Upis u diplomske studijske programe na hrvatskom jeziku (rujanski upisni rok, ak. god. 2021./2022.)

Na ovoj stranici objavljene su detaljne informacije o načinu prijave i rokovima upisa na naše sveučilišne diplomske studijske programe koji se izvode na hrvatskom jeziku. 

Na temelju Natječaja za upis u diplomske studijske programe na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2021./2022. u sklopu rujanskog upisnog roka prijave za upis će biti otvorene do 3. rujna 2021. godine. Prijave će se provoditi isključivo online na adresi: 

https://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava

Upis se provodi u sklopu srpanjskog i rujanskog razredbenog postupka.

Na rujanski razredbeni postupak prijavljuju se:

 • studenti FER-a koji će završiti preddiplomski studij ili namjeravaju završiti preddiplomski studij u rujnu 2021. godine;
 • studenti koji su završili ili će završiti srodan sveučilišni preddiplomski studij na nekom drugom visokom učilištu;
 • studenti koji iz objektivnih razloga nisu pristupili srpanjskom razredbenom postupku.

Prijava i upis sastoje se od:

 1. Ispunjavanja podataka u web prijavi (obavezno za sve pristupnike)
 2. Uplate troška razredbenog postupka za upis diplomskog studija (obavezno za sve pristupnike)
 3. Razredbenog ispita (za kandidate koji imaju obvezu pristupanja razredbenom ispitu)
 4. Upisa (za kandidate koji ostvare pravo na upis)

 

Kontakt: diplomski.upisi@fer.hr

1. Ispunjavanje podataka u web prijavi

Web prijava obvezna je za sve pristupnike.

Pristupnici se trebaju prijaviti na stranici Prijava. Za prijavu je potrebno koristiti adresu elektroničke pošte izvan @fer.hr domene.

Web prijavu, uz studente koji su završili preddiplomski studij, trebaju ispuniti i svi studenti koji očekuju da će do okončanja rujanskog razredbenog postupka završiti preddiplomski studij i time ostvariti pravo na izravan upis. Oni se prijavljuju ne čekajući objavu konačnih rezultata ispita. Ako do okončanja rujanskog razredbenog postupka ostvare uvjet završetka preddiplomskog studija, stječu pravo uvrštenja na listu razredbenog postupka za upis diplomskog studija u rujnu. 

Pristupnici u sklopu web prijave trebaju:

 • ispuniti tražene podatke

 • odabrati studijski program i profil koji žele upisati

 • učitati potrebnu dokumentaciju

 • učitati fotografiju i potpis.

Prijavu je moguće zaključati, odnosno predati tek kada su svi obavezni podaci ispunjeni i svi potrebni dokumenti učitani.

Prijava se smatra službenom tek kada je web obrazac zaključan i podmiren trošak razredbenog postupka za upis diplomskog studija u iznosu od 100,00 kuna.

Prijave zaključane izvan roka i nepotpune prijave neće biti razmatrane!

Više informacija o ispunjavanju web prijave i prijavnoj dokumentaciji koju je potrebno učitati u sklopu web prijave možete pronaći u odjeljku Upute za popunjavanje web prijave.

2. Uplata troška razredbenog postupka za upis diplomskog studija

Uplata troška razredbenog postupka za upis diplomskog studija iznosi 100,00 kuna i obavezna je za sve pristupnike. 

Pristupnici će račune za uplatu troška razredbenog postupka moći unutar 24 sata od zaključavanje prijave preuzeti u web prijavi. Iznimka su studenti koji su preddiplomski studij završili na nekom drugom visokom učilištu. Oni će račun zaprimiti na svoju email adresu unutar 24 sata od zaključavanje prijave. 

Uplatu je potrebno izvršiti odmah, a najkasnije do 6. rujna 2021. godine. Potrebno ju je izvršiti na temelju računa i poziva na broj navedenog u računu koji je jedinstven za svakog studenta. U suprotnom će se prijava smatrati nepotpunom i neće biti prihvaćena. Potvrdu o uplati troška razredbenog postupka nije potrebno dostaviti. 

3. Razredbeni ispit

Razredbeni ispit za upis na diplomski studij održat će se u četvrtak, 16. rujna 2021. godine.

         Svi kandidati koji su završili preddiplomski studij FER-a ili studij Energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u                   Šibeniku te studenti međunarodno akreditiranih ili partnerskih fakulteta koji su završili sveučilišni preddiplomski               studij oslobođeni su obveze pristupa ispitu razredbenog postupka te im se priznaje maksimalni broj bodova (600)           koji je moguće ostvariti na provjeri znanja.

