Upis na diplomski studij

Na ovoj stranici objavljene su detaljne informacije o načinu prijave i rokovima upisa na sveučilišni diplomski studij.

Na temelju Natječaja za upis u diplomske studijske programe na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. prijave za upis će biti otvorene do petka, 12. srpnja 2019. godine putem web aplikacije na adresi: http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava

Upis će se provoditi u sklopu srpanjskog i rujanskog razredbenog postupka.

Na srpanjski razredbeni postupak prijavljuju se isključivo studenti koji u skladu s Natječajem za upis u diplomske studijske programe FER-a nemaju obvezu pristupiti provjeri znanja, odnosno:

 • studenti FER-a koji su preddiplomski studij završili (ili namjeravaju završiti u srpnju 2019. godine) u roku ne dužem od četiri godine (8 semestara);
 • studenti dislociranog sveučilišnog preddiplomskog Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku Sveučilišta u Zagrebu koji su preddiplomski studij završili (ili namjeravaju završiti u srpnju 2019. godine) u roku ne dužem od četiri godine (8 semestara);
 • studenti međunarodno akreditiranih fakulteta koji su preddiplomski studij završili (ili namjeravaju završiti u srpnju 2019. godine) po međunarodno akreditiranom programu u roku ne dužem od četiri godine (8 semestara).

Na rujanski razredbeni postupak, koji će biti otvoren početkom rujna, prijavljuju se:

 • studenti FER-a koji su preddiplomski studij završili (ili namjeravaju završiti) u rujnu 2019. godine
 • studenti dislociranog sveučilišnog preddiplomskog Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku Sveučilišta u Zagrebu koji su preddiplomski studij završili (ili namjeravaju završiti) u rujnu 2019. godine
 • studenti koji su završili ili završavaju srodan sveučilišni preddiplomski studij na nekom drugom visokom učilištu.

Postupak upisa

 1. Ispunjavanje upisnih podataka u web prijavi 
 2. Predaja prijavne dokumentacije 
 3. Razredbeni ispit (za kandidate koji nisu oslobođeni obveze) 
 4. Upis (za kandidate koji su ostvarili pravo na upis)

Kontakt

diplomski.upisi@fer.hr

 

1. Ispunjavanje upisnih podataka u web-prijavi

Web prijava obvezna je za sve pristupnike.

Web-prijavu, uz studente koji su završili preddiplomski studij i ostvaruju pravo na izravan upis, trebaju ispuniti i svi studenti koji očekuju da će do okončanja srpanjskog razredbenog postupka završiti preddiplomski studij i time ostvariti pravo na izravan upis. Oni se prijavljuju ne čekajući objavu konačnih rezultata ispita. Ako do okončanja srpanjskog razredbenog postupka ostvare uvjet završetka prediplomskog studija, ovi kandidati time stječu pravo uvrštenja na listu razredbenog postupka za upis diplomskog studija u srpnju. Studentima koji ne ostvare pravo na upis u srpanjskom roku, prijava se automatski prebacuje na jesenski rok. 

Studenti u sklopu web prijave ispunjavaju osobne podatke, podatke o prethodno završenom preddiplomskom studiju, odabiru studij i profil koji žele upisati, mentora, predviđeno područje istraživanja te listu predmeta koje žele upisati. Upute za odair predmeta i aplikaciju su dostupne ovdje.

Struktura diplomskog studija i pravila studiranja su opisani na stranicama diplomskih studija.

Informacije o predmetima diplomskog studija dostupne su u Informacijskom paketu - Red predavanja diplomskog studija FER-a

Odabir područja i predmeta potvrđuje mentor pa pristupnicima predlažemo da što prije stupe u kontakt s budućim mentorom i dogovore željeno područje i listu predmeta. Mentori mogu područje istraživanja i odabrane predmete kandidata potvrditi tek po zaključavanju prijave. Mentorstva odobrava odbor, te će konačna mentorstva biti određena tek nakon što završe oba roka, početkom listopada.  Pristupnici za prijavu mogu koristiti svoje trenutačne korisničke podatke za pristup webu FER-a. Pristupnici koji nemaju korisničke podatke za pristup webu FER-a mogu ih otvoriti automatski na stranici prijave.

