Priznavanje diploma i akademskih naziva

FER na vlastiti zahtjev osoba koje su završile studij na Elektrotehničkom fakultetu ili Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07 i 118/12), izdaje isprave (potvrde).

Potvrdom se utvrđuje da se na temelju završenog studija i stečenog stručnog naziva imaju pravo koristiti novim akademskim nazivom i svim pravima koja im uz taj akademski naziv po propisima pripadaju kako slijedi:

  • diplomirani inženjer elektrotehnike = magistar inženjer elektrotehnike

  • diplomirani inženjer računarstva = magistar inženjer računarstva

  • inženjer elektrotehnike = stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike

  • inženjer elektrotehnike pogonsko-remontnog smjera = stručni pristupnik elektrotehnike 

Isprave se zainteresiranima izdaju na ime i prezime na koje im je izdana diploma o završenom studiju i stečenom stručnom nazivu.

Zahtjevi se podnose na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Unska 3
10000 Zagreb

na e-mail adresu: stuslu@fer.hr.

Zainteresirane osobe dužne su uz zahtjev priložiti presliku svoje diplome te u zahtjevu navesti koju vrstu potvrde žele da im Fakultet izda (bez naknade, s naknadom).

Fakultet će potvrde o izjednačavanju akademskih naziva izdavati bez naknade (standardni bijeli papir formata A4, crno-bijelo - slika 1).

Na osobni zahtjev zainteresiranih osoba, Fakultet može izdati svečaniju potvrdu na papiru tiziano formata A4, u boji, uloženu u omot s logom FER-a (slika 2 i 3) uz plaćanje troška izdavanja navedene potvrde u iznosu od 300,00 kn. Osobama zainteresiranim za tu vrstu potvrde Fakultet će izdati račun te je uplatu potrebno izvršiti isključivo na temelju podataka navedenih u računu. 

Potvrde se izdaju isključivo na hrvatskom jeziku u jednom primjerku (format A4) i preuzimaju se u Studentskoj službi FER-a u uredovno vrijeme (12:00 do 14:00 sati).

Fakultet iznimno na zahtjev stranke poštom šalje potvrdu na traženu adresu. Trošak dostave iznosi 50,00 kn i plaća se po izdanom računu.

 

Slika 1 Slika 2  Slika 3