Kolegiji

Transformatori - teorija i primjena

Nositelji:
Prof.dr.sc. Zlatko Maljković, mr.sc. Ivan Sitar, dr.sc. Miroslav Poljak
Opis:
Predmet nadopunjuje prethodno usvojena znanja studenta iz transformatora produbljivanjem teorije transformatora prema primjeni na energetske, specijalne i mjerne transformatore. Obrađivat će se napredne teme iz teorije kao: struja uključenja, naduzbuda, nadomjesne sheme, izdržljivost transformatora na kratke spojeve, nulta impedancija, autotransformatori, ispravljački i pećni transformatori i prigušnice, te
specijalna poglavlja iz mjernih transformatora.
ECTS:
6
Sati predavanja:
40
Kompetencije:
Studenti će steći osnove za razumijevanje fizikalnih pojava i ponašanja u pogonu energetskih, specijalnih i mjernih transformatora.
Oblici provo-đenja nastave:
Predavanja, vježbe i seminarski radovi
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Podjela transformatora, izvedbe jezgri i namota. Struja magnetiziranja. Struja uključenja. Preuzbuda. Jednofazni i trofazni transformatori
2
Vrste i karakteristike transformatorskog lima. Gubici u jezgri. Izvedbe i karakteristike jezgara
2
Matematički modeli i nadomjesne sheme. Zakoni sličnosti
2
Utjecaj grupe spoja i vrste jezgre na ponašanje u mreži. Uzemljenje nultočke. Nesimetrije (magnetske i električne). Paralelni rad.
2
Kratki spoj na stezaljkama transformatora. Unutrašnji kvarovi. Gubici u namotu i jezgri. Rasipanje i dodatni gubici.
 
3
Zagrijavanje i životna dob. Hlađenje
2
Izolacija, sustavi izolacije, transformatorsko ulje
2
Nulta reaktancija transformatora (definicija i mjerenje; u praznom hodu tr. sa i bez namota u spoju trokut; u kratkom spoju, tr. s namotom u spoju ZN)
 
3
Autotransformator (prednosti i mane, impedancija, uk , spojevi, struja kratkog spoja, regulacija napona)
 
4
Pretvarački transformator (nazivni podaci, izvedba namota, harmonici i utjecaj na izvedbu, gubici i toplinska ispitivanja, rasipno polje, kratki spojevi)
 
4
Pećni transformatori (izvedbe, izbor tipa naponskog regulatora, direktna i indirektna regulacija)
 
3
Prigušnice (vrste, namjena i izvedba; p. za ograničenje struje ks, kompenzacijske i za uzemljenje, p. u industrijskim postrojenjima (za glađenje, čoperske, za filtere)
 
3
Specifičnosti izvedbi strujnih, naponskih i kombiniranih transformatora
3
Nazivni parametri transformatora za mjerenje
1
Nazivni parametri transformatora za zaštitu
1
Nekonvencionalni mjerni transformatori
1
Životna dob i pogonska pouzdanost mjernih transformatora
2
Način polaganja:
Seminarski rad, usmeni ispit, laboratorijske vježbe
Literatura:
1. K.Karsai,D.Kerenyi,L.Kiss:Large Power Transformers, Elsevier 1987
2. M.J. Heathcote: The J&P Transformer Book, Newnes, 1988.
3. Inženjerski priručnik IP3, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
4. V.Bego: Mjerni transformatori, Školska knjiga, 1977.
Semestar:
1
Izvođenje na engleskom:
Da