2. Predaja prijavne dokumentacije

Pristupnici trebaju do uključivo 12. srpnja 2019. godine ispuniti i zaključati web-prijavu. Nakon zaključavanja web-prijave pristupnici trebaju otisnuti prijavni obrazac, potpisati ga i predati Studentskoj službi FER-a u uredovno vrijeme šaltera najkasnije do uključivo ponedjeljka, 15. srpnja 2019. godine do 14.00 sati. Prijave predane nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Potrebno je predati:

 1. Otisnuti i potpisani obrazac iz web-prijave 
 2. Domovnicu* (izvornik ili neovjerenu presliku uz obvezu davanja izvornika na uvid);

  Pristupnici koji nemaju hrvatsko državljanstvo umjesto domovnice trebaju predati presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu (državljani zemalja članica Europske unije i državljani zemalja koje nisu članice Europske unije).

 3. Rodni list* (izvornik ili neovjerenu presliku uz obvezu davanja izvornika na uvid);
 4. Svjedodžbu* (uvjerenje) o završenom preddiplomskom studiju. Ako pristupnik nema svjedodžbu, potrebno je priložiti potvrdu ili prijepis ocjena ili drugi dokument na temelju kojeg je moguće utvrditi da je pristupnik završio preddiplomski studij (izvornik ili ovjerena preslika);
 5. Prijepis ocjena i ovjereni nastavni plan i program* (izvornik);
 6. Potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice;
 7. Izjavu. Možete ju preuzeti u repozitoriju ove obavijesti. Informacije o zaštiti osobnih podataka i politici privatnosti na FER-u dostupne su na poveznici http://www.fer.unizg.hr/zastita_osobnih_podataka.
 8. Jednu fotografiju formata 3,5 x 3 cm (za matični list; primaju se slike do formata 4 x 6 cm);
 9. Popunjeni matični i upisni list. Matični i upisni list možete kupiti u Skriptarnici FER-a ili u prodavaonicama Narodnih novina. Upute za popunjavanje ovih tiskanica objavljene su na ovoj stranici u repozitoriju pod nazivom Primjeri popunjavanja upisne dokumentacije;
 10. Potvrdu o uplati troška razredbenog postupka u iznosu 100,00 kuna (neovisno o obvezi pristupa razredbenom ispitu)
     Podatci za uplatu razredbenog postupka:
     Iznos: 100,00 kuna
     Kunski IBAN broj: HR7623600001101218080
     Model: HR00
     Poziv na broj primatelja: 65-OIB

     Opis plaćanja: Razredbeni postupak 2019-OIB Ime Prezime

Dokumenti mogu biti stariji od šest mjeseci i preuzeti iz sustava eGrađani.

(*) Pristupnici koji završavaju preddiplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i pristupnici koji završavaju dislocirani preddiplomski Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku Sveučilišta u Zagrebu nisu obvezni predavati dokumente pod točkama od 2 do 5.

Završen preddiplomski studij izvan RH 

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske trebaju Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija uputiti zahtjev za priznavanjem visokoškolske kvalifikacije stečene u inozemstvu te prijavnoj dokumentaciji priložiti rješenje Ureda.

Ako u trenutku upisa na fakultet neće imati rješenje nego samo potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan sve dok u Studentsku službu ne predaju rješenje o nostrifikaciji. Uz potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije potrebno je priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu sve dok postupak nostrifikacije ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. U tom slučaju kandidat je dužan rješenje o nostrifikaciji dostaviti fakultetu odmah po primitku istog. Predložak izjave za javnog bilježnika pristupnici mogu zatražiti u Studentskoj službi.

