Kolegiji

Mikroekonomija

Nositelji:
Prof.dr.sc. Mirjana Dragičević, Ekonomski fakultet
Prof.dr.sc. Lorena Škuflić, Ekonomski fakultet
Opis:
Teorijski predmet koji studentima pruža najnovija znanja i vještine potreba za razumijevanje funkcioniranja tržišne ekonomije.
ECTS:
3
Sati nastave:
15
Kompetencije:
Sposobnost analize teorijskih mikroekonomskih parametara i varijabli i razvitak sposobnosti primjene teorijskih analiza u praksi i predviđanjima budućeg stanja na tržištu.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, seminari i studije slučajeva.
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Što je Mikroekonomija? Tržište i država u suvremenim ekonomijama. Metode ekonomske analize u Mikroekonomiji.
1
Analiza potražnje, koncept elastičnosti, oblici elastičnosti i primjena koncepta elastičnosti.
1
Proizvodnja, troškovi proizvodnje.
2
Analiza tržišta potpune konkurencije i monopola.
2
Analiza ponašanja monopola
2
Monopolistička konkurencija
2
Oligopoli i teorija igara.
2
Ekonomija blagostanja
2
Tržišni neuspjesi: eksternalije, javna dobra, asimetrične informacije
1
Način polaganja:
Pismeni i usmeni ispit.
Literatura:
1. Babić, Mate. 2002. Mikroekonomska analiza. Zagreb:Mate.
2. Besanko, David, Ronald R. Braeutigam. 2002. Microeconomics: An Integrated Approach.  New York: Wiley.
3. Nicholson, Walter, Christopher, Snyder. 2008. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions. 10th Ed., Thomson South-Western.
Semestar:
1.
Izvođenje na engleskom:
Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom.
Način praćenja kvalitete:
Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.
 

Pravni položaj i ovlasti regulatornih tijela u području elektroničkih komunikacija

Nositelji:
Prof. dr. Siniša Petrović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Doc. dr. Anamarija Musa, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Opis:
Pravni položaj i ovlasti regulatornog tijela koje provodi propise kojima se uređuje područje elektroničkih komunikacija kao i tijela koje provodi opće propise u vezi sa zaštitom tržišnog natjecanja. Sustav pravne zaštite protiv odluka koje donose navedena tijela. Pojmovi i pitanja vezana za pravo i politiku tržišnog natjecanja i procese liberalizacije u području elektroničkih komunikacija. 
ECTS:
6
Sati nastave:
30
Kompetencije:
Uspješnim svladavanjem predmeta student stječe znanje i vještine potrebne za rad u području elektroničkih komunikacija kao i potrebno razumijevanje pravnog okvira koji uređuje to područje. Navedeno mu omogućava brže ovladavanje poslovima kojima se bave i aktivno sudjelovanje u pitanjima važnim za razvoj ovog područja. 
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, gostujuća predavanja znanstvenika i stručnjaka iz zemlje i inozemstva, rasprava i razrada studija slučaja, seminari, radionice.
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Uvod u pravo i politiku tržišnog natjecanja
4
Primjena pravila o zaštiti tržišnog natjecanja u području elektroničkih komunikacija
4
Pravo i politika liberalizacije elektroničkih komunikacija
4
Pristup tržištu i upravljanje ograničenim resursima
2
Tržišna snaga poduzetnika i asimetrična regulacija I.
4
Tržišna snaga poduzetnika i asimetrična regulacija II.
4
Univerzalne usluge
2
Razvoj regulatornog okvira elektroničkih komunikacija
2
Institucije, postupci i pravna zaštita
4
Način polaganja:
Pismeni ispit
Literatura:
1. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja NN 122/03
2. Zakon o elektroničkim komunikacijama NN 73/2008
3. Framework Directive 2002/21/CE
4. Access Directive 2002/19/EC
5. Authorisation Directive 2002/19/CE
6. Universal Service Directive 2002/22/EC
Semestar:
1.
Izvođenje na engleskom:
Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom.
Način praćenja kvalitete:
Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.
 

