika i iskorištavanja neočekivanih mogućnosti. Kompetencije za pripremu i implementaciju učinkovitog plana upravljanja rizicima te identifikaciju različitih pristupa identifikacije, procjeni i kvantificiranju rizika, kao i njihovog utjecaja u različitim projektnim, organizacijskim, tržišnim i društvenim kontekstima i razmatranjima.

Oblici provođenja nastave:

Predavanja, vježbe i seminarski radovi.

Nastavne cjeline:

Naslov

Sati

Pregled procesa upravljanja rizicima

2

Identifikacija rizika

2

Procjena rizika

2

Praćenje i kontrola rizika

2

Planiranje upravljanja rizicima

2

Kvalitativna analiza rizika

2

Kvantitativna analiza rizika

2

Planiranje odgovora na rizika

2

Komuniciranje rizika s dionicima projekta

2

Dionici projekta i tolerancija rizika

2

Rizici i vještina vođenja

2

Uspostava kulture orijentirane na rizike

2

Rizik u kontekstu organizacije - poticaji, unutarnji nadzor, propusti organizacije u upravljanju rizicima

2

Rizik i društvo - društveni rizici, regulativa, uloga tijela državne uprave

2

Utjecaj rizika na poslovanje - kritični faktori uspjeha, kulturalni izazovi

2

Način polaganja:

Seminarski rad, usmeni ispit.

 

Literatura:

 1. PMI (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). PMI
 2. T. Kendrick (2015). Identifying and Managing Project Risk: Essential Tools for Failure-Proofing Your Project. AMACOM
 3. Y Raydugin (2013). Project Risk Management: Essential Methods for Project Teams and Decision Makers. Wiley

Semestar:

2

Izvođenje na engleskom:

Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete:

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.

 

Upravljanje kvalitetom projekta

(izborni predmet)

Nositelji:

Prof. dr. sc. Damir Ilić

Prof. dr. sc. Roman Malarić

Opis:

Cilj predmeta je predočiti kako se učinkovitom primjenom specifičnih upravljačkih i tehničkih vještina može postići željena kvaliteta proizvoda, usluga i procesa uz minimalne troškove. Predmet obuhvaća osnovne aspekte kvalitete i njihovu integraciju u procese planiranja, izvršavanja i nadzora projekta. Prikazane su norme koje se odnose na kvalitetu, tehnike i alati za osiguranje, nadzor i poboljšanje kvalitete. Opisani su izazovi vezani iz kvalitetu te primjeri dobrih prakse kako se s tim izazovima suočiti u cilju postizanja zadovoljstva korisnika te poboljšanje poslovnih performansi. Predmet se također bavi troškovima kvalitete s osvrtom na faktore koji negativno utječu na kvalitetu. Stječu se znanja o cjelovitom pristupu upravljanju kvalitetom i metodologiji zasnovanoj na prikupljanju i analizi podataka za postizanje kvalitete i dugoročnog uspjeha izraženima zadovoljstvom korisnika. Naglasak je na upravljanju kvalitetom u kojem svi dionici aktivno doprinose u stvaranju kvalitetnih procesa, proizvoda, usluga i radne kulture.

ECTS:

6

Sati predavanja:

30

Kompetencije:

Razumijevanje svih relevantnih aspekata kvalitete u okviru projekta i cijele organizacije. Sposobnost kreiranja i implementiranja plana upravljanja kvalitetom. Znanje o tehnikama, alatima i normama za osiguranje kvalitete. Razumijevanje cjelovitog pristupa upravljanja kvalitetom i specifične metodologije zasnovane na prikupljanju i analizi podataka u okviru programa poboljšanja kvalitete.

Oblici provođenja nastave:

Predavanja, vježbe i seminarski radovi.