Transformator u elektroenergetskom sustavu

Nositelji:
Prof.dr.sc. Ivo Uglešić, prof.dr.sc. Ante Marušić, prof.dr.sc. Ivica Pavić
Opis:
Predmet daje temeljna znanja o pogonu transformatora u elektroenergetskom sustavu. Obrađuje se utjecaj regulacionih transformatora na upravljanje naponima u sustavu po iznosima i faznom kutu. Analiziraju se unutrašnji i vanjski kvarovi na transformatoru te utjecaj elektroenergetske mreže na veličinu struje kvara. Posebno se analiziraju problemi uklapanja i preuzbude transformatora. Obrađuju se izolacione razine te prenaponi u transformatoru. Objašnjava se izbor prenaponske zaštite transformatora. Predstavljaju se modeli transformatora za analize pogonskih i prijelaznih stanja. Obrađuje se izbor karakteristika naponskih i strujnih transformatora. Definira se zaštita energetskih transformatora i njena koordinacija s ostalim zaštitama u elektroeneregetskom sustavu. Specifične zaštitne funkcije spojnih, distribucijskih i blok transformatora.
 
ECTS:
6
Sati predavanja:
40
Kompetencije:
Predmet osposobljava studenta za izbor karakteristika energetskih i mjernih transformatora u postrojenjima kao i razumijevanje njihovog ponašanja u različitim pogonskim uvjetima.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, vježbe i seminarski radovi
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Pogon transformatora u elektroenergetskom sustavu.
2
Regulacioni transformator; upravljanje naponima u elektroenergetskom sustavu po iznosu i kutu. Zaštita transformatora s uzdužnom i poprečnom regulacijom.
2
Struje kratkog spoja u elektroenergetskom sustavu i njihov utjecaj na transformator.
3
Utjecaj struje uklapanja na diferencijalnu zaštitu. Preuzbuda transformatora.
3
Izolacijske razine transformatora u odnosu na pogonske napone i privremene, atmosferske i sklopne prenaponi. Prenaponska zaštita.
6
Modeli transformatora za analizu pogonskih i prijelaznih stanja.
6
Naponski transformatori u prijelaznim stanjima
2
Strujni transformatori u prijelaznim stanjima
2
Izbor mjernih transformatora s aspekta zaštite
2
Zaštita transformatora i njena koordinacija s ostalim zaštitnim uređajima u sustavu.
2
Relejna zaštita energetskih transformatora.
4
Zaštita distribucijskih transformatora.
4
Specifičnosti zaštite generatorskog transformatora u elektranama.
2
Način polaganja:
Seminarski rad, usmeni ispit
Literatura:
1. Hadi Saadat: Power System Analysis, McGraw-Hill Companies, 2002.
2. C. Bayliss: Transmission and Distribution Electrical Engineering, Elsevier, Amsterdam, 2003.
3. P. Rush: Network Protection and Automation Guide, Alstom T&D Energy Automation & Information, Levallois-Perret, 2002.
Semestar:
1
Izvođenje na engleskom:
Da
 

Motrenje, dijagnostika i održavanje transformatora

Nositelji:
Prof.dr.sc. Zdenko Godec, dr.sc. Antun Mikulecky, prof.dr.sc. Nedjeljko Perić
Opis:
Predmet upoznaje studenta s veličinama karakterističnim za nadzor rada transformatora, metodama mjerenja, automatizacijom mjerenja, sustavima motrenja, dijagnostikom stanja i kvarova, održavanjem transformatora, mjernim pretvornicima i ostalim sklopovima sustava motrenja, fizikalnim osnovama, interpretacijom rezultata motrenja i dijagnostike, procjenom rizika kvara i načinom izbora sustava za motrenje određenog transformatora, procjenom potroška vijeka trajanja transformatora, mogućnošću preopterećivanja, te optimiranim gospodarenjem transformatorom.
ECTS:
6
Sati nastave:
40
Kompetencije:
Student će razumjeti dijagnostičke postupke i moći samostalno definirati veličine za motrenje određenog transformatora uzimajući u obzir njegovu važnost, stanje, opterećenje i rizik kvara. Također će moći interpretirati rezultate motrenja, te primijeniti upozorenja, analize i preporuke sustava motrenja za optimalno gospodarenje transformatorom.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, vježbe i seminarski radovi
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Uvod, Definicije pojmova, Vijek trajanja transformatora i utjecajni činitelji, Svrha i koristi motrenja i dijagnostike
4
Veličine karakteristične za nadzor rada transformatora, Metode mjerenja (mjerni pretvornici)
4
Automatizacija mjerenja, Sustavi motrenja i sklopovi, Algoritmi motrenja, Modelno motrenje
4
Estimacija parametara i stanja transformatora temeljena na neizrazitom neuronskom pristupu, Pristup estimaciji parametara i stanja transformatora zasnovan na Kalmnovu filtru te čestičnim filtrima
8
Dijagnostika stanja transformatora (fizikalne osnove pojedinih metoda, mogućnosti i učinkovitost)
6
Interpretacija mjernih rezultata, motrenja i dijagnostike, kriteriji i odlučivanje
4
Osnove analize kvara, Procjena rizika kvara
4
Gospodarenje transformatorom (održavanje transformatora, planiranje preopterećenja, procjena vijeka trajanja, upravljanje rashladnim sustavom).
6
 