Računovodstvo

Nositelji:
Prof. dr.sc. Danimir Gulin, Ekonomski fakultet
Izv.prof.dr.sc. Ivana Dražić Lutilsky, Ekonomski fakultet
Opis:
Izučavanje računovodstva kao «jezika suvremenog poslovanja» i korištenja računovodstvenih informacija za donošenje poslovnih odluka. Razumijevanje okoline u kojoj su nastale i upotrijebljene računovodstvene informacije. Stjecanje specifičnih znanja o računovodstvenim kategorijama i njihovom obuhvatu u financijskim izvještajima. Ovladavanje vještinama čitanja i razumijevanja financijskih izvještaja.
ECTS:
3
Sati nastave:
15
Kompetencije:
Stjecanje specifičnih znanja o računovodstvenim kategorijama i njihovom obuhvatu u financijskim izvještajima. Ovladavanje vještinama čitanja i razumijevanja financijskih izvještaja.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, vježbe, pisani radovi te individualno i timsko rješavanje praktičnih zadataka i slučajeva.
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Pojam i osnovna obilježja računovodstva
2
Financijski izvještaji kao osnova ili polazište u izučavanju računovodstva
6
Računovodstveni proces
4
Računovodstveno praćenje tipičnih poslovnih događaja
3
Način polaganja:
Pismeni i usmeni ispit.
Literatura:
1. Skupina autora, (2006), (redaktor Danimir Gulin, Lajoš Žager), Računovodstvo, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb.
2. Skupina autora (2004), (redaktor B. Tušek), Računovodstvo – priručnik za vježbe, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb
3. G. Siegel, J. K. Shim: Accounting Handbook, Fourth Edition, Barron's, 2006.
Semestar:
1.
Izvođenje na engleskom:
Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom.
Način praćenja kvalitete:
Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.
 

Regulatorni aspekti mreža i usluga

Nositelji:
Prof.dr.sc. Ignac Lovrek, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Prof.dr.sc. Gordan Ježić, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Dr.sc. Dražen Lučić, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Opis:
Elektroničke komunikacije i mediji. Obilježja informacijske i komunikacijske tehnologije i tržišta elektroničkih komunikacija. Vrijednosni lanac informacijske i komunikacijske tehnologije. Sudionici na tržištu elektroničkih komunikacija i njihove uloge, relevantna tržišta. Arhitektura i organizacija komunikacijskih mreža. Modeli mreža i njihova organizacija s motrišta regulacije tržišta. Pristup i međusobno povezivanje mreža, regulatorni zahtjevi. Upravljanje spektrom i adresnim prostorom. Širokopojasni pristup. Informacijske i komunikacijske usluge. Tehnološki trendovi. Konvergencija mreža, usluga i korisničke opreme: nova generacija mreža i usluga.
ECTS:
6
Sati nastave:
30
Kompetencije:
Tehnološka i tržišna obilježja komunikacijskih mreža i informacijskih usluga relevantna za reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, gostujuća predavanja znanstvenika i stručnjaka iz zemlje i inozemstva, rasprava i razrada studija slučaja, seminari, radionice.
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Elektroničke komunikacije i mediji. Obilježja informacijske i komunikacijske tehnologije i tržišta elektroničkih komunikacija. Vrijednosni lanac informacijske i komunikacijske tehnologije: korisnička oprema, mreža, usluga i aplikacija, sadržaj. Analiza slučaja: svjetsko i europsko tržište informacijske i komunikacijske tehnologije.
2
Sudionici na tržištu elektroničkih komunikacija i njihove uloge: korisnici, mrežni operatori, davatelji usluga, sudionici i uloge povezani s digitalnim sadržajem.
2
Komunikacijske mreže: fiksna mreža, pokretna mreža, mreža kabelske televizije, Internet. Modeli mreža i njihova organizacija s motrišta regulacije tržišta: korisnički pristup, međusobno povezivanje. Regulatorni zahtjevi.
2
Studija slučaja: telekomunikacijske mreže u Republici Hrvatskoj.
3
Pristupne mreže: žične, bežične, optičke. Lokalna petlja, razmatanje lokalne petlje, zajedničko korištenje opreme. Širokopojasni pristup i tehnološki trendovi. Tržišni potencijal i tehnička ograničenja. Analiza slučaja: širokopojasni pristup u svijetu i Europskoj uniji.
4
Pokretne mreže druge i treće generacije, komunikacija govorom, porukama i podacima. Mrežni operator, virtualni mrežni operator, davatelj pokretne usluge. Načela uporabe spektra. Analiza slučaja: pokretne mreže u svijetu i Europskoj uniji.
4
Radionica: pregled tržišta i pokazatelji razvijenosti elektroničkih komunikacija u Europskoj uniji.
5
Informacijske i komunikacijske usluge. Univerzalna usluga, osnovne i napredne usluge. Košara usluga, modeli OECD-a.
2
Konvergencija mreža, usluga i korisničke opreme: nova generacija mreža i usluga.
2
Seminar: odabrane teme i studije slučaja
4
Način polaganja:
Pristupni rad, ispit.
Literatura:
1. A. Bažant, Ž. Car, G. Gledec, D. Jevtić, G. Ježić, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, Z. Skočir, „Telekomunikacije – tehnologija i tržište“, Sveučilišni udžbenik, Element, 2007.
2. A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, V. Sinković, „Osnovne arhitekture mreža“, II. izdanje, Sveučilišni udžbenik, Element, 2007.
3. S. Majumdar, I. Vogelsand (ur.), Handbook of Telecommunications Economics, Volume 1: Structure, Regulation and Competition “, Elsevier, 2002.
4. S. Majumdar, I. Vogelsand, M. Cave (ur.), Handbook of Telecommunications Economics, Volume 2: Technology Evolution and the Internet“, Elsevier, 2006.
Semestar:
1.
Izvođenje na engleskom:
Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.
Način praćenja kvalitete:
Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.
 

