Upis putem državne mature

Prijave za upis u prvu godinu prijediplomskih studija na engleskom jeziku u ak. god. 2023./2024.

Prijediplomski studijski programi na engleskom jeziku izvode se prvi puta od ak. godine 2021./2022. Upisne kvote prema studijskim programima iznose:  

 • Electrical Engineering and Information Technology: 30 studenata
 • Computing: 50 studenata 

Više informacija o studijskim programima na engleskom jeziku možete pronaći na poveznici. O upisu na ove studijske programe putem državne mature pročitajte u nastavku.

 

Opće odredbe upisa

Pravo na pristup razredbenom postupku imaju osobe koje su završile odgovarajuću srednju školu i uspješno položile državnu maturu. Pod položenom državnom maturom ovdje se smatraju položeni obvezni predmeti državne mature i to:

 • hrvatski jezik *,
 • matematika (višoj razina) i
 • strani jezik (osnovna ili viša razina)**.

* Kandidatima koji su ispitu državne mature iz predmeta Hrvatski jezik pristupili 2022. godine i ranijih godina, preduvjet za upis bit će položena osnovna ili viša razina ovog predmeta, pri čemu se ocjene na osnovnoj i višoj razini vrednuju jednako. Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznat će se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjskog vrednovanog završnog ispita.

** Kandidati moraju imati pozitivno ocijenjen Engleski jezik (osnovne ili više razine) bez obzira koji strani jezik su odabrali kao obavezan na maturi.

Razredbenim postupkom utvrđuje se jesu li pristupnici sposobni za uspješan studij na FER-u.

     1. Pristupnici na razredbenom postupku FER-a stječu bodove:

 • na temelju postignutog uspjeha u srednjoj školi,
 • na temelju rezultata na ispitu državne mature iz predmeta Matematika (viša razina).

     2. U razredbenom postupku može se postići najviše 1000 bodova. Pojedini dijelovi postupka pritom donose:

 • postignuti uspjeh u srednjoj školi najviše 400 bodova;
 • rezultat ispita državne mature iz predmeta Matematika (viša razina) najviše 600 bodova.


Uspjeh u srednjoj školi boduje se na sljedeći način:

 1. Prosjek ocjena 1. razreda najviše 80 bodova,
 2. Prosjek ocjena 2. razreda najviše 80 bodova,
 3. Prosjek ocjena 3. razreda najviše 80 bodova,
 4. Prosjek ocjena 4. razreda najviše 80 bodova,
 5. Prosjek ocjena obveznih predmeta državne mature najviše 80 bodova pri čemu se podjednako vrednuju ocjene stranog jezika na osnovnoj i višoj razini.                               
   

Broj bodova koje pristupnik dobiva po svakoj komponenti vrednovanja izračunava se formulom:

Broj bodova = Ostvareni rezultat / Maksimalni mogući rezultat x Maksimalni mogući broj bodova

Primjerice, ako je pristupnik u 1. razredu ostvario prosjek ocjena 3,70, po toj će osnovi dobiti 3,70 / 5,0 x 80 = 59,20 bodova.

Broj bodova koji pristupnik dobiva na osnovu rezultata obveznih predmeta državne mature računa se tako da se zbroje ocjene iz hrvatskog, matematike i stranog jezika te se ova suma podijeli s 15 i pomnoži s 80.

Na primjeru pristupnika koji je položio hrvatski jezik i ostvario ocjenu 4, strani jezik na osnovnoj razini za koji je dobio ocjenu 3 i matematiku na višoj razini za koju je dobio ocjenu 5, broj bodova koji stječe iznosi (4+3+5)/15x80 = 64,00.

Broj bodova koje pristupnik dobiva na temelju rezultata postignutog na ispitu državne mature jest sljedeći:

 • Matematika (isključivo viša razina) najviše 600 bodova

Za bodovanje ovog ispita uzima se postotak riješenosti testa.

