Metode i alati za upravljanje projektima

Opis predmeta

Predmet razmatra koncepte i znanja o formalnim postupcima upravljanja projektima te programskim pomagalima kojima se ovi postupci podupiru u praksi. U dijelu koji se odnosi na metode i tehnike upravljanja projektima izlaže se generički model procesa prema gradivu instituta za upravljanje projektima (PMBOK) i mogućnosti njegove primjene i prilagodbe s obzirom na veličinu i vrstu projekta. Razmatraju se varijante životnog ciklusa projekta od tradicionalnog preko inkrementalnog i iterativnog do ekstremnog upravljanja projektima. Također su obrađene formalne metodologije, životni ciklusi i radni okviri, te organizacijski i kulturološki aspekti upravljanja projektima. Poseban naglasak stavljen je na moderne postupke i tehnike upravljanja projektima. Osim toga, predmet istražuje sustave i alate koji voditelji projekata i timovi mogu iskoristiti za učinkovito upravljanje radnim aktivnostima i upravljanje komunikacijom s drugim dionicima. Između ostalog, razmatraju se usluge i funkcionalnosti informacijskih sustava za upravljanje projektima, alata za izradu i održavanje plana projekta, alata za podršku timskom radu te, alata za autorizirano upravljanje sadržajima kao što su najave i dokumentacija.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Izvedba

ID 181879
  Ljetni semestar
6 ECTS