Upis na diplomski studij (rujanski upisni rok)

Na temelju Natječaja za upis u diplomske studijske programe FER-a pokrenute su prijave za upis na diplomske studijske programe u sklopu rujanskog razredbenog postupka za upis na diplomski studij. Prijave će biti otvorene do uključivo 4. rujna 2020. godine putem web aplikacije na adresi: 

http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava.

Na ovaj rok prijavljuju se oni kandidati koji u skladu s Natječajem za upis u diplomske studijske programe FER-a imaju obvezu pristupiti provjeri znanja, kao i kandidati koji ostvaruju pravo izravnog upisa, ali će preddiplomski studij završiti u rujnu ili koji iz drugih objektivnih razloga nisu pristupili srpanjskom razredbenom postupku.

Prijava i upis sastoje se od:

 1. Ispunjavanja upisnih podataka u web prijavi (obavezno za sve pristupnike)
 2. Predaje prijavne dokumentacije (prijava postaje službena po evidentiranju dokumentacije)
 3. Uplate troška razredbenog postupka (obavezno za sve pristupnike)
 4. Razredbenog ispita (za kandidate koji imaju obvezu pristupanja razredbenom ispitu)
 5. Upisa (za kandidate koji su ostvarili pravo na upis)

Kontakt: diplomski.upisi@fer.hr

Ispunjavanje upisnih podataka u web prijavi (obavezno za sve pristupnike)

Web prijava obvezna je za sve pristupnike. Web prijavu, uz studente koji su završili preddiplomski studij, trebaju ispuniti i svi studenti koji očekuju da će do okončanja rujanskog razredbenog postupka završiti preddiplomski studij. Oni se prijavljuju ne čekajući objavu konačnih rezultata ispita.

Prijave kandidata koji su se prijavili na ljetnom upisnom roku za upis diplomskog studija i nisu zadovoljili uvjete upisa, bit će automatski prebačene za rujanski upisni rok. Navedeni kandidati se NE trebaju ponovno prijaviti putem sustava prijava niti ponovno uplatiti trošak razredbenog postupka.

Struktura diplomskog studija i pravila studiranja su opisani na stranicama diplomskih studija.

Informacije o predmetima diplomskog studija dostupne su u Informacijskom paketu - Red predavanja diplomskog studija FER-a.

Studenti u sklopu web prijave ispunjavaju osobne podatke, podatke o prethodno završenom preddiplomskom studiju, odabiru studij i profil koji žele upisati, mentora, predviđeno područje istraživanja te listu predmeta koje žele upisati.

Odabir područja i predmeta potvrđuje mentor pa pristupnicima predlažemo da što prije stupe u kontakt s budućim mentorom i dogovore željeno područje i listu predmeta. Informacije o mentorima i njihovim područjima rada i temama koje nude dostupne su ovdje. Studenti trebaju odabrati između 5 i 10 mentora, a na prvo mjesto trebaju staviti mentora s kojim su se dogovorili za mentorstvo. Mentori mentorstva i odabir predmeta mogu potvrditi odmah, a najkasnije do do 4. rujna 2020. godine. U slučaju potrebe za promjenom odabranih predmeta za upis, mentor će otključati prijavu da bi student mogao promijeniti odabir predmeta. U tom slučaju student mora ponovno zaključati prijavu najkasnije do 8. rujna 2020. godine.

Studentima su dostupne i detaljne upute o načinu odabira predmeta.

Pristupnici za prijavu trebaju koristiti svoje korisničke podatke za pristup webu FER-a, a samo oni koji ih nemaju, trebaju ih otvoriti na stranici prijave.

Predaja prijavne dokumentacije (obavezno za sve pristupnike)

Nakon zaključavanja web prijave pristupnici trebaju otisnuti prijavni obrazac, potpisati ga i zajedno s ostalom prijavnom dokumentacijom predati do uključivo 4. rujna 2020. godine. Prijavnu dokumentaciju možete predati u pretinac na pultu Studentske službe (obavezno uložiti u plastičnu foliju) ili poslati poštom na adresu fakulteta: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb s naznakom "za Studentsku službu – upis diplomskog studija". Uzima se u obzir i pošta poslana na dan 4. rujna 2020. godine.  

Prijave predane nakon ovog roka i nepotpune prijave neće biti razmatrane!  