Nastavne cjeline:

Naslov

Sati

Osnove upravljanja kvalitetom na projektu

2

Čimbenici utjecaja na kvalitetu u i izvan organizacije

2

Procesi upravljanja kvalitetom

2

Plan upravljanja kvalitetom

2

Norme koje se odnose na kvalitetu

2

Osiguranje kvalitete

2

Nadzor kvalitete

2

Kontinuirano poboljšanje kvalitete

2

Tehnike upravljanja kvalitetom

2

Alati za upravljanje kvalitetom

2

Čimbenici negativnog utjecaja na kvalitetu

2

Troškovi kvalitete

2

Primjena kvalitete za poboljšanje poslovnih performanse

2

Cjelovito upravljanje kvalitetom

2

Postupak Six Sigma

2

Način polaganja:

Seminarski rad, usmeni ispit.

Literatura:

 1. PMI (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). PMI
 2. K.H. Rose (2014). Project Quality Management: Why, What and How. J. Ross Publishing
 3. T. Pyzdek, P. A. Keller (2013). The Handbook for Quality Management, Second Edition: A Complete Guide to Operational Excellence. McGraw-Hill Education

Semestar:

2

Izvođenje na engleskom:

Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete:

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.

 

Upravljanje troškovima projekta

(izborni predmet)

Nositelji:

Izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky

Opis:

Ni jedna organizacija ne raspolaže neograničenim vremenom, financijskim sredstvima ili drugim resursima. Zbog toga se upravljanje troškovima koristi kako za procjenu koristi i troškova projekta u odnosu na druge potencijalne projekte tako i za nadziranje i kontrolu provedbe pokrenutog projekta.

Predmet obuhvaća znanja iz područja procjene troškova, upravljanja troškovima te financiranja i izrade proračuna projekta.  Dio predmeta koji obrađuje procjenu troškova pruža sveobuhvatan pregled postupaka procjene kao što primjerice su procjena analogijom, parametarska procjena i procjena s dna prema gore. Predmet zatim upoznaje s načelima i metodom upravljanja vrijednošću stvarno obavljenog posla (Earned Value Management), uključujući definiranje i uspostavljanje opsega projekta, vremenskog rasporeda i rasporeda troškova projekta usklađenih s očekivanjima menadžmenta i/ili naručitelja projekta. Predmet poučava kako uspostaviti realnu osnovicu i temeljem nje procijeniti izvršenje na kraju projekta, kako projekt održati unutar planiranog proračuna i rasporeda. Također, primjenu strategija za učinkovito praćenje, mjerenje i kontrolu troškova i vremenskog rasporeda te uspostavu standarda i metrike projekta za mjerenje uspjeha projekta i rezultata predviđanja. Konačno, dio predmeta koji se odnosi na izradu proračuna razmatra procese izrade proračuna, te nadzora i kontrole izvršenja proračuna. Također iznosi kratki pregled osnova računovodstva i financija.

ECTS:

6

Sati predavanja:

30

Kompetencije:

Studenti će naučiti

 • Analizirati ciljeve projekta i odabrati odgovarajući postupak procjene troškova
 • Prepoznati i procijeniti različite kategorije troškova
 • Analizirati mjesta i nositelje troškova te troškove nepredviđenih događaja i upravljačku rezervu
 • Donositi odluke utemeljene na činjenicama
 • Primijeniti metodu upravljanja vrijednošću stvarno obavljenog posla
 • Vrednovati odstupanja troškova i rasporeda te temeljem toga revidirati procjene troškova i rasporeda
 • Razumjeti i uvažiti računovodstvene principe troškovnih centara, klasifikacije izdataka te planiranja i izvršenja proračuna.

Oblici provođenja nastave:

Predavanja, vježbe i seminarski radovi.