Informacijske i komunikacijske usluge

Nositelji:
Prof.dr.sc. Maja Matijašević, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Izv.prof.dr.sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Izv.prof. dr.sc. Željka Car, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Izv.prof. dr.sc. Ivana Podnar Žarko, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Opis:
Informacijske i komunikacijske usluge, tržište i tržišno natjecanje: tehnološke promjene i njihove posljedice. Okružje s više davatelja više usluga. Modeli pružanja usluga, maloprodaja i veleprodaja usluga. Modeli naplate. Internet i IP-mreža, internetske usluge i davatelji internetske usluge. Tipologija tržišta internetskih usluga. Migracija prema novoj generaciji mreža i usluga, fiksno-pokretna konvergencija. Tržišni trendovi, modeli tržišta, novi tipovi mrežnih operatora i davatelja usluga, paketi usluga. Razvoj i uvođenje usluga. Usluge s dodanom vrijednosti: prepoznavanje mogućnosti tržišta, stvaranje vrijednosti za kupca, poslovni plan, poslovna i financijska analiza. Potrošački aspekti, novo korisničko ponašanje. Sigurnost i privatnost: prijetnje i napadi. Svjetski i europski trendovi u razvoju tržišta elektroničkih komunikacija.
ECTS:
6
Sati nastave:
30
Kompetencije:
Informacijske i komunikacijske usluge za krajnje korisnike – potrošače na tržištu elektroničkih komunikacija. Internet i IP-mreža, internetske usluge i davatelji internetske usluge. Odnos mreža i usluga, konvergencijski procesi u elektroničkim komunikacijama.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, gostujuća predavanja znanstvenika i stručnjaka iz zemlje i inozemstva, rasprava i razrada studija slučaja, seminari, radionice.
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Informacijske i komunikacijske usluge, tržište i tržišno natjecanje: tehnološke promjene i njihove posljedice. Okružje s više davatelja više usluga. Modeli pružanja usluga, maloprodaja i veleprodaja usluga. Modeli naplate.
2
Internet i IP-mreža, internetske usluge i davatelji internetske usluge. Govor putem IP (VoIP), multimedij, digitalni sadržaj. Tipologija tržišta internetskih usluga. Analiza slučaja: operativne uloge i financijski tokovi na internetskom tržištu.
4
Studija slučaja: informacijske i komunikacijske usluge u Republici Hrvatskoj.
3
Migracija prema novoj generaciji mreža i usluga, fiksno-pokretna konvergencija. Tržišni trendovi, modeli tržišta, novi tipovi mrežnih operatora i davatelja usluga, paketi usluga.
4
Razvoj i uvođenje usluga. Usluge s dodanom vrijednosti: prepoznavanje mogućnosti tržišta, stvaranje vrijednosti za kupca. Poslovni plan, poslovna i financijska analiza usluga.
4
Radionica: usluge s dodanom vrijednosti – modeliranje i evaluacija.
5
Potrošački aspekti, nova korisnička ponašanja. Sigurnost i privatnost: prijetnje i napadi, arhitekture i tehnologije.
2
Svjetski i europski trendovi u razvoju tržišta elektroničkih komunikacija, analiza slučaja.
2
Seminar: odabrane teme i studije slučaja
4
Način polaganja:
Pristupni rad, ispit.
Literatura:
1. A. Bažant, Ž. Car, G. Gledec, D. Jevtić, G. Ježić, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, Z. Skočir, „Telekomunikacije – tehnologija i tržište“, Sveučilišni udžbenik, Element, 2007.
2. A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, V. Sinković, „Osnovne arhitekture mreža“, II. izdanje, Sveučilišni udžbenik, Element, 2007.
3. A. Carić, „Istraživanje i razvoj u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji“, Sveučilišni udžbenik, Element, 2003.
4. „E-Communications Household Survey“, Special Eurobarometer 293, European Commission, 2008.
5. „Telecoms Price Developments from 1998 to 2007“, Teligen, 2008.
6. D. Elixmann, J.S. Marcus, C. Wernick, „The Regulation of Voice of IP (VoIP) in Europe“, WIK-Consult, 2008.
Semestar:
2.
Izvođenje na engleskom:
Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.
Način praćenja kvalitete:
Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.
 