Uz otisnuti potpisani obrazac iz web prijave u sklopu srpanjskog razredbenog postupka potrebno je predati:

a) domovnica (izvornik ili dokument iz sustava eGrađani ili neovjerena preslika uz obvezu davanja izvornika na uvid);*

b) rodni list (izvornik ili dokument iz sustava eGrađani ili neovjerena preslika uz obvezu davanja izvornika na uvid);

c) svjedodžba (uvjerenje) o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju. Ako pristupnik nema svjedodžbu, treba priložiti potvrdu ili prijepis ocjena ili drugi dokument na temelju kojega se može utvrditi da je pristupnik završio sveučilišni preddiplomski studij (izvornik ili ovjerena preslika);

d) prijepis ocjena i ovjereni nastavni plan i program. Svaki predmet treba imati ekvivalentno opterećenje izraženo u ECTS bodovima;

e) potvrda o prebivalištu (izvornik ili dokument iz sustava eGrađani) ili neovjerena preslika važeće osobne iskaznice;

f) fotografija formata 3,5 x 3 cm (za matični list; primaju se slike do formata 4 x 6 cm)*;

g) popunjeni matični i upisni list. Upute za popunjavanje ovih tiskanica objavljene su na fakultetskim mrežnim stranicama.

* fotografiju je potrebno zalijepiti na ispunjeni i potpisani matični list na za to predviđeno mjesto.

Domovnica i rodni list mogu biti stariji od šest mjeseci.

Pristupnici koji završavaju preddiplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i pristupnici koji završavaju dislocirani preddiplomski studij Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori u Šibeniku Sveučilišta u Zagrebu nemaju obvezu predavati dokumente pod točkama od a) do d).

* Pristupnici koji nemaju hrvatsko državljanstvo umjesto domovnice trebaju predati presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu (državljani zemalja članica Europske unije i državljani zemalja koje nisu članice Europske unije).

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske trebaju Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija uputiti zahtjev za priznavanjem visokoškolske kvalifikacije stečene u inozemstvu te prijavnoj dokumentaciji priložiti rješenje Ureda: http://www.unizg.hr/nastava-i-studenti/akademsko-priznavanje-visokoskolskih-inozemnih-kvalifikacija/.

Ako u trenutku upisa na fakultet neće imati rješenje nego samo potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan sve dok u Studentsku službu ne predaju rješenje o nostrifikaciji. Uz potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije potrebno je priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu sve dok postupak nostrifikacije ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. U tom slučaju kandidat je dužan rješenje o nostrifikaciji dostaviti fakultetu odmah po primitku istog. Predložak izjave za javnog bilježnika možete preuzeti ovdje.

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na međunarodno akreditiranom fakultetu po međunarodno akreditiranom programu, prijavnoj dokumentaciji trebaju priložiti potvrdu o međunarodnoj akreditaciji završenog studijskog programa.

Uplata troška razredbenog postupka (obavezno za sve pristupnike)

Bez obzira na obvezu pristupa razredbenom ispitu svi pristupnici su dužni podmiriti ovaj trošak. Račune za uplatu troška razredbenog postupka pristupnici će moći, unutar 24 sata od zaključavanja prijave, preuzeti ovdje. Na temelju računa uplatu je potrebno izvršiti odmah, a najkasnije do roka za prijavu, odnosno do 4. rujna 2020. godine. Uplata treba sadržavati točan poziv na broj, koji je jedinstven za svakog studenta, kako bi se ispravno evidentirala u sustavu. U suprotnom će se prijava smatrati nepotpunom i neće biti prihvaćena. Potvrdu o uplati troška razredbenog postupka nije potrebno dostaviti.  

Razredbeni ispit

Svi studenti FER-a i studenti dislociranog sveučilišnog preddiplomskog Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku Sveučilišta u Zagrebu te međunarodno akreditiranih fakulteta koji su preddiplomski studij završili po međunarodno akreditiranom programu u roku od najviše 4 godine (8 semestara) izravno se upisuju na rang-listu razredbenog postupka za upis na diplomski studij pri čemu im se priznaje maksimalan mogući broj bodova na provjeri znanja (600 bodova).

Razredbeni ispit za upis na diplomski studij održat će se u četvrtak, 17. rujna 2020. godine.

Razredbeni ispit obavezan je za sve studente koji su završili sveučilišni preddiplomski studij na nekom drugom visokom učilištu te za studente FER-a koji su završili preddiplomski studij u više od četiri aktivne akademske godine.

Provjera znanja obavlja se putem testa koji sadrži 30 zadataka:

 • Svaki ispravno riješen zadatak donosi pristupniku 20 (plus dvadeset) bodova;
 • Svaki pogrešno riješen zadatak donosi pristupniku -6 (minus šest) bodova;
 • Zadatak na koji pristupnik nije dao odgovor donosi mu 0 (nula) bodova.