Ako je, primjerice, pristupnik točno riješio 60% ispita iz Matematike, dobit će za to 60 / 100 x 600 = 360 bodova.

Svi kandidati moraju imati pozitivno ocijenjene ispite državne mature iz Matematike (viša razina) i Engleskog jezika (osnovna ili viša razina).

Pravo upisa ostvaruju samo kandidati koji su na ovim ispitima ostvarili pozitivne ocjene, a nađu se unutar upisne kvote na rang listi formiranoj na temelju ukupnih bodova.

Uvjeti upisa bit će objavljeni u Natječaju koji će biti dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

     3. Prijave za pojedine upisne rokove, odabir visokih učilišta, uvid u rezultate državne mature i objava rang lista za prijavljena učilišta obavljaju se korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU). Detaljnije informacije o cijelome postupku mogu se pronaći na web stranicama www.postani-student.hr,  www.ncvvo.hr i www.studij.hr.

     4. Pravo na upis ostvaruju pristupnici koji se, po završenome postupku rangiranja, nađu unutar upisnih kvota FER-a koje će biti objavljene u tekstu Natječaja Sveučilišta u Zagrebu.

Prijediplomski studijski programi na engleskom jeziku nisu u sustavu potpore nadležnog ministarstva. Studenti plaćaju cijeli trošak studija. Cijena je 5,574.00 EUR (41.997,30 HRK) za jednu akademsku godinu i uključuje opterećenje od 60 ECTS bodova.

     5. Uvjeti upisa za sve pristupnike koji su srednje školovanje završili prije 2010. godine jednaki su, bez obzira na dob te se upisuju unutar iste kvote kao i ostali pristupnici. Detaljnije informacije o cijelome postupku mogu se pronaći na web stranicama www.postani-student.hrwww.ncvvo.hr i www.studij.hr.

     6. Pristupnici koji ostvare pravo upisa dužni su se upisati na FER u prvu godinu studija u propisanim rokovima.

Fakultet zadržava pravo, kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojemu su ostvarili pravo upisa i za koji su dobili upisni broj (u slučaju neupisanog i neodjavljenog studijskog programa), naplatiti oportunitetne troškove u iznosu pune školarine za jednu akademsku godinu.


Ljetni razredbeni postupak

Kandidati zainteresirani za upis na FER trebaju prijaviti ispite državne mature koji se boduju u razredbenom postupku FER-a (hrvatski jezik, matematika viša razina, strani jezik osnovna ili viša razina). Načini prijave i rokovi objavljeni su na navedenim web stranicama.


Jesenski razredbeni postupak

 Ako upisna kvota FER-a neće biti popunjena u ljetnom razredbenom postupku, pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na neko visoko učilište moći će se prijaviti za jesenski razredbeni postupak, također korištenjem NISpVU sustava.

Ako se upisne kvote FER-a popune u ljetnome ispitnom roku, jesenskome razredbenom postupku mogu pristupiti isključivo pristupnici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pristupiti ljetnome roku u skladu s Pravilnikom o polaganju državne mature koji regulira takve iznimne slučajeve. Da bi takvi pristupnici bili upisani na FER, broj bodova na jesenskome razredbenom postupku ne smije im biti manji od broja bodova najslabije rangiranog pristupnika upisanog na FER u ljetnom upisnom roku. Detalji o provedbi jesenskoga roka bit će objavljeni u sustavu NISpVU i odgovarajućim web stranicama.

 

Studentska prava

Kandidati državljani HR i EU te kandidati koji imaju status azilanta, a koji ostvare pravo upisa na prijediplomske studijske programe na engleskom jeziku, imaju pravo na zdravstveno osiguranje, olakšice u javnom prijevozu i subvencioniranu prehranu te pravo prijave na natječaj za smještaj u studentskom domu i natječaje za stipendije (državnu stipendiju - STEM, sveučilišnu stipendiju…).