Modeliranje mreža

Nositelji:
Prof.dr.sc. Ignac Lovrek, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Prof.dr.sc. Branko Mikac, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Opis:
Arhitektura i funkcionalnost komunikacijske mreže: pristupna mreža, jezgrena mreža, umrežavanje i međusobno povezivanje. Organizacija mreže i mrežni slojevi. Utjecaj novih tehnologija: bežična lokalna petlja, 3G i post 3G pokretna mreža, optika do korisnika (FTTx), sve IP-mreža, ultra brze mreže. Međusobno povezivanje mreža, povezivanje nove generacije mreža. Alati i platforme za modeliranje mreža: analiza ulaganja i troškova. Procesi tehno-ekonomskog modeliranja za potrebe regulacije tržišta elektroničkih komunikacija.
ECTS:
3
Sati nastave:
15
Kompetencije:
Arhitektura i organizacija mreža, modeli pristupa i međusobnog povezivanja. Tehno-ekonomsko modeliranje mreža i usluga za potrebe regulacije tržišta elektroničkih komunikacija.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, gostujuća predavanja znanstvenika i stručnjaka iz zemlje i inozemstva, rasprava i razrada studija slučaja, seminari, radionice.
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Arhitektura i funkcionalnost komunikacijske mreže: pristupna mreža, jezgrena mreža, umrežavanje i međusobno povezivanje. Organizacija mreže i mrežni slojevi.
2
Studija slučaja: transmisijska, komutacijska i signalizacijska podmreža javne fiksne i pokretne mreže.
2
Nove mrežne tehnologije: bežična lokalna petlja, 3G i post-3G pokretna mreža, optika do korisnika (FTTx), sve IP-mreža, ultra brze mreže. Povezivanje nove generacije mreža.
2
Studija slučaja: IP-zasnovana mreža.
2
Alati i platforme za modeliranje mreža: analiza ulaganja i troškova. Procesi tehno-ekonomskog modeliranja za potrebe regulacije tržišta elektroničkih komunikacija.
2
Radionica: tehno-ekonomski modeli mreže
5
Način polaganja:
Pristupni rad, ispit.
Literatura:
1. A. Bažant, Ž. Car, G. Gledec, D. Jevtić, G. Ježić, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, Z. Skočir, „Telekomunikacije – tehnologija i tržište“, Sveučilišni udžbenik, Element, 2007.
2. A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, V. Sinković, „Osnovne arhitekture mreža“, II. izdanje, Sveučilišni udžbenik, Element, 2007.
3. J.S. Marcus, D. Elixmann, „The Future of IP Interconnection: Technical, Economic and Public Policy Aspects“, WIK-Consult, 2008.
4. „Trends in Economic and Finance: Volume I: Cost, Tariff and Interconnection Rate Calculation Methodology – Application to Cae Studies“, ITU, 2001.
5. „Trends in Economic and Finance: Volume II: Cost, Use of Economic Modelling in Telecommunications“, ITU, 2006.
6. Analytical Cost Model – National Core Network“, WIK, 2000.
Semestar:
2.
Izvođenje na engleskom:
Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.
Način praćenja kvalitete:
Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.
 

Odlučivanje temeljem troškova

Nositelji:
Prof.dr.sc. Danimir Gulin, Ekonomski fakultet
Izv.prof.dr.sc. Ivana Dražić Lutilsky, Ekonomski fakultet
Opis:
Stjecanje znanja i vještina o mjerenju i priznavanju računovodstvenih kategorija, objavljivanja u financijskim izvještajima poslovnih subjekata koji su relevantni korisnicima u svrhu kvalitetnog poslovnog odlučivanja.
ECTS:
6
Sati nastave:
30
Kompetencije:
 Razumijevanje koncepta, metodologije i ciljeva izvještavanja internih korisnika računovodstvenih informacija u svrhu pružanja kvalitetnih informacija za proces odlučivanja. Stjecanjem znanja te razvojem vještina primjene metoda alokacije i obračuna troškova učinaka, razvojem i korištenjem poslovnih planova, selekcijom relevantnih informacija za specifične poslovne odluke, spoznajom transfernih cijena i troškova kvalitete generira se kompetencija utvrđivanja i selekcije informacija za ocjenu kao i povećanje efikasnosti menadžmenta poslovnih subjekata.
Oblici provođenja nastave:
Predavanje, vježbe, seminari i studije slučajeva
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Teorijski koncept upravljačkog računovodstva
4
Računovodstveni aspekti upravljanja troškovima
6
Sredstva planiranja i kontrole
6
Relevantne informacije za proces odlučivanja
6
Upravljanje troškovima kvalitete
4
Transferne cijene
4
Način polaganja:
Pismeni i usmeni ispit.
Literatura:
1. Gulin D, Tušek B., Žager L., Poslovno planiranje, kontrola i analiza, HZRIF, Zagreb, 2004.
2. Weygandt J.J., Kieso D.E., Kimmel P.D. (2005) „Managerial Accounting“ Danvers: John Wiley & Sons.
3. Engler C., Managerial Accounting, Irwin, Homewood, Illinois,1987.
4. Kaplan R. S., Atkinson A. A., „Advanced Management Accounting“, Prentice Hall International, London, 2005.
5. Lucey T. „Management Accounting“, Letts Educational, London, 1996.
Semestar:
2.
Izvođenje na engleskom:
Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.
Način praćenja kvalitete:
Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.
 