Test provjere znanja traje 3 sata (180 minuta).

Na provjeru znanja pristupnik treba donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pristupnici mogu tijekom provjere znanja koristiti:

 • "Zbirku formula i podsjetnika koje pristupnici smiju rabiti tijekom pisanja razredbenog ispita za upis na diplomske studijske programe na FER-u" koju su prethodno kupili u Skriptarnici ili preuzeli na adresi: 
  http://www.fer.unizg.hr/studiji/diplomski_studiji/upisi/provjera_znanja
 • Džepno računalo tipa Scientific koje može imati eksponencijalnu funkciju, logaritamsku funkciju, trigonometrijske funkcije, a ne smije imati mogućnost: bežičnog povezivanja s drugim uređajem (npr. mobitel, PDA, i sl.), uporabe memorijske kartice, simboličkoga računanja  (npr. u nazivu CAS), grafičkoga rješavanja (npr. u nazivu Graphic ili ima tipku GRAPH), deriviranja i integriranja.

Uporaba ostalih pomagala nije dopuštena. 

Primjere dosadašnjih provjera znanja možete vidjeti ovdje: 

http://www.fer.unizg.hr/studiji/diplomski_studiji/upisi/provjera_znanja

Upis

Upisna rang-lista bit će objavljena po okončanju rujanskog razredbenog postupka. 

Svi pristupnici koji nemaju obvezu pristupiti provjeri znanja izravno se upisuju na rang-listu razredbenog postupka za upis na diplomski studij pri čemu im se priznaje maksimalan mogući broj bodova na provjeri znanja (600 bodova).

Pristupnici će upis potvrđivati uplatom upisnog paketa za prvi upis u 1. godinu diplomskog studija u iznosu od 100,00 kuna te upisnine u iznosu od 200,00 kuna. Račune za navedene naknade pristupnici će moći, unutar 24 sata od objave liste kvalificiranih, preuzeti ovdje. Uplatu je potrebno izvršiti odmah na temelju računa i poziva na broj navedenog u računu koji je jedinstven za svakog studenta, a najkasnije do 25. rujna 2020. godine. Potvrde o uplati nije potrebno dostaviti.   

OSTALE INFORMACIJE

Razlikovni predmeti

Odlukom Fakultetskog vijeća FER-a sa sjednice održane dana 21. svibnja 2008. godine propisani su razlikovni predmeti studentima koji su završili preddiplomski studij na FER-u, a koji prilikom upisa diplomskog studija mijenjaju studijski program. Razlikovni predmeti objavljeni su na stranicama profila.

Odlukom Fakultetskog vijeća FER-a sa sjednice održane dana 21. veljače 2018. godine propisani su razlikovni predmeti studentima koji su završili preddiplomski studij na dislociranom sveučilišnom preddiplomskom Studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij na odgovarajućem studiju drugog visokog učilišta upisuju razlikovne predmete ovisno o razlikama u nastavnim programima preddiplomskih studija. Razlikovne predmete određuje Odbor za diplomski rad profila individualno za svakog studenta.

Razlikovni predmeti obavezno se upisuju tijekom I. ili II. semestra diplomskog studija usporedno s predmetima diplomskog studija koji su propisani nastavnim programom prve godine studija. Upis razlikovnih predmeta dodatno se ne naplaćuje.

Participacija

Plaćanje participacije redovitih studenata definirano je Odlukom Vlade Republike Hrvatske te ostalim aktima donesenima i sklopljenima na temelju te odluke.

Za sve kandidate hrvatske državljane ili državljane država članica Europske unije koji ostvare pravo upisa, a prije upisa ovog studija nisu studirali na studiju iste razine na javnom visokom učilištu, participacija u troškovima studija će u potpunosti biti pokrivena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Kandidati koji su već studirali na studiju iste razine na javnom visokom učilištu, a nisu završili studij, plaćaju maksimalni iznos participacije u iznosu od 8.400,00 kuna prilikom upisa na studij. Kasnije tijekom studija iznos participacije u troškovima studija ovisit će o uspjehu na studiju u skladu s važećim propisima.

Strani državljani koji nisu državljani država članica Europske unije plaćaju maksimalni iznos participacije u iznosu od 8.400,00 kuna za jednu akademsku godinu tijekom cijelog studija u skladu s važećim propisima.

 


Repozitorij