Metode i alati za upravljanje projektima

Opis predmeta

Predmet razmatra koncepte i znanja o formalnim postupcima upravljanja projektima te programskim pomagalima kojima se ovi postupci podupiru u praksi. U dijelu koji se odnosi na metode i tehnike upravljanja projektima izlaže se generički model procesa prema gradivu instituta za upravljanje projektima (PMBOK) i mogućnosti njegove primjene i prilagodbe s obzirom na veličinu i vrstu projekta. Razmatraju se varijante životnog ciklusa projekta od tradicionalnog preko inkrementalnog i iterativnog do ekstremnog upravljanja projektima. Također su obrađene formalne metodologije, životni ciklusi i radni okviri, te organizacijski i kulturološki aspekti upravljanja projektima. Poseban naglasak stavljen je na moderne postupke i tehnike upravljanja projektima. Osim toga, predmet istražuje sustave i alate koji voditelji projekata i timovi mogu iskoristiti za učinkovito upravljanje radnim aktivnostima i upravljanje komunikacijom s drugim dionicima. Između ostalog, razmatraju se usluge i funkcionalnosti informacijskih sustava za upravljanje projektima, alata za izradu i održavanje plana projekta, alata za podršku timskom radu te, alata za autorizirano upravljanje sadržajima kao što su najave i dokumentacija.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Robert K. Wysocki (2019.), Effective Project Management, Wiley
Marcus Ries, Diana Summers (2016.), Agile Project Management, Createspace Independent Publishing Platform
Henry O'Brien (2015.), Agile Project Management, CreateSpace

Za studente

Izvedba

ID 181879
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik