Opći podaci

Nositelj i izvođač studija: Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Kontakt: Stručno vijeće specijalističkog studija

 • predsjednik Stručnog vijeća: prof. dr. sc. Zvonko Kostanjčar,

 • dopredsjednik: prof. dr. sc. Krešimir Fertalj,

 • član Stučnog vijeća: doc. dr.sc. Ante Đerek.


Trajanje studija

Jedna akademska godina (dva semestra) u ukupnom opterećenju 60 ECTS bodova, uz moguću izradu, ocjenu i obranu završnog specijalističkog rada u trećem semestru, s obzirom da se očekuje da će većina polaznika biti izvanredni studenti.

Ukupan broj obaveznih predmeta je 6, a raspoređeni su na način da su za svaki semestar predviđena 3 obavezna kolegija. Ukupan broj izbornih predmeta je 6, a predviđeno je da polaznici po semestru upisuju jedan izborni predmet po vlastitom izboru.

Uvjeti upisa

Završen diplomski studij kojim se ukupno s prethodnim sveučilišnim obrazovanjem stječe najmanje 300 ECTS bodova ili završen s njime izjednačen diplomski studij. Potrebno je znanje engleskog jezika.

U prijavi na natječaj za upis studija, uz opće podatke, polaznik navodi i obrazlaže područja interesa. Odabir polaznika uključuje razgovor (intervju) tijekom kojeg se utvrđuje područje završnog specijalističkog rada.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Kroz ovaj specijalistički studij studenti će usvojiti analitičke metode, tehničke vještine te upravljačke tehnike te će im biti omogućeno da postanu vodećim stručnjacima u području digitalnih inovacija i tehnologija u osiguranju. Stečena znanja i vještine usporedivi su s međunarodno priznatim standardima u području digitalnih inovacija i tehnologija u osiguranju.

Studenti će po završetku ovog studija ostvariti sljedeće kompetencije:

 • Razumijevanje i vrednovanje visokospecijaliziranih znanja u području osiguranja te povezivanje znanja među različitim područjima, uključujući digitalne inovacije, upravljanje proizvodima i podatkovne tehnologije;
 • Poznavanje i razumijevanje matematičkih, statističkih te računarskih načela potrebnih za rješavanje složenih problema u području osiguranja;
 • Kritičko vrednovanje i kreativno mišljenje u rješavanju novih i složenih problema, potrebno kao osnova za razvoj novog znanja i povezivanje znanja u stvaranju poslovne vrijednosti iz podataka;
 • Sposobnost istraživanja primjene novih razvojnih tehnologija u području osiguranja;
 • Upravljanje i vođenje razvojnih aktivnosti u nepredvidivim uvjetima okruženja i donošenje odluka u uvjetima nesigurnosti;
 • Preuzimanje osobne i timske odgovornosti za strateško odlučivanje i uspješno provođenje i izvršenje zadataka u nepredvidivim uvjetima te društvene i etičke odgovornosti tijekom izvršenja zadataka i posljedica rezultata tih zadataka;
 • Prepoznavanje potrebe i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje.

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Završetkom studija stječe se akademski naziv specijalist digitalnih inovacija i tehnologija u osiguranju (specialista assecuratio technologia, skraćeno spec. assec. techn.).

Struktura studija

Program obuhvaća obvezne predmete, izborne predmete i završni specijalistički rad, s ukupnim opterećenjem od 60 ECTS bodova.

U prva dva semestra održava se nastava obveznih predmeta s opterećenjem od 14 ECTS bodova po semestru te nastava izbornih predmete, pri čemu polaznik odabire predmete s opterećenjem od najmanje 4  ECTS bodova po semestru.

Završni specijalistički rad nosi opterećenje od 24 ECTS boda.

Nastava obveznih i izbornih predmeta obuhvaća predavanja nastavnika studija i gostujućih predavača iz zemlje i inozemstva te seminare i radionice za raspravu i razradu studijskih slučaja, uz sudjelovanje stručnjaka iz područja digitalnih inovacija i tehnologija u osiguranju.

Nastava se održava u tjednim ciklusima u poslijepodnevnim satima.

Student pri upisu specijalističkog studija dobiva mentora i s njime dogovara izborne predmete koje će upisati.

Krajem prvog semestra student u suradnji s mentorom razrađuje i predlaže temu završnog specijalističkog rada.

Završni specijalistički rad započinje u drugom semestru, a može se nastaviti i završiti u trećem.

Studenti su dužni položiti sve obavezne i izborne predmete ukupnog opterećenja 36 ECTS te napisati i obraniti završni specijalistički rad.

Predmeti koje polaznik može izabrati s drugih poslijediplomskih (specijalističkih i doktorskih) studija

Student predmete izabire prvenstveno iz popisa obaveznih i izbornih predmeta studijskog programa ovog studija.

