Seminari i radionice za stjecanje generičkih vještina

Doktorand je tijekom doktorskog studija dužan proći najmanje dva seminara ili radionice za stjecanje generičkih istraživačkih, akademskih i poslovnih vještina. S obzirom na primjenjivost stečenih vještina tijekom studija, ali i nakon njega, doktorandima preporučujemo da iskoriste priliku za pohađanje i više od nužnog (minimalnog) broja seminara, odnosno radionica.

Doktorand može upisati seminar ili radionicu u bilo kojem semestru studija, bez ograničenja (bilo kada od I. do VI. semestra). Uvjet pohađanja propisanog broja seminara ili radionica student je dužan ispuniti najkasnije do predaje doktorske disertacije na ocjenu.

 

Seminari i radionice uspostavljeni na FER-u

Seminari i radionice uspostavljeni na FER-u pregledno su prikazani u tablici u nastavku i detaljnije opisani u dnu ove stranice. Uvjeti za polaganje pojedinih seminara i radionica navedeni su na pripadajućim web-stranicama.

Pregled ponuđenih seminara po semestrima
Zimski semestar Ljetni semestar
Pretraživanje znanstvenih informacija i
publiciranje rezultata istraživanja
Seminar o poduzetništvu
Upravljanje projektima i doktorsko istraživanje Upravljanje vremenom
 

Radionice o znanstvenom publiciranju 1 i Radionice o znanstvenom publiciranju 2 (izvode se naizmjence)

  Etika autonomnih i inteligentnih sustava

Raspored održavanja pojedinih seminara i radionica objavljuje se na početku svakog semestra, na stranici satnica.

S obzirom na relativno mali broj sati i "koncentrirani" način održavanja (obično 2 x 2 sata ili 2 x 3 sata u istom tjednu), za prolaznu ocjenu se u pravilu očekuje nazočnost i aktivno sudjelovanje na svim predavanjima. Stoga se studenti za seminare i radionice trebaju prijaviti nakon objave termina održavanja, tj. kada znaju mogu li uskladiti konkretne termine sa svojim ostalim obvezama.

 

Seminari i radionice izvan FER-a

Doktorand, u dogovoru s mentorom, može pohađati seminare i radionice za stjecanje generičkih vještina i na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Za priznavanje seminara ili radionice izvan FER-a, doktorand treba podnijeti molbu na propisanom obrascu (Obrazac FER-DR-08).

 

Seminar o autorstvu, plagiranju i citiranju Sveučilišnog računskog centra Srce

https://www.srce.unizg.hr/Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu putem svog sustava za e-učenje nudi besplatni kratki online tečaj na temu "Autorstvo, plagiranje i citiranje: što, kako, zašto?", koji se posebno preporučuje studentima doktorskog studija radi upoznavanja s temeljnim načelima ispravnog citiranja, a može poslužiti i kao dopuna znanja stečenih na radionicama u vezi sa znanstvenim publiciranjem (Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja, Radionice o znanstvenom publiciranju 1 i Radionice o znanstvenom publiciranju 2).


Seminari i radionice uspostavljeni na FER-u

Na FER-u su uspostavljeni sljedeći seminari i radionice:

 1. Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja
  Nositelji: prof. dr. sc. Mislav Grgić, akademik prof. dr. sc. Igor Vlahović
  (8 sati, zimski semestar)
  Cilj seminara je educirati doktorande području osnova bibliometrije, scientometrije i pisanja znanstvenih članaka. Polaznici će steći temeljna znanja o relevantnim bibliografskim i citatnim bazama podataka (Web of Science, Current Contents, Journal Citation Reports, Scopus, Google Scholar), načinima njihovog učinkovitog pretraživanja te postupcima pronalaženja časopisa i članaka u određenom znanstvenom području. Objasnit će se temeljna pravila znanstvenoistraživačke etike. Sustavno će se obraditi koncepcija i izbor teme članka, osnovni elementi znanstvenog članka te postupak njegove predaje, recenzije i objavljivanja u časopisu.
   
 2. Seminar o poduzetništvu
  Nositelj: prof. dr. sc. Vedran Bilas
  (5 sati, ljetni semestar)
  Cilj seminara je informirati, educirati i motivirati doktorske studente FER-a u području inovacija i poduzetništva. Studenti će se informirati o tehnologijskoj infrastrukturi Sveučilišta i državnim agencijama, te njihovim aktualnim programima potpore. Educirat će se o poduzetništvu pokretanom poslovnim prilikama (opportunity driven), osnovama poslovnog planiranja, izvorima kapitala i načinima prezentiranja poslovnih ideja. Kroz motivacijska predavanja upoznat će se s kolegama koji su pokrenuli vlastita poduzeća. U izvedbi seminara sudjelovat će gosti.
   