Pravo tržišnog natjecanja i elektroničke komunikacije

Nositelji:
Prof. dr. sc. Siniša Petrović, Pravni fakultet u Zagrebu
Doc. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, Ekonomski fakultet u Zagrebu
Dr. sc. Nikola Popović, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Opis:
Uvod u pravo tržišnog natjecanja EZ-a. Osnovni ekonomski koncepti i tržišno natjecanje. Mjerodavno tržište. Tržišna snaga. Ograničavajući sporazumi (čl. 81. UEZ-a). Zlouporaba vladajućeg položaja (čl. 82. UEZ-a). Nadzor koncentracija poduzetnika. Hrvatsko pravo tržišnog natjecanja.
Pravo tržišnog natjecanja EZ-a u području elektroničkih komunikacija. Regulatorni okvir. Odnos prava tržišnog natjecanja i sektorske regulative. Mjerodavno tržište i tržišna snaga u elektroničkim komunikacijama. Primjena čl. 81. UEZ-a. Primjena čl. 82. UEZ-a. Zajednički pothvati i koncentracije. Primjena čl. 86. UEZ-a. Hrvatsko pravo tržišnog natjecanja u području elektroničkih komunikacija.
ECTS:
6
Sati nastave:
30
Kompetencije:
Uspješnim svladavanjem predmeta student će steći znanje i vještine potrebne za prepoznavanje ključnih problema tržišnog natjecanja u području elektroničkih komunikacija, kao i za primjenu pravila tržišnog natjecanja te relevantne sektorske regulative.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, gostujuća predavanja znanstvenika i stručnjaka iz zemlje i inozemstva, rasprava i razrada studija slučaja, seminari, radionice.
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Uvod u pravo tržišnog natjecanja EZ-a
2
Mjerodavno tržište i tržišna snaga
2
Sporazumi koji ograničavaju tržišno natjecanje
2
Vladajući položaj i njegova zlouporaba
2
Nadzor koncentracija poduzetnika
2
Regulatorni okvir na području elektroničkih komunikacija
4
Odnos prava regulacije i prava tržišnog natjecanja
2
Mjerodavno tržište i tržišna snaga u elektroničkim komunikacijama
3
Čl. 82. UEZ-a i elektroničke komunikacije
4
Čl. 81. UEZ-a i elektroničke komunikacije
3
Zajednički pothvati i koncentracije u elektroničkim komunikacijama
2
Univerzalne usluge i čl. 86. UEZ-a
2
Način polaganja:
Pismeni ispit.
Literatura:
1.     Bellamy & Child, European Community Law of Competition, Oxford University Press, 6th edition, 2008 (odabrana poglavlja)
2.     Telecommunications Law and Regulation, Ian Walden, John Angel (eds.), 2nd edition, Oxford University Press, 2005 (odabrana poglavlja)
3.     EC Competition and Telecommunications Law: A Practitioner's Guide, Christian Koenig, Andreas Bartosch, Jens-Daniel Braun (eds.), Kluwer, 2002 (odabrana poglavlja)
4.     Nikos Th. Nikolinakos, EU competition law and regulation in the coverging telecommunications, media, and IT sectors, Kluwer, 2006 (odabrana poglavlja)
5.     Propisi EU:
1.        Directive 2002/21 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (“Framework Directive”), OJ L 108/33 [2002]
 1. EU Directive 2002/19 on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (“Access Directive”), OJ L 108/7 [2002]
 2. Directive 2002/22/EC of the EU Parliament and the Council of March 7, 2002 on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive)
 3. Directive 2002/77/EC of 16 September 2002 on competition in the markets for electronic communications networks and services (Consolidated Competition Directive) (2002) OJ L249/21
 4. EU Commission, Decision of 29 July 2002 establishing the European Regulators Group for Electronic Communications Network and Services, OJ L 200/38 [2002], amended by EU Commission Decision of 14 Sept. 2004, OJ L 293/30 [2004]
 5. EU Commission, Recommendation of 23 July 2003 on notifications, time limits and consultations provided for in Art. 7 of Directive 2002/21/EC, OJ L 190/13 [2003]
 6. EU Commission, Notice on the application of the competition rules to access agreements in the telecommunications sector (“Access Notice”), OJ C 265/2 [1998]
 7. EU Commission Communication on Market Reviews under the EU Regulatory Framework, COM(2006)28 final, 6.2.2006
 8. EU Commission, Guidelines on the application of EEC competition rules in the telecommunications sector, OJ C 233/02 [1991]
 9. EU Commission Guidelines on Market Analysis and the Assessment of Significant Market Power, OJ C 156/6 [2002]
   (podložno promjenama, vidi na http://ec.europa.eu/information_society/policy/
  ecomm/info_centre/documentation/legislation/index_en.htm
  )
Semestar:
2.
Izvođenje na engleskom:
Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom.
Način praćenja kvalitete:
Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.
 

