Upis na diplomski studij

Na ovoj stranici objavljene su detaljne informacije o načinu prijave i rokovima upisa na naš sveučilišni diplomski studij. 

Na temelju Natječaja za upis u diplomske studijske programe na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. prijave za upis biti će otvorene do petka, 13. rujna 2019. godine putem web aplikacije na adresi: 

http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava.

Na rujanski razredbeni postupak prijavljuju se:

 

 • studenti FER-a koji su preddiplomski studij završili (ili namjeravaju završiti u rujnu 2019. godine) u roku ne dužem od četiri godine (8 semestara);
 • studenti FER-a koji su preddiplomski studij završili (ili namjeravaju završiti u rujnu 2019. godine) u roku dužem od četiri godine (8 semestara);
 • studenti koji su završili ili završavaju srodan sveučilišni preddiplomski studij na nekom drugom visokom učilištu;
 • studenti koji iz objektivnih razloga nisu pristupili srpanjskom razredbenom postupku.

 

Prijava i upis sastoje se od:

 1. Ispunjavanja upisnih podataka u web prijavi (obvezno za sve pristupnike)
 2. Predaje prijavne dokumentacije (prijava postaje službena po evidentiranju dokumentacije)
 3. Razredbenog ispita (za kandidate koji imaju obvezu pristupanja razredbenom ispitu)
 4. Upisa (za kandidate koji su ostvarili pravo na upis)

 

Kontakt

diplomski.upisi@fer.hr

 

Ispunjavanje upisnih podataka u web-prijavi

Web-prijava obvezna je za sve pristupnike. Web-prijavu, uz studente koji su završili preddiplomski studij trebaju ispuniti i svi studenti koji očekuju da će do okončanja rujanskog razredbenog postupka završiti preddiplomski studij i time ostvariti pravo na izravan upis. Oni se prijavljuju ne čekajući objavu konačnih rezultata ispita.

Struktura diplomskog studija i pravila studiranja su opisani na stranicama diplomskih studija.

Informacije o predmetima diplomskog studija dostupne su u Informacijskom paketu - Red predavanja diplomskog studija FER-a.

Studenti u sklopu web prijave ispunjavaju osobne podatke, podatke o prethodno završenom preddiplomskom studiju, odabiru studij i profil koji žele upisati, mentora, predviđeno područje istraživanja te listu predmeta koje žele upisati.

Odabir područja i predmeta potvrđuje mentor pa pristupnicima predlažemo da što prije stupe u kontakt s budućim mentorom i dogovore željeno područje i listu predmeta. Mentori mogu područje istraživanja i odabrane predmete kandidata potvrditi tek po zaključavanju prijave. Pristupnicima zato preporučujemo da prijavu što prije zaključaju. Mentori će mentorstva i odabir predmeta potvrditi u rujnu.

Studentima su dostupne i detaljne upute o načinu odabira predmeta.

Pristupnici za prijavu mogu koristiti svoje trenutačne korisničke podatke za pristup webu FER-a. Pristupnici koji nemaju korisničke podatke za pristup webu FER-a mogu ih otvoriti automatski na stranici prijave.

Predaja prijavne dokumentacije

Pristupnici trebaju do uključivo 13. rujna 2019. godine ispuniti i zaključati web-prijavu. Nakon zaključavanja web-prijave pristupnici trebaju otisnuti prijavni obrazac, potpisati ga i predati Studentskoj službi FER-a u uredovno vrijeme šaltera najkasnije do uključivo ponedjeljka, 16. rujna 2019. godine do 14.00 sati. Prijave predane nakon ovog roka neće biti razmatrane.  