 
Način polaganja:
Seminarski rad, usmeni ispit
Literatura:
1.      Godec, Z., Godec, D.: Sustavi motrenja uljnih transformatora, ENERGIJA 53(2004)2, 119-126
2.      Transformer Maintenance Guide (third edition), S. D. Myers, Inc.. 180 South Ave. Tallmadge, OH, 2004.
3.      D. Simon: Optimal State Estimation, John Wiley&Sons, 2006.
4.      C.T. Lin, C.S.G. Lee: Neural Fuzzy systems - A Neuro-Fuzzy Synergism to Intelligent Systems, Prentice Hall, New York, 1996.
Semestar:
1
Izvođenje na engleskom:
Da
 

Električno polje i izolacijski sustavi

Nositelji:
Prof.dr.sc. Željko Štih, dr.sc. Antun Mikulecky
Opis:
Predmet upoznaje studenta s temeljima teorije električnog polja i skalarnog potencijala; načelima projektiranja izolacijskih sustava transformatora; karakteristikama suvremenih izolacijskih materijala i kriterijima za njihovu primjenu; specifičnostima pojedinih tipova transformatora; metodama za proračun i za smanjenje/kontrolu kritičnih jakosti električnog polja; primjenom 2D i 3D programskih sustava za modeliranje električnog polja u transformatorima.
ECTS:
6
Sati predavanja:
40
Kompetencije:
Student će biti osposobljen za samostalno vrednovanje pojedinih projektno/konstrukterskih rješenja/izvedbi i za daljnji razvoj/inovacije na području izolacijskih sustava u transformatorima.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, seminarski radovi studenata, vježbe na računalu.
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Električno polje i skalarni potencijal
4
Osnove izolacije energetskih transformatora (definicije, sistematizacija naponskih naprezanja, vrste namota, sistematizacija izolacije)
4
Načela projektiranja izolacijskih sustava
4
Karakteristike uljno-papirne izolacije s obzirom na različite vrste naponskih naprezanja
4
Izvedbe izolacijskih sustava u transformatorima
4
Naponske specifičnosti pojedinih vrsta transformatora (regulacijski i generatorski transformatori autotransformatori, transformatori s tercijarom i/ili stabilizacijskim namotom, nelinearni otpornici u transformatoru)
6
Jednadžbe električnog polja i rubni uvjeti
2
Programski sustav ElectNet
6
Proračun prenapona
6
Način polaganja:
Seminarski rad, usmeni ispit
Literatura:
1. Z.Haznadar, Ž.Štih: Elektromagnetizam 1 i 2, Školska knjiga, 1997.
2. M.J. Heathcote: The J&P Transformer Book, Newnes, 1988.
3. R.M. Del Vecchio, B. Poulin, P.T. Feghali, D.M. Shah, R. Ahuja: Transformer Design Principles, Taylor & Francis, 2002.
Semestar:
2
Izvođenje na engleskom:
Da
 