Privatnost i zaštita potrošača u elektroničkim komunikacijama 

Nositelji:
Prof. dr. sc. Dražen Dragičević, Pravni fakultet
Izv. prof. dr. sc. Marko Baretić, Pravni fakultet
Opis:
Privatnostuelektroničkimkomunikacijama 
Pojam, nastanak i sadržaj prava na privatnost i pristupi i koncepcije zaštite privatnosti. Utjecaj informacijskih tehnologija na privatnost građana i pojavni oblici zadiranja u privatnost. Pravno-regulatorni okvir zaštite prava na privatnost (RH, EU, Vijeće Europe). Primjena propisa u praksi – analiza izabranih tema koje posebno aktualiziraju potrebu zaštite privatnosti u elektroničkim komunikacijama.
 
Zaštitapotrošačauelektroničkimkomunikacijama
Uvod u zaštitu potrošača, pojam potrošača, odnosi potrošača i trgovca, osnovna prava potrošača. Pregled nacionalnog prava i europskog prava zaštite potrošača u području elektroničkih komunikacija, Zakon o zaštiti potrošača, Opća direktiva o uslugama, Direktiva o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima, Direktiva o distancijskim ugovorima, Direktiva o distancijskom sklapanju ugovora o financijskim uslugama, Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi: Temeljna prava potrošača na području elektroničkih komunikacija, transparentnost tarifa, sadržaj ugovora, dostupnost usluge, kvaliteta usluge, konzultiranje sa zainteresiranim stranama, izvansudsko rješavanje sporova.
ECTS:
6
Sati nastave:
30
Kompetencije:
Uspješnim svladavanjem predmeta studenti će steći znanja i vještine potrebna za razumijevanje pravno-regulatornog uređenja zaštite prava na privatnost u okviru elektroničkih komunikacija i za prepoznavanje mogućih spornih pitanja te potrebu njihovog usklađenja s pozitivnim propisima. Osim toga, studenti će steći znanja i vještine potrebna za razumijevanje pravnog položaja potrošača i njihovih osnovnih prava u području elektroničkih komunikacija kao i načina njihove zaštite.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, gostujuća predavanja znanstvenika i stručnjaka iz zemlje i

inozemstva, rasprava i razrada studija slučaja, seminari, radionice.

Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Privatnost u elektroničkim komunikacijama (24 sata)
 
Pojam, nastanak i sadržaj prava na privatnost. Postojeći pristupi i koncepcije zaštite privatnosti.
3
Utjecaj informacijskih tehnologija na privatnost građana. Pojavni oblici zadiranja u privatnost.
3
Pravni izvori (RH, EU, Vijeće Europke), neobvezujući akti
3
Pravna regulativa EU i Vijeća Europe u području elektroničkih komunikacija i Zakon o elektroničkim komunikacijama
3
Zaštita privatnosti u elektroničkim komunikacijama – izabrane teme (zadržavanje podataka; IP adrese kao (ne)osobni podaci; prikupljanje i obrada osobnih podataka na Internetu, privatnost na Internetu, društvene mreže; borba protiv piratstva, misliti privatnost kod oblikovanja proizvoda i usluga u elektroničkim komunikacijama i dr.)
12
 
 
Zaštita potrošača u elektroničkim komunikacijama (6 sati)
 
Uvod i pravni izvori (RH, EU)
2
Osnovna prava potrošača, transparentnost tarifa, dostupnost usluge
2
Osnovna prava potrošača – sadržaj ugovora
2
Način polaganja:
Pismeni ispit.
Literatura:
1. Za dio predmeta koji se odnosi na privatnost i zaštitu osobnih podataka pripremit će se za studente poseban svezak sa svim potrebnim materijalima (stručni članci; pravni izvori; sudska praksa; odluke regulatora; posebna izvješća stručnjaka; različita tumačenja i preporuke i dr.),
1. 2. Za dio predmeta koji se odnosi na zaštitu potrošača pripremit će se za studente poseban svezak s potrebnim materijalima (stručni članci; pravni izvori; sudska praksa; primjerci potrošačkih ugovora u elektroničkim komunikacijama) 
Semestar:
2.
Izvođenje na engleskom:
Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom.
Način praćenja kvalitete:
Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.
 

