Tijek studija

Doktorski studij ustrojava se i izvodi u skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu kojim su propisani minimalni uvjeti za ustroj i izvođenje doktorskih studija. Pravilnikom o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva propisuju se posebni uvjeti za doktorski studij na FER-u.

Očekivano trajanje studija ovisi o načinu studiranja (s punim radnim vremenom, s dijelom radnog vremena). Doktorski studij u punome radnome vremenu u pravilu traje tri godine, a iz opravdanih razloga može se produžiti do pet godina. Studij s dijelom radnog vremena traje najviše pet godina, a iz opravdanih razloga, može se produžiti do sedam godina. Krajnji rok za završetak studija je osam godina od upisa. Po isteku tog roka, student doktorskog studija (u daljem tekstu: doktorand) gubi pravo obrane doktorskog rada.

U nastavku možete naći sažete informacije o ključnim temama tijekom studija:

 

Mentorstvo

Pri upisu na studij doktorandu se dodjeljuje predvidivi mentor (ili studijski savjetnik, ako mentora nije moguće u trenutku upisa odrediti) koji mu pomaže tijekom studija, prati njegov rad i postignuća te s njim razrađuje plan obveza koje, uz istraživanje, obuhvaćaju upis i polaganje predmeta, istraživački seminar te seminare i radionice za stjecanje generičkih vještina. Mentor se formalno imenuje u postupku predlaganja, ocjene i odobrenja teme doktorske disertacije.

Studijske obveze

Predmeti

Doktorand upisuje 5 (pet) predmeta doktorskog studija, s opterećenjem od šest (6) ECTS bodova po predmetu. Najmanje 2 (dva) predmeta moraju se upisati u prvom i drugom semestru doktorskoga studija, dok se ostali mogu upisati u trećem i četvrtom semestru. Položeni ispiti iz svih predmeta uvjet su za upis petoga semestra doktorskoga studija. Doktorand tijekom studija također upisuje istraživački seminar u svom području istraživanja (svih šest semestara studija) te seminare ili radionice za stjecanje generičkih vještina.

Istraživački seminar

U cilju razvoja istraživanja i kreativnog mišljenja u istraživačkom okružju, poticanja kritičkog mišljenja te usvajanja znanstvene metodologije, uspostavljaju se i održavaju sljedeći istraživački seminari doktorskog studija:

 • Istraživački seminar iz automatike,
 • Istraživački seminar iz elektroenergetike,
 • Istraživački seminar iz elektroničkog i računalnog inženjerstva,
 • Istraživački seminar iz elektronike,
 • Istraživački seminar iz elektrotehničkih sustava i tehnologije,
 • Istraživački seminar iz obradbe informacije,
 • Istraživački seminar iz programskog inženjerstva i informacijskih sustava,
 • Istraživački seminar iz računalnog inženjerstva,
 • Istraživački seminar iz računarske znanosti,
 • Istraživački seminar iz radiokomunikacija,
 • Istraživački seminar iz telekomunikacija i informatike.

Istraživački seminari obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

 • prikaz i rasprava istraživačkih postignuća (novoobjavljeni radovi, vlastiti i tuđi),
 • najava i prethodno izlaganje radova za konferencije („generalna proba“),
 • kvalifikacijski ispit,
 • javni razgovor o temi i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada,
 • gostujuća predavanja,
 • mini-ciklusi predavanja (usko znanje potrebno doktorandima, odabrana tema zanimljiva za tekuća i buduća istraživanja, novo područje istraživanja)
 • Dan doktorata i
 • druge aktivnosti koje pobuđuju zanimanje.

Doktorand aktivno sudjeluje u istraživačkom seminaru u svojem području istraživanja i obvezan je tijekom svake akademske godine održati najmanje jednu prezentaciju unutar istraživačkog seminara, te biti prisutan na svima ostalima.

Generičke vještine

Seminari i radionice namijenjene stjecanju generičkih, istraživačkih, akademskih i poslovnih vještina održavaju se na Fakultetu i Sveučilištu, a doktorandu se može odobriti pohađanje takovih seminara i radionica na drugim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Student mora upisati najmanje dva seminara ili radionice za stjecanje generičkih vještina, od čega najmanje jednu na FER-u.

Kvalifikacijski ispit

Kvalifikacijski ispit jedan je od početnih koraka prema definiranju teme doktorskoga rada. Student mora položiti kvalifikacijski ispit tijekom prve godine studija. Položeni kvalifikacijski ispit uvjet je za pokretanje postupka prijave teme doktorskog rada ("javni razgovor"), kao i za upis u 3. semestar doktorskoga studija.

Detaljne upute za prijavu kvalifikacijskog ispita možete naći na stranici Dokumenti, obrasci i upute.