 

Ostali kandidati obvezni su pristupiti provjeri znanja iz nastavnih sadržaja predmeta preddiplomskih sveučilišnih studijskih programa Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

 

Provjera znanja obavlja se putem testa koji sadrži 30 zadataka:

 • Svaki ispravno riješen zadatak donosi pristupniku +20 (plus dvadeset) bodova;
 • Svaki pogrešno riješen zadatak donosi pristupniku -6 (minus šest) bodova;
 • Zadatak na koji pristupnik nije dao odgovor donosi mu 0 (nula) bodova.

Test provjere znanja traje 3 sata (180 minuta).

 

Pristupnici mogu tijekom provjere znanja koristiti:

 • "Zbirku formula i podsjetnika koje pristupnici smiju rabiti tijekom pisanja razredbenog ispita za upis na diplomske studijske programe na FER-u" koju su prethodno kupili u Skriptarnici ili preuzeli na adresi:

      https://www.fer.unizg.hr/studiji/diplomski_studiji/upisi/provjera_znanja

 • Džepno računalo tipa Scientific koje može imati eksponencijalnu funkciju, logaritamsku funkciju, trigonometrijske funkcije, a ne smije imati mogućnost: bežičnog povezivanja s drugim uređajem (npr. mobitel, PDA, i sl.), uporabe memorijske kartice, simboličkoga računanja (npr. u nazivu CAS), grafičkoga rješavanja (npr. u nazivu Graphic ili ima tipku GRAPH), deriviranja i integriranja.

Ostala pomagala nisu dopuštena.

4. Upis

Lista kvalificiranih te upisna rang-lista bit će objavljene odmah po okončanju rujanskog razredbenog postupka.

Pristupnici će upis potvrđivati uplatom upisnog paketa za prvi upis u 1. godinu diplomskog studija u iznosu od 100,00 kuna te upisnine u iznosu od 200,00 kuna. Račune za navedene naknade pristupnici će moći, unutar 24 sata od objave upisne rang-liste preuzeti u web prijaviUplatu je potrebno izvršiti odmah na temelju računa i poziva na broj navedenog u računu koji je jedinstven za svakog studenta, a najkasnije do 20. rujna 2021. godine. Potvrde o uplati nije potrebno dostaviti.   

Upisna rang-lista bit će objavljena tek po okončanju rujanskog razredbenog postupka.

Svi pristupnici koji nemaju obvezu pristupiti provjeri znanja izravno se upisuju na upisnu rang-listu razredbenog postupka za upis na diplomski studij pri čemu im se priznaje maksimalan mogući broj bodova na provjeri znanja (600 bodova).

 

OSTALE INFORMACIJE

Razlikovni predmeti

Razlikovni predmeti obavezno se upisuju tijekom I. ili II. semestra diplomskog studija usporedno s predmetima diplomskog studija koji su propisani nastavnim programom prve godine studija. Upis razlikovnih predmeta dodatno se ne naplaćuje.

Odluku o mogućnosti upisa profila diplomskih studijskih programa i razlikovnih predmeta možete preuzeti ovdje.

Participacija

Plaćanje participacije redovitih studenata definirano je Odlukom Vlade Republike Hrvatske te ostalim aktima donesenima i sklopljenima na temelju te odluke.

Za sve kandidate hrvatske državljane ili državljane država članica Europske unije koji ostvare pravo upisa, a prije upisa ovog studija nisu studirali na studiju iste razine na javnom visokom učilištu, participacija u troškovima studija će u potpunosti biti pokrivena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kandidati koji su već studirali na studiju iste razine na javnom visokom učilištu, a nisu završili studij, plaćaju maksimalni iznos participacije u iznosu od 8.400,00 kuna prilikom upisa na studij. Kasnije tijekom studija iznos participacije u troškovima studija ovisit će o uspjehu na studiju u skladu s važećim propisima.

Strani državljani koji nisu državljani država članica Europske unije plaćaju maksimalni iznos participacije u iznosu od 8.400,00 kuna za jednu akademsku godinu tijekom cijelog studija u skladu s važećim propisima.

 

Struktura diplomskog studija i pravila studiranja opisani su na stranicama diplomskih studija.

 

Upute za popunjavanje web prijave

Pristupnici se trebaju prijaviti na stranici Prijava. Za prijavu je potrebno koristiti adresu elektroničke pošte izvan @fer.hr domene. Ovo se odnosi i na pristupnike koji su preddiplomski studij završili na FER-u.

