Obavijesti

Marko Šprem, mag. ing. brani doktorski rad:

Optical communication based on wavelength reuse and modulation averaging

(Optička komunikacija zasnovana na višestrukoj uporabi valne duljine i usrednjivanju modulacije).

Obrana doktorskoga rada održat će se

u petak, 5. listopada 2018. godine u 11.00 sati

u Sivoj vijećnici (zgrada D prizemno).

Autor: Đurđica Tomić Peruško

Igor Žiger, dipl. ing. univ. spec. transf. brani doktorski rad:

Metoda proračuna gubitaka naponskih transformatora velike snage s otvorenom jezgrom

Obrana doktorskoga rada održat će se

u utorak, 2. listopada 2018. godine u 10.00 sati

u Sivoj vijećnici (zgrada D prizemno).

Autor: Mirjana Grubiša

Goran Levačić, dipl. ing. brani doktorski rad:

Model for determination of a power transmission system frequency response

(Model za određivanje frekvencijskoga odziva prijenosne elektroenergetske mreže)

Obrana doktorskoga rada održat će se na Zavodu za visoki napon i energetiku

u petak, 28. rujna 2018. godine u 10.00 sati

zgrada D – ( II. kat / D244).

 

Autor: Mirjana Grubiša

Marko Matosović, dipl. ing. brani doktorski rad:

Integralni model procjene utjecaja heterogenosti kućanstava na implementaciju politika energetske učinkovitosti

Obrana doktorskoga rada održat će se na Zavodu za visoki napon i energetiku

u četvrtak, 27. rujna 2018. godine u 12.00 sati

zgrada D – ( II. kat / D244).

 

Autor: Mirjana Grubiša

Daniel Domović, mag. ing. brani doktorski rad:

Evolucijska hiperheuristika za rješavanje problema izrade krojnih slika

Obrana doktorskoga rada održat će se

u četvrtak, 27. rujna 2018. godine u 10.00 sati

zgrada D – ( III. kat / D306).

 

Autor: Mirjana Grubiša