Pisani rad za kvalifikacijski ispit

Doktorand prijavi za kvalifikacijski ispit (obrazac FER-DR-02) prilaže pregledni rad u kojem prikazuje trenutno stanje razvoja područja svoga znanstvenog usmjerenja odnosno područja istraživanja budućeg doktorskog rada. Format rada treba slijediti dvostupčani predložak za konferencijske radove skupova pod potporom IEEE. Preporučljiv opseg rada je između 8 i 15 stranica, uključujući sve slike i tablice te popis literature.

Rad za kvalifikacijski ispit može se pisati i braniti na engleskom jeziku, u dogovoru s mentorom. Za korištenje engleskog jezika nije nužno formalno odobrenje, ali je mentor odgovoran za to da članovi povjerenstva za kvalifikacijski ispit (koje on predlaže) budu pravovremeno upoznatim i suglasni s tim načinom provedbe ispita.

Daljnji slijed događaja u postupku

Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za kvalifikacijski ispit koje se sastoji od tri ili pet članova, pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva.

Kvalifikacijski ispit je javan i polaže se usmeno. Na kvalifikacijskom ispitu doktorand obrazlaže rad, a povjerenstvo provjerava njegovu sposobnost za rješavanje problema iz područja istraživanja doktorske disertacije provjerom temeljnih i specijalističkih znanja, te ocjenjuje doktorandovu sposobnost za izradu doktorske disertacije. Kvalifikacijski ispit može se polagati najviše dva puta.

Doktorski rad (disertacija)

Prijava, ocjena i odobravanje teme doktorskog istraživanja (javni razgovor)

Nakon što je položio sve ispite, uključujući i kvalifikacijski ispit, a najkasnije do kraja četvrtoga semestra, doktorand pokreće postupak odobravanja teme i imenovanja mentora doktorskoga rada. Taj postupak još se naziva i javni razgovor o očekivanom znanstvenom doprinosu disertacije. Postupak prijave teme doktorskog rada doktorand pokreće predajom odgovarajućeg obrasca (obrazac DR.SC.-01 (generira se iz sustava OBAD) i dopunski obrazac FER-DR-03).

Detaljne upute za prijavu teme, odnosno, održavanje javnog razgovora možete naći na stranici Dokumenti, obrasci i upute.

Odobrenje Etičkog povjerenstva

Ako se istraživanje provodi na ili s ljudima ili životinjama, nužno je imati odobrenje Etičkoga povjerenstva FER-a ili Sveučilišta u Zagrebu, kao i ustanove u kojoj se provodi istraživanje, a isto tako i pristanak svih ispitanika pojedinačno. Mišljenje Etičkog povjerenstva potrebno je i onda kada se u istraživanju koriste "gotovi" podaci, primjerice, otvorene ili javno dostupne baze medicinskih podataka ili snimki bioloških signala ljudi ili životinja. U tom slučaju, važno je da je predmetna baza podataka (snimki, signala, ...) bila izvorno prikupljena na etičan način, uz odgovarajuća odobrenja (ustanove, ispitanika). U vezi s tim, razlikujemo dvije situacije:

 • i) ako se doktorsko istraživanje provodi u okviru projekta koji (kao cjelina) ima odobrenje Etičkog povjerenstva, onda odobrenje na razini projekta "pokriva" i doktorsko istraživanje - u tom slučaju, dovoljno je priložiti postojeće odobrenje Etičkog povjerenstva uz obrazac za pokretanje postupka ocjene teme (DR.SC.-01);
 • ii) u svim ostalim slučajevima, doktorand i mentor trebaju samostalno ishoditi mišljenje Etičkog povjerenstva (v. Smjernice za pribavljanje mišljenja Etičkog povjerenstva FER-a vezano uz provođenje istraživanja). To mišljenje prilaže se uz, i referencira u izvješću s javnog razgovora (DR.SC.-02; navodi se sjednica Etičkog povjerenstva na kojoj je odobren prijedlog istraživanja), te čini dio dokumentacije koja se dostavlja Vijeću tehničkog područja u postupku odobravanja teme.
Daljnji slijed događaja u postupku

Fakultetsko vijeće imenuje povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora koje se sastoji od tri ili pet članova, pri čemu najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a. Mentor ne može biti imenovan za predsjednika povjerenstva.

Povjerenstvo za ocjenu teme i imenovanje mentora organizira javni razgovor o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada i predlaže ocjenu izvornog znanstvenog doprinosa te imenuje mentora. Prijedlog koji povjerenstvo podnosi o ocjeni teme i imenovanju mentora predaje na odgovarajućem obrascu (DR.SC.-02). Doktorand, u dogovoru s mentorom, može predložiti pisanje i obranu doktorske disertacije na engleskom jeziku. U tom slučaju, svi prateći obrasci (DR.SC.-01 te, kasnije, DR.SC.-02, DR.SC.-03) ispunjavaju se i u hrvatskoj i u engleskoj inačici.