Ispitivanje transformatora

Nositelji:
Prof.dr.sc. Ivo Uglešić, Mr.sc. Ivica Šulc, Rajko Gardijan, dipl. ing., Dr.sc. Miroslav Poljak
Opis:
Predmet upoznaje studenta s temeljima ispitivanja transformatora – svrha i metode ispitivanja, upoznaje ga s kriterijima prihvatljivosti ispitivanja odnosno mjerenog rezultata, garantiranim vrijednostima i tolerancijama, podjelom ispitivanja (u tvornici, na terenu, rutinska, tipska, specijalna, dijagnostička), upoznaje ga sa specifičnostima pojedinih ispitivanja ovisno o vrsti transformatora te sa normama koje se primjenjuju na ispitivanje transformatora
ECTS:
6
Sati predavanja:
40
Kompetencije:
Student će biti osposobljen za samostalno vrednovanje rezultata mjerenja odnosno ispitivanja transformatora. Upoznat će se s metodama ispitivanja te s organizacijom i provedbom jednostavnijih ispitivanja.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, vježbe i seminarski radovi
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Ispitivanje transformatora – općenito, svrha, podjela
2
Norme za ispitivanje transformatora
4
Dielektrična ispitivanja – općenito
2
Dielektrična ispitivanja udarnim valom (puni, sklopni, odrezani val) – metoda, zahtjevi na ispitnu i mjernu opremu, vrednovanje rezultata ispitivanja, odstupanja od normi
5
Dielektrična ispitivanja izmjeničnim naponom (inducirani, strani) uključujući parcijalna izbijanja, zahtjevi na ispitnu i mjernu opremu, vrednovanje rezultata ispitivanja, odstupanja od normi
3
Pokus kratkog spoja i praznog hoda – metoda, ispitna i mjerna oprema, mjerna nesigurnost
3
Mjerenje zagrijavanja transformatora, zahtjevi na ispitnu i mjernu opremu
2
Pregled ostalih ispitivanja – svrha, metoda, ispitna i mjerna oprema
3
Usporedba ispitivanja prema različitim međunarodnim normama
2
Ispitivanja prije puštanja u pogon
4
Dijagnostička ispitivanja
2
Specifičnosti ispitivanja mjernih transformatora (strujni, induktivni i kapacitivni naponski, kombinirani transformatori, elektronički)
8
Način polaganja:
Seminarski rad, usmeni ispit
Literatura:
1. A. Carlson, J. Fuhr, G. Schemel, F. Wegscheider: Testing of Power Transformers, ABB, 2003.
2. Z. Godec – Iskazivanje mjernog rezultata, Graphis Zagreb, 1995
3. CIGRE WG12.16 Instrument transformer, Chapter 3:Tests
Semestar:
2
Izvođenje na engleskom:
Da
 

Magnetska polja i gubici u transformatoru

Nositelji:
Prof.dr.sc. Željko Štih, prof.dr.sc. Zvonimir Valković
Opis:
Predmet upoznaje studenta s temeljima teorije elektromagnetskog polja i potencijala; karakteristikama suvremenih transformatorskih limova i kriterijima za njihovu primjenu; specifičnostima pojedinih tipova jezgara; raspodjelom dodatnih gubitaka uslijed rasipnog magnetskog polja po komponentama transformatora, metodama za proračun i za smanjenje/kontrolu dodatnih gubitaka; primjenom 2D i 3D programskih sustava za modeliranje magnetskog polja i vrtložnih struja u transformatoru.
 
