Opći podaci

Nositelj i izvođač studija: Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Kontakt: Stručno vijeće specijalističkog studija

  • prof. dr. sc. Bojan Trkulja, predsjednik
  • naslovni doc. dr. sc. Tomislav Župan, dopredsjednik
  • prof. dr. sc. Ivica Pavić, član
Trajanje studija

Jedna akademska godina (dva semestra) u ukupnom opterećenju 60 ECTS bodova, uz moguću izradu, ocjenu i obranu završnog specijalističkog rada u trećem semestru.

Uvjeti upisa

Završen diplomski studij sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem iz elektrotehnike ili strojarstva ili završen s njime izjednačen studij. Potrebno je znanje engleskog jezika.

U prijavi na natječaj za upis studija, uz opće podatke, polaznik navodi i obrazlaže prijedlog područja završnog specijalističkog rada. Odabir polaznika uključuje razgovor (intervju) u kojem se utvrđuje područje završnog specijalističkog rada.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Temeljna kompetencija koje se stječe završetkom ovoga specijalističkog studija jest poznavanje najnovijih dostignuća iz različitih područja povezanih s transformatorima i njihova primjena u istraživanju, razvoju, projektiranju, proizvodnji i eksploataciji transformatora.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Završetkom studija stječe se akademski naziv specijalist transformatora (spec. transf.)

Struktura studija

Program obuhvaća obvezne predmete, izborne predmete i završni specijalistički rad, s ukupnim opterećenjem od 60 ECTS bodova.

U prvom semestru održava se nastava obveznih predmeta, s opterećenjem od 18 ECTS bodova. U drugom semestru održava se nastava izbornih predmeta, pri čemu polaznik odabire predmete s opterećenjem od najmanje 18 ECTS bodova. 

Završni specijalistički rad uključuje projekt, s opterećenjem od 24 ECTS boda.

Nastava obveznih i izbornih predmeta obuhvaća predavanja nastavnika studija i gostujućih predavača iz zemlje i inozemstva, te seminare i radionice za raspravu i razradu studijskih slučaja. Nastava se održava u tjednim ciklusima, 4 ili 5 dana u tjednu, u poslijepodnevnim satima.

Fakultet ima stalni Odbor za specijalističke studije koji prati provedbu specijalističkih studija te Stručno vijeće studija „Transformatori“. Stručno vijeće čine predsjednik, dopredsjednik i član, pri čemu je predsjednik nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora.

Ritam studiranja i obveze polaznika

Student pri upisu specijalističkog studija odabire mentora i s njime dogovara okvirno područje rada i predmete koje će upisati.

U prvom semestru student polazi nastavu obveznih predmeta i u suradnji s mentorom razrađuje i predlaže temu završnog specijalističkog rada.

Specijalistički rad započinje u drugom semestru, a može se nastaviti i završiti u trećem.

Uvjeti upisa studenta u drugi semestar su odslušani svi i položeni predmeti s najmanje 12 ECTS bodova.

Studenti su dužni položiti sve obavezne predmete, izborne predmete ukupnog opterećenja 18 ECTS, te napisati i obraniti završni specijalistički rad.

Predmeti koje polaznik može izabrati s drugih poslijediplomskih (specijalističkih i doktorskih) studija

Student predmete izabire prvenstveno iz popisa obaveznih i izbornih predmeta studijskog programa ovog Studija.

Na prijedlog polaznika i uz suglasnost mentora, omogućit će se pohađanje nastave pojedinog predmeta iz drugih poslijediplomskih studija, ako to specijalizacija pojedinog polaznika zahtijeva.

Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova

Za položeni predmet odobren studentu za upis iz drugog poslijediplomskog studija, pripisuje se bodovna vrijednost određena ECTS bodovima predmeta u tom studiju.

Studentima koji su pohađali druge poslijediplomske (specijalističke i doktorske) studije može se na njihov zahtjev priznati položeni ekvivalentni kolegij i pripisati bodovna vrijednost, na temelju dokumentiranog sadržaja položenog kolegija.

Izvedba studija na stranom jeziku

Svi obvezni i izborni predmeti mogu se izvoditi na engleskom jeziku.