Fakultetsko vijeće mora se očitovati o prijedlogu povjerenstva za ocjenu teme i imenovanje mentora. Ocjena teme i imenovanje mentora prihvaćeno na Fakultetskom vijeću upućuje se na odgovarajućem obrascu (DR.SC-03) Vijeću tehničkog područja koje predlaže temu i mentora na usvajanje Senatu Sveučilišta u Zagrebu.

Ocjena doktorskog rada

Doktorand je obvezan prije predaje doktorskog rada na ocjenu ispuniti određene uvjete. Jedan od uvjeta odnosi se na objavljivanje radova. Kandidat mora imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani rad u časopisu indeksiranom u CC, SCI ili SCI expanded, tematski vezan za doktorsko istraživanje, u kojem je prvi autor. Uz to, doktorand je obvezan prezentirati i objaviti najmanje jedan rad u zborniku radova međunarodne konferencije.

Doktorand pokreće postupak ocjene doktorskog rada predajom samog rada i prateće dokumentacije u Studentsku službu FER-a, koja ga urudžbira nakon provedene administrativne provjere. Za pokretanje postupka služi obrazac FER-DR-04, dok obrazac FER-DR-06 sadrži popis obaveznih priloga.

Student je dužan obavijestiti mentora o pokretanju postupka ocjene doktorske disertacije te od mentora zatražiti pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. Ako mentor ne želi dati suglasnost, mora u roku 15 dana u pisanom obliku obrazložiti svoje razloge. U oba slučaja, mentorovo obrazloženje dostavlja se članovima povjerenstva za ocjenu doktorskog rada koji ga uzimaju u obzir prilikom ocjenjivanja.

Fakultetsko vijeće, na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Povjerenstvo ima tri ili pet članova, od kojih najmanje jedan član nije nastavnik na doktorskom studiju na FER-u niti zaposlenik FER-a, a po mogućnosti je zaposlenik drugog hrvatskog ili inozemnog sveučilišta ili srodne ustanove. Mentor ne može biti član povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, osim u iznimnim slučajevima u kojima to Fakultetsko vijeće usvoji na prijedlog Odbora za doktorske studije.

Obrana doktorskog rada

Doktorand može pristupiti obrani doktorskog rada, nakon što Fakultetsko vijeće prihvati pozitivnu ocjenu povjerenstva za ocjenu doktorskog rada, najkasnije u roku dva mjeseca.

Fakultetsko vijeće, na prijedlog Odbora imenuje povjerenstvo za obranu doktorskog rada. Povjerenstvo za obranu doktorskog rada ima tri ili pet članova (uz iste kriterije kao za povjerenstvo za ocjenu rada) te jednog ili dva zamjenska člana.

Povjerenstvo za obranu doktorskog rada može biti u jednakom sastavu kao povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada. Mentor sudjeluje u postupku obrane doktorskog rada, ali ne sudjeluje u donošenju ocjene osim u iznimnim slučajevima, u kojima to Fakultetsko vijeće usvoji na prijedlog Odbora za doktorske studije.

Obrana doktorskog rada je javna.

Promocija

Svečana ceremonija dodjele stupnja doktora znanosti na Sveučilištu u Zagrebu naziva se "promocija". Predstavnici Sveučilišta i kandidati kreću u povorci od Rektorata do zgrade Hrvatskoga narodnog kazališta, gdje se održavaju svečane promocije. Promociju vodi rektor, a održava se u nazočnosti prorektora i dekana sastavnica Sveučilišta (fakulteta i umjetničkih akademija). Svaki novopromovirani doktor znanosti dobiva doktorsku diplomu, prigodnu doktorsku medalju i knjigu s popisom doktora znanosti i umjetnosti promoviranih na taj dan i podacima o njihovim doktorskim disertacijama.

Promocije novih doktora znanosti obično se održavaju dvaput godišnje, u svibnju i rujnu.

 

Pravilnici o doktorskom studiju

Pravilnici o doktorskom studiju dostupni su u repozitoriju dokumenata.

 

Hodogram

Hodogram doktorskog studija možete naći u Redu predavanja doktorskoga studija "Elektrotehnika i računarstvo" (https://www.fer.unizg.hr/issn/2623-6737). Za pojedinog studenta vrijede pravila u akademskoj godini upisa doktorskoga studija, odnosno, u godini upisa generacije s kojom nastavlja studij (ako je tijekom studija došlo do prekida). Ovdje možete vidjeti primjer hodograma za ak. god. 2020./21.


Repozitorij