Uz otisnut potpisani obrazac iz web-prijave u sklopu srpanjskog razredbenog postupka potrebno je predati:

 

 1. Domovnicu (izvornik ili neovjerenu presliku uz obvezu davanja izvornika na uvid);*
 2. Rodni list (izvornik ili neovjerenu presliku uz obvezu davanja izvornika na uvid);
 3. Svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom studiju. Ako pristupnik nema    svjedodžbu, potrebno je priložiti potvrdu ili prijepis ocjena ili drugi dokument na temelju kojeg je moguće utvrditi da je pristupnik završio               preddiplomski studij (izvornik ili ovjerena preslika); 
 4. Prijepis ocjena i ovjereni nastavni plan i program (izvornik);  
 5. Potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice;
 6. Izjavu. Možete ju preuzeti u repozitoriju ove obavijesti.  Informacije o zaštiti osobnih podataka i politici privatnosti            na FER-u dostupne su na poveznici http://www.fer.unizg.hr/zastita_osobnih_podataka
 7.  Jednu fotografiju formata 3,5 x 3 cm (za matični list; primaju se slike do formata 4 x 6 cm);
 8. Popunjeni matični i upisni list. Matični i upisni list možete kupiti u Skriptarnici FER-a ili u prodavaonicama                       Narodnih novina. Upute za popunjavanje ovih tiskanica objavljene su na ovoj stranici u repozitoriju pod                           nazivom Primjeri popunjavanja upisne dokumentacije;
 9. Potvrdu o uplati troška razredbenog postupka u iznosu 100,00 kuna (neovisno o obvezi pristupa razredbenom               ispitu).

 

Podatci za uplatu razredbenog postupka:
   Iznos: 100,00 kuna
   Kunski IBAN broj: HR7623600001101218080
   Model: HR00
   Poziv na broj primatelja: 65-OIB

   Opis plaćanja: Razredbeni postupak 2019-OIB Ime Prezime

 

Domovnica i rodni list mogu biti stariji od šest mjeseci i preuzeti iz sustava eGrađani.

Pristupnici koji završavaju preddiplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i pristupnici koji završavaju dislocirani preddiplomski Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku Sveučilišta u Zagrebu nisu obvezni predavati dokumente pod točkama od 1. do 4.

* Pristupnici koji nemaju hrvatsko državljanstvo umjesto domovnice trebaju predati presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu (državljani zemalja članica Europske unije i državljani zemalja koje nisu članice Europske unije).

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske trebaju Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija uputiti zahtjev za priznavanjem visokoškolske kvalifikacije stečene u inozemstvu te prijavnoj dokumentaciji priložiti rješenje Ureda:

http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/.

Ako u trenutku upisa na fakultet neće imati rješenje nego samo potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan sve dok u Studentsku službu ne predaju rješenje o nostrifikaciji. Uz potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije potrebno je priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu sve dok postupak nostrifikacije ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. U tom slučaju kandidat je dužan rješenje o nostrifikaciji dostaviti fakultetu odmah po primitku istog. Predložak izjave za javnog bilježnika pristupnici mogu zatražiti u Studentskoj službi.

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na međunarodno akreditiranom fakultetu po međunarodno akreditiranom programu, prijavnoj dokumentaciji trebaju priložiti potvrdu o međunarodnoj akreditaciji završenog studijskog programa.

Mentori mogu područje istraživanja i odabrane predmete kandidata potvrditi tek po zaključavanju prijave. Pristupnicima zato preporučamo da prijavu što prije zaključaju. Obavijest o prihvaćanju ili odbijanju od strane mentora bit će poslana e-mailom. Mentori će mentorstva i odabir predmeta potvrditi u rujnu.

 

Razredbeni ispit

Svi studenti FER-a i studenti dislociranog sveučilišnog preddiplomskog Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku Sveučilišta u Zagrebu te međunarodno akreditiranih fakulteta koji su preddiplomski studij završili po međunarodno akreditiranom programu u roku od najviše 4 godine (8 semestara) izravno se upisuju na rang-listu razredbenog postupka za upis na diplomski studij pri čemu im se priznaje maksimalan mogući broj bodova na provjeri znanja (600 bodova).

Razredbeni ispit za upis na diplomski studij održat će se u petak, 20. rujna 2019. godine u 9.00 sati u dvoranama D1 i D2.

Razredbeni ispit obavezan je za sve studente koji su završili sveučilišni preddiplomski studij na nekom drugom visokom učilištu te za studente FER-a koji su završili preddiplomski studij u više od četiri aktivne akademske godine.

Provjera znanja obavlja se putem testa koji sadrži 30 zadataka:

 • Svaki ispravno riješen zadatak donosi pristupniku 20 (plus dvadeset) bodova;
 • Svaki pogrešno riješen zadatak donosi pristupniku -6 (minus šest) bodova;
 • Zadatak na koji pristupnik nije dao odgovor donosi mu 0 (nula) bodova.

