Tijek studija

Doktorski studij ustrojava se i izvodi u skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu kojim su propisani minimalni uvjeti za ustroj i izvođenje doktorskih studija. Pravilnikom o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva propisuju se posebni uvjeti za doktorski studij na FER-u.

Doktorski studij u punome radnome vremenu u pravilu traje tri godine, a iz opravdanih razloga može se produžiti do pet godina. Studij s dijelom radnog vremena traje najviše pet godina, a iz opravdanih razloga, može se produžiti do sedam godina. Po isteku osam godina od upisa, student doktorskog studija (u daljem tekstu: doktorand) gubi pravo obrane doktorskog rada.

Tijek studija

Pri upisu na studij doktorandu se dodjeljuje mentor (ili studijski savjetnik, ako mentora nije moguće u trenutku upisa odrediti) koji mu pomaže tijekom studija, prati njegov rad i postignuća te s njim razrađuje plan obveza koje, uz istraživanje, obuhvaćaju upis i polaganje predmeta, istraživački seminar te seminare i radionice za stjecanje generičkih vještina.

Doktorand upisuje 5 (pet) predmeta doktorskog studija, od čega najmanje 2 (dva) u prvom i drugom semestru doktorskoga studija, a ostale u trećem i četvrtom semestru. Položeni ispiti iz svih predmeta uvjet su za upis petoga semestra doktorskoga studija. Doktorand tijekom studija također upisuje istraživački seminar u svih šest semestara studija te najmanje dva seminara ili radionice za stjecanje generičkih vještina.

U cilju razvoja istraživanja i kreativnog mišljenja u istraživačkom okružju, poticanja kritičkog mišljenja te usvajanja znanstvene metodologije, uspostavljaju se i održavaju sljedeći istraživački seminari doktorskog studija:

 • Istraživački seminar iz automatike,
 • Istraživački seminar iz elektroenergetike,
 • Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva,
 • Istraživački seminar iz elektronike,
 • Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije,
 • Istraživački seminar iz obradbe informacije,
 • Istraživački seminar iz programskog inženjerstva i informacijskih sustava,
 • Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva,
 • Istraživački seminar iz računarske znanosti,
 • Istraživački seminar iz radiokomunikacija,
 • Istraživački seminar iz telekomunikacija i informatike.

Istraživački seminari obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

 • prikaz i rasprava istraživačkih postignuća (novoobjavljeni radovi, vlastiti i tuđi),
 • najava i prethodno izlaganje radova za konferencije („generalna proba“),
 • kvalifikacijski ispit,
 • javni razgovor o temi i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada,
 • gostujuća predavanja,
 • mini-ciklusi predavanja (usko znanje potrebno doktorandima, odabrana tema zanimljiva za tekuća i buduća istraživanja, novo područje istraživanja)
 • Dan doktorata i
 • druge aktivnosti koje pobuđuju zanimanje.

Doktorand aktivno sudjeluje u istraživačkom seminaru u svojem području istraživanja i obvezan je tijekom svake akademske godine održati najmanje jednu prezentaciju unutar istraživačkog seminara, te biti prisutan na svima ostalima.

Seminari i radionice namijenjene stjecanju generičkih, istraživačkih, akademskih i poslovnih vještina održavaju se na Fakultetu i Sveučilištu, a doktorandu se može odobriti pohađanje takovih seminara i radionica na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Doktorand i mentor podnose godišnja izvješća o tijeku studija i ostvarenim postignućima na odgovarajućim obrascima (DR.SC.-04 i DR.SC.-05). U slučaju da kvaliteta rada doktoranda nije zadovoljavajuća, doktorand može izgubiti pravo na nastavak studija.

Doktorand (nakon službenog odobrenja teme) ima pravo promijeniti temu ili mentora, uz pisani zahtjev i uz očitovanje dosadašnjeg mentora na odgovarajućem obrascu (DR.SC.-06).

Kvalifikacijski ispit

Kvalifikacijski ispit polaže se tijekom prve godine studija. Položeni kvalifikacijski ispit uvjet je za pokretanje postupka prijave teme doktorskog rada, kao i za upis u 3. semestar doktorskoga studija.

Doktorand prijavi za kvalifikacijski ispit prilaže pregledni rad u kojem prikazuje trenutno stanje razvoja područja svoga znanstvenog usmjerenja odnosno područja istraživanja budućeg doktorskog rada.

