Upravljanje rizicima projekta

Opis predmeta

Predmet opisuje općenitu terminologiju vezanu uz rizike, s naglaskom na projektne rizike. Obuhvaća znanja o osnovnim procesima identificiranja, planiranja, kvalitativne i kvantitativne analize te određivanja utjecaja pojedinog rizika. Upoznaje s tehnikama odgovora na rizike, rangiranje rizika te kontinuiranu kontrolu rizika tijekom životnog ciklusa projekta. Jasno se definiraju prednosti pravovremenog upravljanja rizicima i kontinuirane komunikacije rizika s projektnim dionicima te objašnjava znači li upravljanje rizicima uvijek i potpunu minimizaciju rizičnih događaja. Kroz praktične primjere upoznaje se planiranje, provedba odgovora na rizike te kontrola istih te se stječu znanja o načelima i procesima relevantnim za praksu upravljanja rizicima u različitim organizacijama. Razrađuju se metode za uključivanje procesa upravljanja rizicima, kao sastavnih elemenata upravljanja projektima na odabranim studijskim primjerima. U konačnici proširuje se kontekst rizika na organizaciju, tržište i društvo te daju osnove analize faktora relevantnih za povećanje uspjeha.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Izvedba

ID 181875
  Zimski semestar
6 ECTS