Nastavne cjeline:

Naslov

Sati

Načela i pojmovi procjene troškova. Stupnjevi procjene u životnom ciklusu projekta

2

Vrste troškova (direktni, indirektni, režijski i ostali)

2

Pristupi i modeli procjene troškova

2

Procjena troškova za nepredviđene događaje i procjena upravljačke rezerve

2

Metoda upravljanja projektima ostvarenom vrijednošću

2

Procjena utjecaja promjena troškova na trajanje i osoblje

2

Praćenje napretka i performansi projekta s obzirom na osnovicu

2

Predviđanje novih procjena temeljem ostvarene vrijednosti

2

Određivanje utjecaja i procedura za upravljanje promjenama

2

Izvještavanje o problemima, utjecaju promjena i odstupanjima

2

Procesi upravljanja proračunom projekta.

2

Troškovni centri, metrika troškova, praćenje povijesti troškova

2

Alati za upravljanje troškovima

2

Strategije za rješavanje eskalacije troškova

2

Financijsko odlučivanje. Kapitalni i operativni izdaci.

2

Način polaganja:

Seminarski rad, usmeni ispit.

Literatura:

 1. U. Kuehn (2010). Integrated Cost and Schedule Control in Project Management. Management Concepts
 2. Q. W. Flemming, J. M. Coppelman (2010). Earned Value Project Management. PMI
 3. H. Kerzner (2013). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Wiley

Semestar:

2

Izvođenje na engleskom:

Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete:

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.

 

Upravljanje nabavom i ugovaranjem projekta

(izborni predmet)

Nositelji:

Izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky

Opis:

Većina projekata zahtijeva različite materijalne resurse koji se nabavljaju relativno složenim procesima u kojima može sudjelovati više dobavljača, ugovaratelja i naručitelja. Nabava projekta pri tom podrazumijeva detaljno planiranje i vremensko raspoređivanje. Ovaj predmet izlaže osnovna načela nabave za potrebe projekta na koja naslanja razmatranja načina na koje suvremene organizacije imaju utjecaj izvan pukog ugovornog odnosa. Sastavljen je iz dvije osnovne cjeline koji obrađuju upravljanje nabavom i ugovaranjem za potrebe projekta te lance nabave u projektima, a dijelom zadire u procese primopredaje, zatvaranja i recenzije projekta.

Cilj je razumijevanje položaja i uloge nabave u modernim organizacijama, shvaćanje utjecaja nabave na ukupnu poslovnu učinkovitost i kompetitivnost, demonstracija kritičkog i istraživačkog pristupa različitim politikama i strategijama nabave te potencijal donošenja odluka o nabavi korištenjem suvremenih informacijskim tehnologijama. Prvi dio uključuje identificiranje potreba projekta te primjenu tehnika kao što je analiza izrade rješenja po mjeri naspram kupovine gotovog rješenja, planiranje natječaja te provedba nadmetanja izborom dobavljača. Razmatraju se različite vrste ugovora, njihovi rizici te prednosti i nedostatci s obzirom na voditelja projekta i dobavljača. Obrađuju se alati i tehnike ugovaranja te praćenja i upravljanja ugovorima. Ostali dio gradiva obrađuje složenije postupke u kojima sudjeluju različiti dionici.

ECTS:

6

Sati predavanja:

30

Kompetencije:

Uspješnim pohađanjem predmeta polaznici će moći:

 • Izraditi plan upravljanja nabavom za potrebe projekta.
 • Analizirati različite vrste ugovora i rizike povezane sa svakom vrstom ugovora i odrediti prikladan ugovor
 • Procijeniti i odabrati prakse za upravljanje dobavljačima i praćenja ugovora nabave.
 • Vrednovati ulogu upravljanja lancem nabave i odrediti utjecaj komponenti tog lanca na procese upravljanja projektom.
 • Integrirati upravljanje lancima opskrbe u plan upravljanja nabavom.
 • Kritički sagledavati probleme nekog opskrbnog lanca te predlagati odgovarajuće prilagodbe.

Oblici provođenja nastave:

Predavanja, vježbe i seminarski radovi.