Uvjeti pod kojima studenti koji su prekinuli studij ili su izgubili pravo studiranja mogu nastaviti studij

Rok za redovni završetak studija su tri akademske godine, računajući od nadnevka početka studija.

Studenti koji su prekinuli studij ili izgubili pravo studiranja mogu nastaviti studij temeljem zamolbe s obrazloženjem razloga za prekid studija, odnosno zahtjeva za nastavak studija, te prijedlogom područja završnog specijalističkog rada.

Nastavak studija provodi se prema studijskom programu na snazi u tekućoj akademskoj godini. Odobrenjem nastavka studija određuju se nastavne obveze i obveze podmirenja troškova studija, sukladno naknadama za tekuću akademsku godinu.

Uvjeti pod kojima polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranom dijelu studijskog programa

Polaganjem ispita polaznik stječe pravo na potvrdu (certifikat) o apsolviranom dijelu studijskog programa.

Način završetka studija

Poslijediplomski specijalistički studij završava izradom završnog specijalističkog rada i njegovom uspješnom javnom obranom te stjecanjem barem 60 ECTS bodova predviđenih studijskim programom.

Student ima pravo prijaviti se za dobivanje teme završnog specijalističkog rada nakon što je prikupio barem 20 ECTS bodova predviđenih za studijski program. Specijalistički rad predaje se i brani u rokovima koje propisuje Fakultetsko vijeće Odlukom o izvođenju specijalističkog studija. Preduvjet za pristupanje obrani rada je prikupljenih 36 ECTS bodova temeljem položenih ispita i od Povjerenstva za obranu završnog specijalističkog rada pozitivno ocijenjen pismeni dio završnog specijalističkog rada.

Mentor može završni specijalistički rad zadati tako da ga radi dvoje studenata vodeći pritom računa o broju ECTS bodova po studentu. Obrana završnog specijalističkog rada u takvom je slučaju istodobna.

Odbor za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje svakom prijavljenom kandidatu potvrđuje mentora koji zadaje temu završnog specijalističkog rada vodeći računa o izraženoj želji kandidata.

Naslov i temu rada s kratkim opisom očekivanih rezultata zadaje mentor. Tema završnog specijalističkog rada zadaje se, a izrađeni rad student predaje, u propisanim rokovima.

Završnim pecijalističkim radom student treba dokazati sposobnost inženjerskog rada pri rješavanju problema visoke stručne složenosti.

O tijeku izrade završnog specijalističkog rada student mora redovito izvješćivati mentora ili suradnika kojega odredi mentor.

Završni specijalistički rad na Fakultetu piše se i brani na hrvatskom jeziku. Odbor za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje može, temeljem zahtjeva kandidata i uz suglasnost mentora, odobriti da se završni specijalistički rad može pisati i braniti na nekom od svjetskih jezika.

Nakon predaje završnog specijalističkog rada Odbor određuje svakom studentu Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada. Povjerenstvo za obranu ima tri člana. Povjerenstvom u pravilu predsjedava mentor.

Studentu čiji je završni specijalistički rad ocijenjen negativnom ocjenom ne odobrava se obrana.

Obrana završnog specijalističkog rada sastoji se od usmenog prikaza rezultata rada i provjere znanja iz polja rada. Provjera znanja provodi se odgovaranjem na pitanja u vezi sa specijalističkim radom koja kandidatu postavljaju članovi Povjerenstva. Obrana završnog specijalističkog rada je javna.

Nakon obrane završnog specijalističkog rada Povjerenstvo objavljuje uspjeh kandidata. Rezultat obrane može biti jedan od navedenih:

  • obranio,

  • nije obranio.

Završni specijalistički rad brani se samo jednom.

Maksimalno razdoblje studiranja

Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studija je tri akademske godine. Dekan može, na zamolbu studenta i prijedlog Odbora, odobriti produljenje ili prekid studija. Nakon prekida studija student može nastaviti studij prema pravilima koja vrijede za generaciju s kojom nastavlja studij.

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe studijskog programa

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe provest će se sukladno sustavu upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. Uz samovrednovanje nastave i anketiranje polaznika tijekom studija, pribavljat će mišljenja ustanova koje zapošljavaju polaznike te polaznika po završetku studija, o iskustvima primjene stečenog znanja i vještina na radnom mjestu.