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na međunarodno akreditiranom fakultetu po međunarodno akreditiranom programu, prijavnoj dokumentaciji trebaju priložiti potvrdu o međunarodnoj akreditaciji završenog studijskog programa.

 3. Razredbeni ispit

Pristupnici koji nisu oslobođeni obveze pristupanja razredbenom ispitu ne mogu se upisati na srpanjskom, već trebaju pristupiti rujanskom roku.

Razredbeni ispit za upis na diplomski studij u rujanskom roku održat će se u petak, 20. rujna 2019. godine

 4. Upis

Pristupnici će upis potvrđivati predajom potvrde o uplati upisnine u iznosu od 300,00 kuna. Upisnina se plaća posebno od troška razredbenog postupka. Potvrdu o uplati upisnine potrebno je predati (osobno ili putem maila na adresu stuslu@fer.hr) prilikom predaje prijavne dokumentacije ili nakon objave liste kvalificiranihLista kvalificiranih bit će objavljena odmah po okončanju srpanjskog razredbenog postupka.

Podatci za uplatu upisnine:
Iznos: 300,00 kuna
Kunski IBAN broj: HR7623600001101218080
Model: HR00
Poziv na broj primatelja: 65-OIB
Opis plaćanja: Upisnina 2019-OIB Ime Prezime

Upisna rang-lista bit će objavljena tek po okončanju rujanskog razredbenog postupka.

Svi pristupnici koji nemaju obvezu pristupiti provjeri znanja izravno se upisuju na rang-listu razredbenog postupka za upis na diplomski studij pri čemu im se priznaje maksimalan mogući broj bodova na provjeri znanja (600 bodova).

Razlikovni predmeti

Odlukom Fakultetskog vijeća FER-a sa sjednice održane dana 21. svibnja 2008. godine propisani su razlikovni predmeti studentima koji su završili preddiplomski studij na FER-u, a koji prilikom upisa diplomskog studija mijenjaju studijski program. Razlikovni predmeti objavljeni su na stranicama profila.

Odlukom Fakultetskog vijeća FER-a sa sjednice održane dana 21. veljače 2018. godine propisani su razlikovni predmeti studentima koji su završili preddiplomski studij na dislociranom sveučilišnom preddiplomskom Studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij na odgovarajućem studiju drugog visokog učilišta upisuju razlikovne predmete ovisno o razlikama u nastavnim programima preddiplomskih studija. Razlikovne predmete određuje Odbor za diplomski rad profila individualno za svakog studenta.

Razlikovni predmeti obavezno se upisuju tijekom I. ili II. semestra diplomskog studija usporedno s predmetima diplomskog studija koji su propisani nastavnim programom prve godine studija. Upis razlikovnih predmeta dodatno se ne naplaćuje.

Participacija

Plaćanje participacije odn. pravo na subvenciju redovitih studenata za ak.god. 2019./2020. definirano je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH u ak. godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022., NN 87/2018 i Ugovorom o sufinanciranju troškova redovitih studenata i materijalnih troškova javnih visokih učilišta koji će biti sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (MZO RH) i Sveučilišta u Zagrebu.
Maksimalna visina participacije školarina redovnih studenata koji nemaju pravo na subvenciju participacije iz državnog proračuna bit će određena Odlukom Senata o doznačavanju u trošenju sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranju materijalnih troškova u ak. godini 2019./2020.

Prijave i provedba rujanskog razredbenog postupka

Na ovaj rok prijavljuju se oni kandidati koji u skladu s Natječajem za upis u diplomske studijske programe FER-a imaju obvezu pristupiti provjeri znanja, kao i kandidati koji ostvaruju pravo izravnog upisa, ali će preddiplomski studij završiti u rujnu ili koji iz drugih objektivnih razloga nisu pristupili srpanjskom razredbenom postupku.

Rokovi za prijavu bit će pravovremeno objavljeni na fakultetskim mrežnim stranicama.

Razredbeni ispit za upis na diplomski studij u rujanskom roku održat će se u petak, 20. rujna 2019. godine

 


Repozitorij