ECTS:
6
Sati predavanja:
40
Kompetencije:
Student će biti osposobljen za samostalno vrednovanje pojedinih projektno/konstrukterskih rješenja/izvedbi i za daljnji razvoj/inovacije na području magnetskih polja i gubitaka transformatora.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, vježbe i seminarski radovi
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Elektromagnetsko polje i skalarni magnetski potencijal
3
Kvazistatičko polje, površinski učinak i vrtložne struje
4
Vrste i karakteristike transformatorskog lima
2
Izvedbe jednofaznih i trofaznih jezgara; magnetske karakteristike jezgara (gubici i struja praznog hoda)
4
Rasipno magnetsko polje
1
Dodatni gubici u namotu (od aksijalnog i radijalnog polja); struje izjednačenja u paralelama.
4
Dodatni gubici van namota (kotao/poklopac, steznik jarma, vlačne motke, limovi jezgre)
8
Mjere za smanjenje dodatnih gubitaka (elektromagnetski zaslon, magnetski zaslon, nemagnetski materijali, transponirani vodič)
6
Jednadžbe magnetskog polja i rubni uvjeti
2
Programski sustav MagNet
6
Način polaganja:
Seminarski rad, usmeni ispit
Literatura:
1. Z.Haznadar, Ž.Štih: Elektromagnetizam 1 i 2, Školska knjiga, 1997.
2. M.J. Heathcote: The J&P Transformer Book, Newnes, 1988.
3. R.M. Del Vecchio, B. Poulin, P.T. Feghali, D.M. Shah, R. Ahuja: Transformer Design Principles, Taylor & Francis, 2002.
Semestar:
2
Izvođenje na engleskom:
Da
 
 

Projektiranje i konstruiranje transformatora

Nositelji:
Prof.dr.sc. Zlatko Maljković, Boris Potočki dipl.inž, mr.sc.Damir Salopek
Opis:
Predmet upoznaje studenta s osnovama projektiranja i konstruiranja energetskih transformatora, optimiranjem rješenja, kontrolnim proračunima, načelima 3D modeliranja, osnovnim sklopovima i njihovom funkcijom (uključujući opremu za zaštitu i upravljanje) te izradom dokumentacije.
ECTS:
6
Sati predavanja:
40
Kompetencije:
Student će biti osposobljen za razumijavanje pojedinih projektno/konstrukterskih rješenja, sudjelovanje u njihovoj izradi i njihovom daljnjem razvoju. Razumijavanje projektno/konstrukterskih rješenja omogućit će mu efikasno upravljanje radom transformatora.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, vježbe i seminarski radovi
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Postupci pri projektiranju
4
Jezgra
1
Namoti i vodiči
3
Proračun KS - struje, sile, naprezanja
4
Proračun gubitaka tereta
2
Proračun zagrijanja i hlađenja
2
Proračun prenapona
2
Buka transformatora - izvor, proračun, mjere za smanjenje
2
Osnove konstruiranja pomoću računala
5
Energ. transformator kao varijantna konstrukcija
2
Osnovni sklopovi energ. transformatora i njihova funkcija
6
Pronalaženje i korištenje prijašnjih rješenja
2
Tijek izrade konstrukcijske dokumentacije
3
Primjer CAD sustava
2
 
 
Način polaganja:
Seminarski rad, usmeni ispit
Literatura:
1. A. Dolenc: Transformatori I i II, Sveučilište u Zagrebu, 1987.
2. R.M. Del Vecchio, B. Poulin, P.T. Feghali, D.M. Shah, R. Ahuja: Transformer Design Principles, Taylor & Francis, 2002.
3. J.J. Shah, M. Mäntylä: Parametric and Feature-Based CAD/CAM: Concepts, Techniques and Applications, John Willey & Sons, Inc., New York, 1995.
4. N. Bojčetić: Oblikovanje pomoću računala, Modeliranje krutim tijelima i modeliranje uporabom značajki, predavanja, FSB Zagreb, 2006.
 