Rad za kvalifikacijski ispit može se pisati i braniti na engleskom jeziku, u dogovoru s mentorom. Za korištenje engleskog jezika nije nužno formalno odobrenje, ali je mentor odgovoran za to da članovi povjerenstva za kvalifikacijski ispit (koje on predlaže) budu pravovremeno upoznatim i suglasni s tim načinom provedbe ispita.

Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za kvalifikacijski ispit koje se sastoji od tri ili pet članova, pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva.

Kvalifikacijski ispit je javan i polaže se usmeno. Na kvalifikacijskom ispitu doktorand obrazlaže rad, a povjerenstvo provjerava njegovu sposobnost za rješavanje problema iz područja istraživanja doktorske disertacije provjerom temeljnih i specijalističkih znanja, te ocjenjuje doktorandovu sposobnost za izradu doktorske disertacije. Kvalifikacijski ispit može se polagati najviše dva puta.

Prijava, ocjena i odobravanje teme doktorskog istraživanja

Nakon što je položio sve ispite, uključujući i kvalifikacijski ispit, a najkasnije do kraja četvrtoga semestra, doktorand pokreće postupak odobravanja teme i imenovanja mentora doktorskoga rada. Postupak prijave teme doktorskog rada doktorand pokreće predajom odgovarajućeg obrasca (DR.SC.-01).

Doktorand, u dogovoru s mentorom, može predložiti pisanje i obranu doktorske disertacije na engleskom jeziku. U tom slučaju, svi prateći obrasci (DR.SC.-01 te, kasnije, DR.SC.-02, DR.SC.-03) ispunjavaju se i u hrvatskoj i u engleskoj inačici.

Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora koje se sastoji od tri ili pet članova, pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva.

Povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora organizira javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada i predlaže ocjenu izvornog znanstvenog doprinosa te imenuje mentora. Prijedlog koji povjerenstvo podnosi o ocjeni teme i imenovanju mentora predaje na odgovarajućem obrascu (DR.SC.-02).

Fakultetsko vijeće mora se očitovati o prijedlogu povjerenstva za ocjenu teme i imenovanje mentora. Ocjena teme i imenovanje mentora prihvaćeno na Fakultetskom vijeću upućuje se na odgovarajućem obrascu (DR.SC-03) Vijeću tehničkog područja koje predlaže temu i mentora na usvajanje Senatu Sveučilišta u Zagrebu.

Ocjena doktorskog rada

Doktorand je obvezan prije predaje doktorskog rada na ocjenu, imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani rad u časopisu indeksiranom u CC, SCI ili SCI expanded, tematski vezan za doktorsko istraživanje, u kojem je prvi autor. Uz to, doktorand je obvezan prezentirati i objaviti najmanje jedan rad u zborniku radova međunarodne konferencije.

Doktorski rad, s pisanom suglasnošću i mišljenjem mentora o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu, doktorand predaje u urudžbeni zapisnik Fakulteta u ispisu i elektroničkom obliku. Ako mentor ne želi dati suglasnost, mora u roku 15 dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge. U oba slučaja mentorovo obrazloženje dostavlja se članovima povjerenstva za ocjenu doktorskog rada koji ga uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja.

Fakultetsko vijeće, na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Povjerenstvo ima tri ili pet ocjenjivača, od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a, a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. Mentor ne može biti član povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, osim u iznimnim slučajevima u kojima to Fakultetsko vijeće usvoji na prijedlog Odbora za doktorske studije.

Doktorand može pristupiti obrani doktorskog rada, nakon što Fakultetsko vijeće prihvati pozitivnu ocjenu povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, najkasnije u roku dva mjeseca.

Fakultetsko vijeće, na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za obranu doktorskog rada. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada ima tri ili pet ocjenjivača, od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a, a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada može biti u jednakom sastavu kao povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada, ali ne sudjeluje u donošenju ocjene osim u iznimnim slučajevima, u kojima to Fakultetsko vijeće usvoji na prijedlog Odbora za doktorske studije.

Obrana doktorskog rada je javna.

 

Pravilnici o doktorskom studiju

Pravilnici o doktorskom studiju dostupni su u repozitoriju dokumenata.