Test provjere znanja traje 3 sata (180 minuta).

Na provjeru znanja pristupnik treba donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pristupnici mogu tijekom provjere znanja koristiti:

 •  "Zbirku formula i podsjetnika koje pristupnici smiju rabiti tijekom pisanja razredbenog ispita za upis na diplomske studijske programe na FER-u" koju su prethodno kupili u Skriptarnici ili preuzeli na adresi: 
  http://www.fer.unizg.hr/studiji/diplomski_studiji/upisi/provjera_znanja
 • Džepno računalo tipa Scientific koje može imati eksponencijalnu funkciju, logaritamsku funkciju, trigonometrijske funkcije, a ne smije imati mogućnost: bežičnog povezivanja s drugim uređajem (npr. mobitel, PDA, i sl.), uporabe memorijske kartice, simboličkoga računanja  (npr. u nazivu CAS), grafičkoga rješavanja (npr. u nazivu Graphic ili ima tipku GRAPH), deriviranja i integriranja.

Uporaba ostalih pomagala nije dopuštena. 

Primjere dosadašnjih provjera znanja možete vidjeti ovdje: 

http://www.fer.unizg.hr/studiji/diplomski_studiji/upisi/provjera_znanja

 

Upis

Upisna rang-lista bit će objavljena tek po okončanju rujanskog razredbenog postupka.

Svi pristupnici koji nemaju obvezu pristupiti provjeri znanja izravno se upisuju na rang-listu razredbenog postupka za upis na diplomski studij pri čemu im se priznaje maksimalan mogući broj bodova na provjeri znanja (600 bodova).

Pristupnici će upis potvrđivati predajom potvrde o uplati upisnine u iznosu od 300,00 kuna. Upisnina se plaća posebno od troška razredbenog postupka. Potvrdu o uplati upisnine potrebno je predati (osobno ili putem maila na adresu stuslu@fer.hr) prilikom predaje prijavne dokumentacije (kandidati koji ostvaruju pravo na izravan upis) ili nakon objave liste kvalificiranih.

 

Podatci za uplatu upisnine:
Iznos: 300,00 kuna
Kunski IBAN broj: HR7623600001101218080
Model: HR00
Poziv na broj primatelja: 65-OIB
Opis plaćanja: Upisnina 2019-OIB Ime Prezime

 

Razlikovni predmeti

Odlukom Fakultetskog vijeća FER-a sa sjednice održane dana 21. svibnja 2008. godine propisani su razlikovni predmeti studentima koji su završili preddiplomski studij na FER-u, a koji prilikom upisa diplomskog studija mijenjaju studijski program. Razlikovni predmeti objavljeni su na stranicama profila.

Odlukom Fakultetskog vijeća FER-a sa sjednice održane dana 21. veljače 2018. godine propisani su razlikovni predmeti studentima koji su završili preddiplomski studij na dislociranom sveučilišnom preddiplomskom Studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij na odgovarajućem studiju drugog visokog učilišta upisuju razlikovne predmete ovisno o razlikama u nastavnim programima preddiplomskih studija. Razlikovne predmete određuje Odbor za diplomski rad profila individualno za svakog studenta nakon prolaska na razredbenom ispitu.

Razlikovni predmeti obavezno se upisuju tijekom I. ili II. semestra diplomskog studija usporedno s predmetima diplomskog studija koji su propisani nastavnim programom prve godine studija. Upis razlikovnih predmeta dodatno se ne naplaćuje.

 

Participacija

Plaćanje participacije odn. pravo na subvenciju redovitih studenata za ak.god. 2019./2020. definirano je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u RH u ak. godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022., NN 87/2018 i Ugovorom o sufinanciranju troškova redovitih studenata i materijalnih troškova javnih visokih učilišta koji će biti sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (MZO RH) i Sveučilišta u Zagrebu.
Maksimalna visina participacije školarina redovnih studenata koji nemaju pravo na subvenciju participacije iz državnog proračuna bit će određena Odlukom Senata o doznačavanju u trošenju sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranju materijalnih troškova u ak. godini 2019./2020.

 


Repozitorij