 3. Radionice o znanstvenom publiciranju 1
  Nositelj: akademik prof. dr. sc. lgor Vlahović
  (6 sati, ljetni semestar)
  Radionice o znanstvenom publiciranju predstavljaju (tematski) nastavak seminara za stjecanje generičkih vještina "Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja", koji se održava u zimskom semestru doktorskog studija. Radionice se bave sljedećim odabranim temama vezanima uz publiciranje: Kako se motivirati za pisanje znanstvenog rada? Kako komunicirati s urednicima časopisa i uspješno odgovoriti na primjedbe recenzenata? Kako uspješno komunicirati, surađivati i publicirati s mentorom?
   
 4. Radionice o znanstvenom publiciranju 2
  Nositelj: akademik prof. dr. sc. lgor Vlahović
  (6 sati, ljetni semestar)
  "Radionice o znanstvenom publiciranju 2“ predstavljaju nastavak seminara za stjecanje generičkih vještina "Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja" (u zimskom semestru) i dodatak novih tema komplementarnih seminaru za stjecanje generičkih vještina "Radionice o znanstvenom publiciranju 1", s kojim se naizmjence izvodi u ljetnom semestru. (Napomena: Odslušani navedeni seminari nisu preduvjet za slušanje ovoga.) Radionice se bave odabranim temama vezanima uz publiciranje: (1) Plagijarizam i autoplagijarizam – što bi svakako bilo dobro znati?; (2) Kako se uspješno snaći u gomili literature?; (3) Zašto i kako recenzirati znanstvene članke?
   
 5. Upravljanje projektima i doktorsko istraživanje
  Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj, prof. dr. sc. Željka Car, prof. dr. sc. Boris Vrdoljak
  (4 sata, zimski semestar)
  Cilj seminara je osnaživanje doktorskih studenata u području upravljanja projektima s naglaskom na istraživačke i znanstvene projekte te povezivanja dobrih praksi iz područja upravljanja opsegom i rizicima, planiranja i provođenja projekata s doktorskim istraživanjem. Vještina će se provoditi kroz interaktivnu radionicu tijekom koje će se studentima ukratko prezentirati teorijski okviri s naglaskom na ona područja koja su od velikog značaja za uspješnu provedbu doktorskog istraživanja. Studenti će kroz interaktivnu radionicu aktivno sudjelovati u timskom rješavanju problema različitih studijskih primjera projekata. Ideja je da vještina potakne doktorske studente učinkovitijem upravljanju i usmjeravanju aktivnosti u doktorskim istraživanjima.
   
 6. Upravljanje vremenom
  Nositelji: prof. dr. sc. Boris Vrdoljak, izv. prof. dr. sc. Damir Žarko
  (6 sati, ljetni semestar)
  Cilj seminara je osnaživanje doktorskih studenata u području upravljanja vremenom s naglaskom na dobre prakse pri postavljanju osobnih dugoročnih, srednjoročnih i kratkoročnih ciljeva, određivanja prioriteta i organiziranju dnevnih zadataka u službi dugoročnih ciljeva. Također će biti obrađeni pojmovi intelektualne znatiželje, motivacije, samoregulirajućeg učenja i odugovlačenja. Vještina će se provoditi kroz interaktivnu radionicu tijekom koje će se studentima ukratko prezentirati teorijski okvir iz područja upravljanja vremenom s naglaskom na one teme koja su od značaja za uspješnu provedbu doktorskog studija. Studenti će kroz individualni rad, grupni rad i diskusiju aktivno sudjelovati u timskom osvještavanju neučinkovitog ponašanja što se tiče upravljanja vremenom i osmišljavanju promjene takvo ponašanja. Ideja je da vještina pomogne doktorskim studentima u učinkovitijem definiranju i provođenju ciljeva i aktivnosti na doktorskom studiju i u svakodnevnom životu.
   
 7. Etika autonomnih i inteligentnih sustava
  Nositelji: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, dr. sc. Tomislav Bracanović, v. zn. sur., Institut za filozofiju, Zagreb
  (6 sati, ljetni semestar)
  Cilj je vještine upoznati doktorske studente s etičkim aspektima projektiranja, proizvodnje i primjene autonomnih i inteligentnih sustava te ih time učiniti svjesnim potencijalno širih posljedica njihova profesionalnog djelovanja. U žarištu će biti načela razrađena u studiji Ethically Aligned Design Globalne inicijative za etiku autonomnih i inteligentnih sustava Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE): ljudska prava, dobrobit, upravljanje podacima, učinkovitost, transparentnost, odgovornost, svijest o mogućim zloupotrebama i kompetentnost. Bit će razmotrena i osnovna filozofska stajališta o umjetnoj inteligenciji i s njome povezanim vrijednosnim pitanjima, kao što su autonomija, pravednost, diskriminacija, privatnost i sl. Provedba vještine uključivat će uvodno predavanje o relevantnim etičkim pojmovima i stajalištima te više interaktivnih radionica na kojima će studenti raspravljati o konkretnim primjerima primjene – i pokušajima reguliranja primjene – autonomnih i inteligentnih sustava u različitim područjima ljudskoga života.