Česta pitanja

Koje uvjete moram zadovoljavati za prijavu u program stručnih praksi FER-a?

Stručne prakse organiziraju se za studente prijediplomskog studija na FER-u koji su ostvarili minimalno 60 ECTS bodova u dosadašnjem tijeku studija i sve studente diplomskog studija na FER-u. Svim studentima koji zadovoljavaju uvjete za uključenje u program automatski je omogućena prijava putem FER-ovog weba. Studenti se u program prijavljuju dobrovoljno.

 

Poduzeće u kojem sam samostalno dogovorio praksu mimo ovog programa traži me uputnicu izdanu od strane Fakulteta kao uvjet da dođem raditi. Mogu li uputnicu za praksu dobiti ako nisam uključen u ovaj program?

FER Vam može izdati uputnicu za praksu na vlastiti zahtjev, ali takve prakse neće biti provedene kroz kolegije Prijediplomska i Diplomska stručna praksa. Za detalje oko izdavanja uputnice na vlastiti zahtjev javite se Centru karijera na careers@fer.hr. 

 

Inozemna tvrtka s kojom sam samostalno dogovorio praksu traži me potvrdu da je na mojem matičnom fakultetu praksa dio nastavnog programa (za ishođenje radne dozvole i sl.). Mogu li od Fakulteta dobiti takvu potvrdu?

Fakultet Vam može izdati takvu potvrdu i za detalje se možete javiti Centru karijera.

 
Dodjeljuju li se ECTS bodovi za sudjelovanje u programu stručnih praksi FER-a?

Sudjelovanje u programu evidentira se kroz kolegije Prijediplomska i Diplomska stručna praksa. Kolegiji se upisuju u dopunsku ispravu o studiju, ali se ne dodjeljuju ECTS bodovi. Svaki od navedenih kolegija može se u dopunsku ispravu o studiju evidentirati samo jedanput, premda student može ako želi na praksu ići i više od jedan put (najviše na jednu praksu u svakom godišnjem ciklusu).

 
Mogu li zatražiti evidentiranje stručne prakse za praksu koja nije odrađena kroz ovaj program?

Evidentiranje stručne prakse na temelju odrađene prakse koja nije bila uključena u program stručnih praksi FER-a možete zatražiti samo u individualnom dogovoru s ECTS koordinatorom.

 
Koji su termini i trajanje stručne prakse?

Stručne prakse u poduzećima započinju nakon završetka ljetnih ispitnih rokova (početak srpnja), a traju do početka iduće akademske godine (kraj rujna). Predviđeno trajanje prakse je od tri do šest tjedana.

 
Honoriraju li se stručne prakse?

Poduzeće nije obvezno honorirati stručnu praksu. Poduzeće u ponudi pozicije navodi je li predvidjelo mogućnost honoriranja prakse. Student i poduzeće dogovaraju se izravno oko uvjeta honoriranja prakse.

 
Kako se raspoređuju studenti na prakse?

Student u okviru prijave u program iskazuje interes za pozicije koje nude poduzeća i formira popis željenih pozicija. Za razliku od ranijih godina, provodi se samo jedan krug odabira u kojem sve tvrtke vide sve studente koji su pokazali interes za njihovu ponudu pozicija, a studenti svoje odabire ne rangiraju.

Za vrijeme trajanja postupka odabira studenti i poduzeća dogovaraju se oko uvjeta na praksi. Poduzeće može od studenta zatražiti dodatne informacije, testiranja i sl., a student samostalno odlučuje o odlasku na praksu.

Student može biti vidljiv na popisima više poduzeća. Student se raspoređuje u prvo poduzeće s kojim postigne dogovor, što poduzeće i student potvrđuju obostrano kroz informacijski sustav. U trenutku obostrane potvrde student „nestaje“ s popisa drugim tvrtkama za koje je iskazao interes. Postupak odabira završava nakon isteka roka definiranog u natječaju.

Napomena:
Poduzeća mogu vidjeti samo studente koji su ih odabrali u popisu svojih interesa. Poduzeća odlučuju koje će studente prihvatiti na praksu na temelju prijavne dokumentacije i osobnog kontakta sa studentom. Student mora putem informacijskog sustava dati svoju konačnu suglasnost za odlazak u poduzeće.

 
Koje su informacije o studentu dostupne poduzećima?

Studenti prijavom na natječaj potvrđuju suglasnost da poduzećima za koja iskažu interes budu dostupne informacije koje daju u okviru prijavne dokumentacije. Poduzeća se obvezuju da će te informacije koristiti isključivo za potrebe natječaja za stručne prakse FER-a.

 
Samostalno sam pronašao praksu u poduzeću. Na koji način se mogu uključiti u program ljetnih praksi FER-a?

U program se možete uključiti ako zadovoljavate uvjete prijavom putem informacijskog sustava kao i svi ostali studenti. Bez obzira na prethodni dogovor, u program se mora prijaviti i poduzeće kod kojeg ste pronašli praksu i poziciju ponuditi kao i sva druga poduzeća. Ponuđena pozicija bit će vidljiva svim prijavljenim studentima. Poduzeće će u postupku odabira studenata označiti studenta s kojim se dogovorilo ako to i dalje želi, ali mu se pruža i mogućnost primanja drugih studenata.

 
Kome se mogu obratiti u slučaju dodatnih pitanja ili nepredviđenih okolnosti?

Studenti se za pomoć mogu obratiti na e-mail prakse@fer.hr