Pristupnici koji su preddiplomski studij završili na FER-u i na studiju Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori u Šibeniku trebaju odabrati opciju

Time će se automatski popuniti polja s podacima koji su već evidentirani u sustavu. Potrebno ih je provjeriti i po potrebi promijeniti.

Prijavu je moguće zaključati, odnosno predati tek kada su svi obavezni podaci ispunjeni i svi potrebni dokumenti učitani te je odabran studijski program i profil. Prilikom spremanja podataka sustav će ispisati koja obavezna polja još nisu popunjena.

Učitanu fotografiju i potpis potrebno je urediti i pohraniti u skladu s uputama koje su navedene u web prijavi.

Pristupnici koji su preddiplomski studij završili/završavaju na FER-u i pristupnici koji su preddiplomski studij završili/završavaju na studiju Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori u Šibeniku od prijavne dokumentacije trebaju samo učitati fotografiju i potpis.

Ostali pristupnici u sklopu web prijave trebaju učitati sljedeću dokumentaciju:

 • domovnica (izvornik ili dokument iz sustava eGrađani); Pristupnici koji nemaju hrvatsko državljanstvo umjesto domovnice trebaju predati presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu (državljani zemalja članica Europske unije i državljani zemalja koje nisu članice Europske unije);
 • rodni list (izvornik ili dokument iz sustava eGrađani);
 • svjedodžba (uvjerenje) o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju. Ako pristupnik nema svjedodžbu, treba priložiti potvrdu ili prijepis ocjena ili drugi dokument na temelju kojega se može utvrditi da je pristupnik završio sveučilišni preddiplomski studij;*
 • prijepis ocjena;**
 • ovjereni nastavni plan i program. Svaki predmet treba imati ekvivalentno opterećenje izraženo u ECTS bodovima; Potrebno je u web prijavi učitati poveznicu na nastavni plan i program ili učitati ovjereni nastavni plan i program (PDF) na za to previđeno mjesto;
 • Rješenje o nostrifikaciji ili potvrda je pokrenut postupak nostrifikacije (samo pristupnici koji su preddiplomski studij završili izvan RH).

* Pristupnici koji do propisanog roka za prijavu (3. 9. 2021.) neće imati svjedodžbu ili drugi dokument kojim dokazuju uvjet završetka studija, u web prijavu trebaju učitati izjavu da će taj dokument dostaviti naknadno (do održavanja razredbenog ispita), a najkasnije do uključivo 15. rujna. Navedeno je potrebno poslati na adresu diplomski.upisi@fer.hr. Studentska služba će u tom slučaju u web prijavu učitati dokument.    

** Pristupnici koji do propisanog roka za prijavu (3. 9. 2021.) neće imati položene i/ili u sustavu evidentirane ocjene iz svih upisanih predmeta, u web prijavu trebaju učitati prijepis ocjena koji trenutačno ne uključuje sve položene predmete. Cjelovit prijepis ocjena koji uključuje sve položene predmete trebaju nam dostaviti naknadno na adresu diplomski.upisi@fer.hr, a najkasnije do uključivo 15. rujna.  Studentska služba će u tom slučaju u web prijavu učitati cjeloviti prijepis ocjena.     

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske trebaju Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija uputiti zahtjev za priznavanjem visokoškolske kvalifikacije stečene u inozemstvu te prijavnoj dokumentaciji priložiti rješenje Ureda:

http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/

Ako u trenutku prijave za upis na fakultet neće imati rješenje nego samo potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan sve dok u Studentsku službu ne predaju rješenje o nostrifikaciji. Uz potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije potrebno je priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu sve dok postupak nostrifikacije ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. U tom slučaju kandidat je dužan rješenje o nostrifikaciji dostaviti fakultetu odmah po primitku istog. Predložak izjave za javnog bilježnika možete preuzeti ovdje.

Rješenje o priznavanju kvalifikacije, odnosno potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja kvalifikacije i izjavu potrebno je učitati u web prijavu na za to predviđeno mjesto.

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na međunarodno akreditiranom fakultetu po međunarodno akreditiranom programu, prijavnoj dokumentaciji trebaju priložiti potvrdu o međunarodnoj akreditaciji završenog studijskog programa. Potvrdu je potrebno učitati u web prijavu na za to predviđeno mjesto.

Domovnica i rodni list mogu biti stariji od šest mjeseci.


Repozitorij