Nastavne cjeline:

Naslov

Sati

Osnovni koncepti nabave

2

Postupci za planiranje nabave

2

Identificiranje potreba projekta, analiza graditi ili kupiti gotovo

2

Identificiranje isporuka za ugovaranje i njihovih prekretnica

2

Određivanje dobavljača i postupka natječaja

2

Određivanje vrsta ugovora, rizika i poticaja

2

Planiranje zahtijevanja i ugovaranja

2

Praćenje i upravljanje dobavljačima

2

Opskrbni lanci u kontekstu upravljanja projektima

2

Sastavni blokovi lanaca nabave

2

Lanci planiranja i lanci isporučivanja

2

Životni ciklus i procesi integracije lanca nabave

2

Planiranje, izvršenje i kontrola lanca nabave

2

Upravljanje povezanim lancima nabave

2

Postupanje s izravnim dobavljačima i dobavljačima izvan lanca

2

Način polaganja:

Seminarski rad, usmeni ispit.

Literatura:

 1. H. Kerzner (2013). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Wiley
 2. PMI (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). PMI
 3. S. Guth (2016). Project Procurement Management: A Guide to Structured Procurements. CreateSpace Independent Publishing Platform

Semestar:

2

Izvođenje na engleskom:

Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete:

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.

 

Metode i alati za upravljanje projektima

(izborni predmet)

Nositelji:

Prof. dr. sc. Krešimir Fertalj

Opis:

Predmet razmatra koncepte i znanja o formalnim postupcima upravljanja projektima te programskim pomagalima kojima se ovi postupci podupiru u praksi. U dijelu koji se odnosi na metode i tehnike upravljanja projektima izlaže se generički model procesa prema gradivu instituta za upravljanje projektima (PMBOK) i mogućnosti njegove primjene i prilagodbe s obzirom na veličinu i vrstu projekta. Razmatraju se varijante životnog ciklusa projekta od tradicionalnog preko inkrementalnog i iterativnog do  ekstremnog upravljanja projektima. Također su obrađene formalne metodologije, životni ciklusi i radni okviri, te organizacijski i kulturološki aspekti upravljanja projektima. Poseban naglasak stavljen je na moderne postupke i tehnike upravljanja projektima.

Osim toga, predmet istražuje sustave i alate koji voditelji projekata i timovi mogu iskoristiti za učinkovito upravljanje radnim aktivnostima i upravljanje komunikacijom s drugim dionicima. Između ostalog, razmatraju se usluge i funkcionalnosti informacijskih sustava za upravljanje projektima, alata za izradu i održavanje plana projekta, alata za podršku timskom radu te, alata za autorizirano upravljanje sadržajima kao što su najave i dokumentacija.

ECTS:

6

Sati predavanja:

30

Kompetencije:

Uspješnim pohađanjem ovog predmeta studenti će biti osposobljeni za:

 • Razumijevanje generičkih i specijaliziranih metoda i tehnika upravljanja projektima
 • Razvoj vlastitih metoda  upravljanja projektima
 • Vrednovanje i selekciju programske podrške primjerene odabranoj ili sagrađenoj metodi
 • Korištenje i prilagodbu odabrane programske podrške.

Oblici provođenja nastave:

Predavanja, vježbe i seminarski radovi.

Nastavne cjeline:

Naslov

Sati

Tradicionalni pristup upravljanju projektima

2

Organizacijski i kulturološki aspekti upravljanja projektima

2

Generički model procesa za upravljanje projektima

2

Inkrementalno, iterativno, adaptivno i ekstremno upravljanje projektima

2

Metodologija PRINCE2

2

Upravljanje kritičnim lancima

2

Upravljanje zasnovano na procesima

2

Agilno upravljanje projektima

2

Radni okvir SCRUM

2

Metodologija XP

2

Postupci Lean i Kanban

2

Agilne tehnike upravljanja

2

Informacijski sustavi za upravljanje projektima

2

Specijalizirani alati za upravljanje projektima

2

Vrednovanje, selekcija, prilagodba i korištenje sustava i alata

2

Način polaganja:

Seminarski rad, usmeni ispit.