Računovodstveno odvajanje i modeliranje troškova

Nositelji:
Izv.prof.dr.sc. Ivana Dražić Lutilsky, Ekonomski fakultet
Opis:
Upoznavanje studenata s metodologijom planiranja i obračuna troškova. Stjecanje spoznaja o kriterijima i namjeni različitih klasifikacija troškova s aspekta odlučivanja i kontrole troškova. Cilj predmeta je priprema studenata za ovladavanje metodologijom planiranja, obračuna i pripreme izvještaja o troškovima.
ECTS:
6
Sati nastave:
30
Kompetencije:
 Studentima će omogućiti spoznaju i mogućnost interpretacije utjecaja metoda obračuna troškova na vremensko raspoređivanje poslovnog rezultata. Spoznaja različitih kriterija klasifikacije troškova osposobit će studenta za pripremu potrebnih informacija o troškovima za različite vrste poslovnih odluka. Upoznat će studenta s metodologijom planiranja, obračuna i izvještavanja o poslovnim rezultatima na razini organizacijskih jedinica, na razini grupe proizvoda, proizvoda, područja prodaje, kupca i drugo.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, gostujuća predavanja znanstvenika i stručnjaka iz zemlje i

inozemstva, rasprava i razrada studija slučaja, seminari, radionice.

Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
1. Računovodstvo troškova I klasifikacija troškova
4
2. Alokacija (raspored) općih troškova I alokacija (raspored) troškova uslužnih odjela
4
3. Računovodstva resursa i troškova resursa
6
4. Računovodstvo troškova uslužnih djelatnosti
6
5. Tradicionalne metode obračuna troškova
5
6. Suvremene metode obračuna troškova
5
Način polaganja:
Pismeni i usmeni
Literatura:
1. Horngren C., Datar S., Foster G., Cost Accounting, Prentice Hall, New Jersey, 2003.
2. „Trends in Economic and Finance: Volume I: Cost, Tariff and Interconnection Rate Calculation Methodology – Application to Cae Studies“, ITU, 2001.
3. „Trends in Economic and Finance: Volume II: Cost, Use of Economic Modelling in Telecommunications“, ITU, 2006.
Semestar:
2.
Izvođenje na engleskom:
Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom.
Način praćenja kvalitete:
Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.
 

Radiodifuzija radijskih i televizijskih programa

Nositelji:
Prof.dr.sc. Sonja Grgić, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Prof.dr.sc. Hrvoje Domitrović, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Opis:
Pojam radiodifuzije. Analogni i digitalni radiodifuzijski sustavi. Arhitektura radiodifuzijskog sustava: proizvodnja radijskih i televizijskih programa, razmjena radijskih i televizijskih programskih sadržaja unutar postaje i između nakladnika, distribucija sadržaja do gledatelja i slušatelja putem zemaljskih, kabelskih i satelitskih mreža. Izvedbe sustava za prijam na fiksnim, prijenosnim i mobilnim prijamnicima. Realizacija povratnog kanala i interaktivne usluge. Zakonska regulativa povezana s obavljanjem djelatnosti radija i televizije, postupak dodjele koncesija, razine koncesije: nacionalna, regionalna, lokalna. Utjecaj uvođenja digitalne tehnologije na medijsko tržište. Pravni, tehničko-tehnološki, programsko-sadržajni i poslovni okvir za pristup novih nakladnika radija i televizije tržištu elektroničkih komunikacija. Digitalna dividenda, uvođenje novih informacijskih i interaktivnih usluga na tržišnim osnovama.
ECTS:
3
Sati nastave:
15
Kompetencije:
Studenti će steći znanja o načinu funkcioniranja radiodifuzijskog sustava od produkcije radijskih i televizijskih programskih sadržaja do distribucije gledateljima i slušateljima. Razumjet će promjene koje unosi primjena digitalne tehnologije u radiodifuzijskom sustavu, biti sposobni analizirati stanje na medijskom tržištu i predlagati rješenja koja vode uvođenju novih programskih sadržaja i dodatnih usluga.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, gostujuća predavanja znanstvenika i stručnjaka iz zemlje i inozemstva, rasprava i razrada studija slučaja, seminari, radionice.
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Uvodni pojmovi: radiodifuzija, radijski i televizijski signali, načini distribucije, frekvencijska područja, kapacitet sustava s obzirom na broj programa.
2
Značajke analognog i digitalnog radiodifuzijskog sustava. Posebnosti sustava za radiodifuziju radijskih i televizijskih programa.
2
Arhitektura radiodifuzijskog sustava.
1
Produkcija radijskih i televizijskih programskih sadržaja. Razmjena programskih sadržaja u produkcijskom okruženju i između nakladnika.
2
Distribucija radijskih i televizijskih programskih sadržaja do gledatelja i slušatelja: zemaljske, kabelske i satelitske mreže.
1
Izvedbe i posebnosti sustava za prijam radijskih i televizijskih signala na fiksnim, prijenosnim i mobilnim prijamnicima.
1
Realizacija povratnog kanala i interaktivne usluge u radiodifuzijskom sustavu.
1
Zakonska regulativa povezana s obavljanjem djelatnosti radija i televizije, postupak dodjele koncesija.
2
Utjecaj digitalizacije radija i televizije na medijsko tržište. Povećanje ponude programskih sadržaja i uvjeti za pristup novih nakladnika radija i televizije u medijskom prostoru.
2
Digitalna dividenda, uvođenje novih informacijskih i interaktivnih usluga u radiodifuzijskom sustavu na tržišnim osnovama.
1
Način polaganja:
Seminarski rad, usmeni ispit.
Semestar:
2.
Literatura:
1. W. Fischer,  Digital Video and Audio Broadcasting Technology, Springer, 2008.
2. P. Pringle, M. F. Starr, Electronic Media Management, Focal Press, 2006.
3. D. Rayburn, Streaming and Digital Media: Understanding the Business and Technology, Focal Press, 2007.
Izvođenje na engleskom:
Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.
Način praćenja kvalitete:
Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.
 

