Diplomski IKT

                                                               
  Profil: Automatika i robotika  (letak)
                                                               
  Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  1 Tehnologije umrežavanja Računalno upravljanje sustavima / Digitalni sustavi upravljanja Modeliranje i simuliranje dinamičkih sustava / Strojno učenje 1 / Učinska elektronika Osnove robotike Izborni predmet Seminar 1 Trans.
  2 Ugradbeni računalni sustavi * Teorija estimacije Senzori, percepcija i aktuacija u robotici / Automatizacija postrojenja i procesa Izborni predmet smjera Izborni predmet Seminar 2 Trans.
  3 Višerobotski sustavi / Upravljanje u elektromehaničkim sustavima Autonomni mobilni roboti / Nelinearni sustavi upravljanja Izborni predmet smjera Izborni predmet Istraživački seminar 
ili izborni predmet
Projekt Trans.
  4 Diplomski rad
                                                               
                                                               
                                                               
  Profil: Komunikacijske i svemirske tehnologije (letak)
                                                               
  Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  1 Tehnologije umrežavanja Primjena elektromagnetskih valova u inženjerstvu * Digitalne komunikacije Izborni predmet smjera Izborni predmet Seminar 1 Trans.
  2 Programska potpora komunikacijskim sustavima / Mjerenja u komunikacijskim sustavima Mobilne komunikacije Svemirske tehnologije Izborni predmet smjera Izborni predmet Seminar 2 Trans.
  3 Praktikum komunikacijskih sustava Videokomunikacijske tehnologije Optički komunikacijski sustavi Izborni predmet Istraživački seminar 
ili izborni predmet
Projekt Trans.
  4 Diplomski rad
                                                               
                                                               
  Profil: Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (letak)
                                                               
  Semestar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  1 Tehnologije umrežavanja Digitalna obrada signala Slučajni signali i procesi Strojno učenje 1 Izborni predmet Seminar 1 Trans.
  2 Obrada signala u komunikacijama Digitalna obrada i analiza slike * Izborni predmet smjera Izborni predmet smjera Izborni predmet Seminar 2 Trans.
  3 Izborni predmet smjera Izborni predmet smjera Izborni predmet smjera Izborni predmet Istraživački seminar 
ili izborni predmet
Projekt Trans.
  4 Diplomski rad
                                                               
                                                               
* Predmet se nudi i na preddiplomskome studiju (ako je predmet položen na preddiplomskome studiju, može se zamijeniti bilo kojim izbornim predmetom smjera)
  obavezni predmeti studija (najmanje jedan, najviše dva)
  obavezni predmeti smjera (jezgreni predmeti i jezgreni izborni predmeti)
  izborni predmeti smjera
  slobodni izborni predmeti (bilo koji predmet iz bilo kojeg diplomskog studijskog programa FER-a)
  mentorski vođen rad
  transverzalni predmeti