Literatura:

 1. R. K. Wysocki (2014). Effective Project Management: Traditional, Adaptive, Extreme. Wiley
 2. M. Ries (2016). Agile Project Management: A Complete Beginner's Guide To Agile Project Management. CreateSpace Independent Publishing Platform
 3. H. O'Brien (2015). Agile Project Management: A Quick Start Beginner’s Guide To Mastering Agile Project Management. CreateSpace Independent Publishing Platform

Semestar:

2

Izvođenje na engleskom:

Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete:

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.

 

Poslovni i komercijalni aspekti projekata

(izborni predmet)

Nositelji:

Izv. prof. dr. sc. Željka Car

Opis:

Predmet obuhvaća gradivo koje udruga za upravljanje PMI definira u tri srodne cjeline: analiza poslovanja i upravljanje zahtjevima, poslovni i komercijalni aspekti projekata te pravni aspekti upravljanja projektima.

Analiza poslovanja i upravljanje zahtjevima obuhvaća bitne koncepte u područjima poslovne analize i upravljanja zahtjevima. Fokus je stavljen na analizu poslovanja i određivanje zahtjeva, postavljanje prioriteta zahtjeva te provedbu i praćenje implementacije zahtjeva. Uz integriranu kontrolu promjena, obrađuju se i srodne teme koje se odnose na postizanje zadovoljstva korisnika u kontekstu izmjena projekta.

Poslovni i komercijalni aspekti upravljanja projektima obuhvaćaju teme u rasponu od inovacija, strateškog usklađivanja, ishođenja proračuna, do povrata ulaganja ili zaustavljanja projekata kad ne bude isplativ ili se ne poklapa sa strategijom tvrtke.

Cjelina koja se odnosi na pravne aspekte u upravljanju projektima zahvaća teme ugovaranja, zakonske regulative, sigurnosti, zaštite i privatnosti podataka.

ECTS:

6

Sati predavanja:

30

Kompetencije:

Planiranje najboljih praksi analize poslovanja, određivanja zahtjeva i upravljanja zahtjevima. Provedba plana upravljanja promjenama i komuniciranje promjena prema dionicima. Opravdati projekt primjenom tehnika poslovnog modeliranja organizacijskog ponašanja, financijske analize i analize tržišta. Procijeniti način ugovaranja prikladan za projekt. Procijeniti ranjivost i prijetnje u okviru informacijskih sustava. Preporučiti najbolje prakse za održavanje zaštite integriteta podataka, pristupa i privatnosti tijekom projekta.

Oblici provođenja nastave:

Predavanja, vježbe i seminarski radovi.

Nastavne cjeline:

Naslov

Sati

Poslovno okruženje projekta

2

Suživot projekta i organizacije

2

Ishođenje sredstava za financiranje projekta

2

Prodajno marketinški aspekti vođenja projekta

2

Analiza tržišta

2

Analiza povrata investicije

2

Zakonska regulativa i standardi

2

Pregovaranje i ugovaranje

2

Intelektualno vlasništvo

2

Zaštita podataka, privatnosti podataka

2

Vođenje projekta i/ili vlasništvo proizvoda

2

Poslovna analiza u upravljanju projektima i programima

2

Određivanje poslovnih potreba, iznalaženje zahtjeva i predlaganje rješenja

2

Upravljanje promjenama poslovnog konteksta

2

Vidljivost projekta i njegovih rezultata

2

Način polaganja:

Seminarski rad, usmeni ispit.

Literatura:

 1. PMI (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). PMI
 2. D. Z. Milosevic et al. (2014). Program Management for Improved Business Results, Wiley
 3. S. R. Lambreth, D. A. Rueff  (2016). Legal Project Management - Increasing Adoption with Technology Solutions. CreateSpace Independent Publishing Platform

Semestar:

2

Izvođenje na engleskom:

Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.

Način praćenja kvalitete:

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.