Semestar:
2
Izvođenje na engleskom:
Da
 

 

Materijali i tehnologija proizvodnje transformatora

Nositelji:
Prof.dr.sc. Tomislav Filetin, mr.sc. Ivan Sitar
Opis:
Predmet upoznaje studenta s osnovnim materijalima u proizvodnji transformatora te glavnim tehnologijama izrade jezgara, namota, izolacije, sušenja i montaže
ECTS:
6
Sati predavanja:
40
Kompetencije:
Student će biti osposobljen za samostalno vrednovanje i izbor materijala pri projektantskom i konstruktorskom radu te za poznavanje tehnoloških postupaka izrade transformatora kao i za daljnji razvoj/inovacije na području primjene novih materijala i novih tehnoloških postupaka.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, seminarski radovi studenata.
Nastavne cjeline:
Naziv
sati
Svojstva materijala
4
Materijali transformatorskih jezgri
3
Materijali vodiča za namote i priključke
3
Krute izolacije
3
Tekuća izolacija/rashladna sredstva
3
Materijali kućišta, konstrukcijskih spojnih i brtvenih dijelova
3
Tehnologija izrade dijelova jezgre i slaganje jezgre
2
Tehnologija izrade namota
3
Izrada izolacijskih dijelova
2
Obrada transformatorskog ulja
2
Sušenje transformatora
4
Izrada kućišta i korozijska zaštita
2
Montaža transformatora
3
Demontaža, transport i montaža na terenu
3
Način polaganja:
Seminarski rad, usmeni ispit
Literatura:
1. T. Luetić: Tehnologija elektrotehničkog materijala, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
2. M.J. Heathcote: The J&P Transformer Book, Oxford , 1998.
3. M. Horning, J. Kelly, S. Myers, R. Stebbins: Transformer Maintenance Guide, USA
4. G.R. Jones: Electrical Engineer’s Reference Book, Oxford 1993.
Semestar:
2
Izvođenje na engleskom:
Da
 

Toplinske i mehaničke pojave u transformatoru

Nositelji:
Prof.dr.sc. Davor Zvizdić, prof.dr.sc. Damir Semenski, prof.dr.sc. Zvonimir Valković
Opis:
Osposobiti studente za analizu i rješavanje inženjerskih problema iz područja mehanike i termodinamike sustava. Definicija tenzora naprezanja i deformacija. Modeliranje vibracijskih sustava i pojava buke. Prijelaz topline i proračun zagrijavanja transformatora.
ECTS:
6
Sati predavanja:
40
Kompetencije:
Studenti će biti osposobljen za analizu pojava uzrokovanih mehaničkim i toplinskim opterećenjima transformatora.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, vježbe i seminarski radovi
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Analiza naprezanja i deformacija tijela, veza naprezanja i deformacija
4
Materijali i njihova mehanička svojstva, anizotropni materijali
2
Dinamika krutog tijela, zakoni dinamike
2
Modeliranje vibracijskih sustava, prisilne vibracije sustava bez i sa prigušenjem
4
Buka transformatora
4
Analiza zagrijanja transformatora.
4
Modeliranje konduktivnog prijelaza topline u namotima
4
Modeliranje konvektivnog prijelaza topline sa namota i kućišta kod uljnih i suhih transformatora
4
Modeliranje prijelaza topline zračenjem u suhim i rudničkim transformatorima
4
Proračun složenog prijelaza topline i ukupnog zagrijanja za pojedine tipove transformatora
8
Način polaganja:
Seminarski rad, usmeni ispit
Literatura:
1. S. Jecić, D. Semenski, “Jednadžbe teorije elastičnosti”, Udžbenik Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, AJA, Zagreb, 2001.
2. D. Pustaić, H. Wolf, Z. Tonković, “Mehanika III - Uvod u analitičku mehaniku s osnovama teorije vibracija”, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.
3. J.Pholman, "Heat Transfer", McGraw-Hill, London, 2001.
4. E.R.G.Eckert, R.M.Drake:"Analysis of heat and mass transfer", McGraw-Hill Kogakusha, Tokyo, 2003.
Semestar:
2
Izvođenje na engleskom:
Da