Na prijedlog polaznika i uz suglasnost mentora, omogućit će se pohađanje nastave pojedinog predmeta iz drugih poslijediplomskih studija, ako to specijalizacija pojedinog polaznika zahtijeva.

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova – pripisivanje bodovne vrijednosti kolegijima koje studenti mogu izabrati s drugih studija na Sveučilištu ili drugim visokim učilištima

Za položeni predmet odobren studentu za upis iz drugog poslijediplomskog studija, pripisuje se bodovna vrijednost određena ECTS bodovima predmeta u tom studiju.

Studentima koji su pohađali druge poslijediplomske (specijalističke i doktorske) studije može se na njihov zahtjev priznati položeni ekvivalentni kolegij i pripisati bodovna vrijednost, na temelju dokumentiranog sadržaja položenog kolegija.

Izvedba studija na stranom jeziku

Svi obvezni i izborni predmeti mogu se izvoditi na engleskom jeziku.

Dijelovi nastave obveznih i izbornih predmeta u kojima sudjeluju gostujući predavači iz inozemstva izvodit će se na engleskom jeziku.

Uvjeti pod kojima studenti koji su prekinuli studij ili su izgubili pravo studiranja mogu nastaviti studij

Rok za redovni završetak studija tri su akademske godine, računajući od nadnevka početka studija.

Studenti koji su prekinuli studij ili izgubili pravo studiranja mogu nastaviti studij na temelju zamolbe, s obrazloženjem razloga za prekid studija, odnosno zahtjeva za nastavak studija te prijedlogom područja završnog specijalističkog rada.

Nastavak studija provodi se prema studijskom programu na snazi u tekućoj akademskoj godini. Odobrenjem nastavka studija određuju se nastavne obveze i obveze podmirenja troškova studija, sukladno naknadama za tekuću akademsku godinu.

Uvjeti pod kojima polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranom dijelu studijskog programa, kao dijelu cjeloživotnog obrazovanja

Polaganjem ispita polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranom dijelu studijskog programa.

Način završetka studija

Poslijediplomski specijalistički studij završava izradom završnog specijalističkog rada i njegovom uspješnom javnom obranom te stjecanjem barem 60 ECTS bodova predviđenih studijskim programom.

Student ima pravo prijaviti se za dobivanje teme završnog specijalističkog rada nakon što je prikupio barem 18 ECTS bodova predviđenih za studijski program. Završni specijalistički rad predaje se i brani u rokovima koje propisuje Fakultetsko vijeće Odlukom o izvođenju specijalističkog studija. Preduvjet za pristupanje obrani rada je prikupljenih 36 ECTS bodova na temelju položenih ispita i od Povjerenstva za obranu završnog specijalističkog rada pozitivno ocijenjen pismeni dio završnog specijalističkog rada.

Odbor za cjeloživotno obrazovanje svakom prijavljenom kandidatu potvrđuje mentora koji zadaje temu završnog specijalističkog rada vodeći računa o izraženoj želji kandidata.

Naslov i temu rada s kratkim opisom očekivanih rezultata zadaje mentor, a supotpisuju predsjednik ili dopredsjednik Odbora. Tema završnog specijalističkog rada zadaje se, a izrađeni rad student predaje, u propisanim rokovima.

Specijalističkim radom student treba dokazati sposobnost inženjerskog rada pri rješavanju problema visoke stručne složenosti.

O tijeku izrade završnog specijalističkog rada student mora redovito izvješćivati mentora ili suradnika kojega odredi mentor.

Završni specijalistički rad piše se i brani na hrvatskom jeziku. Odbor za cjeloživotno obrazovanje može, na temelju zahtjeva kandidata i uz suglasnost mentora, odobriti da se završni specijalistički rad može pisati i braniti na nekom od svjetskih jezika.

Nakon predaje završnog specijalističkog rada Odbor određuje svakom studentu Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada. Povjerenstvo za obranu ima tri člana. Povjerenstvom u pravilu predsjedava mentor.

Studentu čiji je završni specijalistički rad ocijenjen negativnom ocjenom ne odobrava se obrana.

Obrana završnog specijalističkog rada sastoji se od usmenog prikaza rezultata rada i provjere znanja iz polja rada. Provjera znanja provodi se odgovaranjem na pitanja u vezi sa specijalističkim radom koja kandidatu postavljaju članovi Povjerenstva. Obrana je završnog specijalističkog rada javna.

Nakon obrane završnog specijalističkog rada Povjerenstvo objavljuje uspjeh kandidata. Rezultat obrane može biti jedan od navedenih:

 • obranio,
 • nije obranio.

Završni specijalistički rad brani se samo jednom.

 

Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja

Maksimalna je duljina razdoblja od početka do završetka studija tri akademske godine. Dekan može, na zamolbu studenta i prijedlog Odbora, odobriti produljenje ili prekid studija. Nakon prekida studija student može nastaviti studij prema pravilima koja vrijede za generaciju s kojom nastavlja studij.