Smjernice za pribavljanje mišljenja Etičkog povjerenstva FER-a vezano uz provođenje istraživanja

U skladu s Pravilniku o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (čl.16., st. 9.) sva znanstvena i umjetnička istraživanja na ili s ljudima ili životinjama moraju biti u skladu s propisima, imati pozitivno mišljenje etičkoga povjerenstva sastavnice ili Sveučilišta, kao i ustanove u kojoj se provodi istraživanje, pristanak svih ispitanika pojedinačno, ako su ih sposobni dati, odnosno njihovih opunomoćenika ili zakonskih zastupnika.

Također, često se pozitivno mišljenje etičkog povjerenstva sastavnice ili Sveučilišta zahtijeva u okviru istraživačkih projekata.

Kako bi Etičko povjerenstvo FER-a moglo donijeti mišljenje vezano uz provođenje istraživanja koje se provodi na ili s ljudima i životinjama, glavni istraživač ili doktorand (ako se radi o doktorskom istraživanju izvan projekta koji već ima pozitivno mišljenje Etičkog povjerenstva) treba uputiti zamolbu Etičkom povjerenstvu FER koja treba sadržavati:

  • Ime i prezime te kontakt (e-mail ili telefon) glavnog istraživača /doktoranda odgovornog za provođenje istraživanja.
  • Ako je istraživanje dio doktorskog istraživanja, treba navesti ime i prezime te kontakt (e-mail ili telefon) mentora.
  • Sažeto, ali jasno i cjelovito, navesti svrhu i cilj istraživanja, opisati metodologiju koja će se primjenjivati, kontekst istraživanja (na primjer laboratorij, online ili nešto treće), navesti podatke koji će se istraživanjem prikupljati, kao i sve ostale informacije koji mogu biti relevantne članovima Etičkog povjerenstva kako bi procijenili elemente vezane uz etičke prosudbe.
  • U obrazloženju znanstvenog istraživanja koje uključuje ljude potrebno je navesti na koji način će se tijekom istraživanja pridržavati preporuka Helsinške deklaracije i njezinih revizija (World Medical Association Declaration  cof Helsinki, https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/). Ako se istraživanja provode na životinjama treba obrazložiti na koji način su usklađena s Pravilnikom o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (NN 55/13 i NN 116/2019). Također, potrebno je navesti sukladnost istraživanja načelima Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu (http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Dokumenti_javnost/Propisi/Pravilnici/Eticki_kodeks.pdf)
  • Ako se u znanstvenom istraživanju koriste podaci istraživanja na ili s ljudima ili životinjama koje je provela neka druga institucija potrebno je priložiti odobrenje etičkog povjerenstva ili čelnika ustanove u kojoj je provedeno istraživanje.
  • Ako se u znanstvenom istraživanju koriste javno dostupne (anonimizirane) baze medicinskih podataka ili snimki, treba proučiti i priložiti prateće informacije o načinu kako su podaci ili snimke prikupljene te uvjetima njihova korištenja za istraživanje, kako bi se pravovremeno zaštitili od mogućih povreda etičkih načela.
  • S obzirom da je ključno da u istraživanjima ispitanici daju pismenu suglasnost za pristanak sudjelovanja u istraživanju (za djecu to trebaju učiniti roditelji ili skrbnici) te da mogu odustati u svakom trenutku od ispitivanja, u zamolbi treba elaborirati za dotično istraživanje i ove stavke.
  • Zamolbu trebaju potpisati glavni istraživač / doktorand i mentor.

Potpisanu verziju zamolbe poslati mailom predsjednici Etičkog povjerenstva prof. dr. sc. Željki Car na zeljka.car@fer.hr te priložiti i Word verziju zamolbe. Original zamolbe dostaviti putem fakultetske pošte.

Nakon što zaprimi zamolbu, Etičko povjerenstvo FER-a će provesti etičku prosudbu i donijeti mišljenje o istraživanju koje će biti potpisano od strane predsjednice povjerenstva i dekana FER-a.