Upravljanje radiofrekvencijskim spektrom

Nositelji:
Izv.prof.dr.sc. Radovan Zentner, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Opis:
Predmet daje uvid u postupke pridjeljivanja pojedinih područja radiofrekvencijskog spektra pojedinim uslugama i službama uključujući podvrgavanje različitim sustavima dodjele dozvola i koncesija. Objašnjava se praksa upravljanja spektrom u raznim dijelovima svijeta, s posebnim naglaskom na Europu, te prekograničnu suradnju. Izlažu se razlozi za uporabu radiofrekvencijskog spektra, prednosti i moguće aplikacije, kako trenutne, tako i one koje su trenutno u razvoju. 
ECTS:
3
Sati nastave:
15
Kompetencije:
 Studenti će dobiti razumijevanje o tehnološkim prednostima i izazovima uporabe radiofrekvencijskog spektra. Dobiti će uvid u načine realizacije bežičnih komunikacijskih sustava, kao temelja za komunikacijske i nekomunikacijske usluge i službe. Također će dobiti pregled nad tehnologijama i njihovim aplikativnim mogućnostima, kako trenutno tako i u budućnosti. Zaključno, dobit će uvid u trenutno stanje i perspektivu liberalizacije uporabe radiofrekvencijskog spektra i uporabe digitalne dividende.
Oblici provođenja nastave:
Predavanja, gostujuća predavanja znanstvenika i stručnjaka iz zemlje i inozemstva, rasprava i razrada studija slučaja, seminari, radionice.
Nastavne cjeline:
Naziv
Sati
Povijest uporabe radiofrekvencijskog spektra i upravljanja spektrom
1
Osnove propagacije radio valova
2
Pregled mogućnosti primjene i raspoloživosti tehnologija po pojedinim frekvencijskim područjima
1
Suvremene usluge s korištenjem radiofrekvencijskog spektra, njihov razvoj i projekcija na budućnost
2
Implikacije i transpozicija direktive R&TTE Directive 1999/5/EC
1
Međunarodna tijela za koordinaciju (CEPT, ERO, ETSI, ITU), njihove procedure i usluge
1
Uloga Europske komisije i nacionalnih regulatora elektroničkih komunikacija u kontekstu upravljanja spektrom
1
Koncesije i dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, te europska praksa u tom području; aukcije i sekundarno trgovanje spektrom
1
Bilateralni i multilateralni pregovori i koordinacija uporabe radiofrekvencijskog spektra
1
Pregled upravljanja radiofrekvencijskim spektrom iz svjetske (vaneuropske) perspektive
2
Trendovi u liberalizaciji uporabe radiofrekvencijskog spektra, dijeljena uporaba spektra i prenamjena zbog pojave digitalne dividende.
1
Prezentacija seminarskog rada
 1
Način polaganja:
Seminarski rad, usmeni ispit.
Literatura:
1. M. Cave, C. Doyle, W. Webb, „Essentials of Modern Spectrum Management“, The Cambridge Wireless Essentials Series, Cambridge University Press, 2007.
2. D.J. Wither , „Radio Spectrum Management“, 2nd Edition, IEE Telecommunications Series, 2000.
3. M. Cave, „Review of Radio Spectrum Management“, HM Treasury, London, 2002
Semestar:
2.
Izvođenje na engleskom:
Predmet se, po potrebi, može izvoditi na engleskom jeziku.
Način praćenja
Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika.