Profesori Borivoj Modlic i Nedjeljko...

Na temelju prijedloga Fakultetskog vijeća FER-a, Senat Sveučilišta u Zagrebu je na redovitoj sjednici održanoj 13. listopada 2020. godine izabrao prof. dr. sc. Borivoja Modlica i prof. dr. sc. Nedjeljka Perića u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Profesori Modlic i Perić su tijekom svojeg dugogodišnjeg radnog vijeka stekli posebne zasluge za razvitak Fakulteta elektrotehnike i računarstva kao i Sveučilišta u Zagrebu u cjelini doprinoseći razvoju studijskih programa i studija, unaprjeđenju rada sastavnica i afirmaciji Sveučilišta u Zagrebu te povezivanju akademske zajednice s gospodarstvom.

Zahvaljujemo prof. Modlicu i prof. Periću što su s nizom generacija studenata i kolega nesebično dijelili svoje iznimno znanje i bogato iskustvo te im srdačno čestitamo na izboru i želimo uspješan nastavak rada na Fakultetu i Sveučilištu!

Više informacija pročitajte u opširnijem sadržaju obavijesti.

Prof. emer. dr. sc. Borivoj Modlic zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu, današnjem Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), od 1974. godine. Tijekom svog radnog vijeka, koje je pratio intenzivan i dinamičan razvoj telekomunikacija te informacijske i komunikacijske tehnologije, doprinio je stvaranju, uvođenju i razvoju dvaju studijskih programa FER-a. Sveučilištu i matičnom fakultetu doprinio je sudjelujući u njihovim radnim tijelima te obavljanjem više vodećih dužnosti. Bio je obnašateljem dužnosti dekana na Grafičkom fakultetu za vrijeme od 15 mjeseci. Bio je mentorom više studenata na svim razinama studija, kao i šest doktora znanosti. Njegov pedagoški doprinos očituje se kroz unaprjeđenje nastave i uvođenje novih predmeta i nastavnih sadržaja i materijala, pri čemu se posebno ističe (su)autorstvo šest sveučilišnih udžbenika. Uz uspješno nastavno i mentorsko djelovanje, zaslužan je i za intenzivnu znanstvenu i stručnu suradnju Fakulteta s drugima znanstvenim institucijama, stručnim tijelima te gospodarstvom. Rezultati tog djelovanja bili su u objedinjavanju znanstvenih kapaciteta dviju sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i dvaju visokih učilišta izvan njega na području rješavanja znanstvenih problema u telekomunikacijama. Aktivno je sudjelovao u izradi normi i drugih propisa iz područja telekomunikacija kao i nekoliko opsežnih studija iz područja izloženosti ljudi elektromagnetskom zračenju u okviru zaštite okoliša te za digitalnu preobrazbu grada Zagreba (projekt Zagreb digitalni grad). Na bogatu publicističku djelatnost, nadovezuju se članstva u ekspertnim skupinama i stručnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu. Bio je dugogodišnjim članom Uredničkog odbora znanstveno stručnog časopisa te međunarodnih programskih odbora znanstvenih skupova. Dobitnik je značajnih domaćih nagrada i priznanja.

Prof. emer. dr. sc. Nedjeljko Perić bio je zaposlen od 1973. do 1993. godine u Elektrotehničkom institutu "Rade Končar" na poslovima istraživanja, razvoja te rukovođenja odjelom, zavodom i sektorom, pritom ostvarujući stalnu nastavnu i istraživačku suradnju s Elektrotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (danas FER). Zaposlen je na FER-u od 1993. godine. Na FER-u i Sveučilištu u Zagrebu obnašao je razne odgovorne dužnosti. Bio je članom ili predsjednikom većeg broja fakultetskih i sveučilišnih odbora i povjerenstava, predstojnik Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo u tri mandata, prodekan za znanost u jednom mandatu, dekan u dva mandata te kandidat za rektora Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje 2014. do 2018. Od prosinca 2015. obnaša dužnost ravnatelja Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT). U svome se znanstvenome radu, duljem od 45 godina, bavio istraživanjem, razvojem i projektiranjem sustava automatskoga upravljanja i automatizacije raznih složenih tehničkih procesa i postrojenja sa značajnim osobnim utjecajem na razvoj toga područja u Republici Hrvatskoj. Posebno se istaknuo uspješnim vođenjem znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata, domaćih i međunarodnih. Njegov stručni rad dominanto se odvijao putem projekata suradnje s gospodarstvom i drugim institucijama te djelovanja u stručnim odborima i skupinama te strukovnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu. Iznimno je aktivan u promociji znanosti i struke u medijima, stručnoj javnosti te među studentima. Posebno su značajne njegove aktivnosti u promociji znanosti u zadnjih 10-ak godina koje je posvetio jačanju opće svijesti o važnosti uloge znanosti u razvoju hrvatskoga gospodarstva i društva, kontinuirano poduzimajući vrlo konkretne inicijative usmjerene uspostavi dugoročnih partnerstava akademske zajednice i industrije. Jedna od  najvažnijih inicijativa profesora Perića, koja je usmjerena jačanju i ubrzanju prijenosa rezultata znanstvenih istraživanja iz znanstvene zajednice u gospodarstvo, je uspostava Inovacijskoga centra Nikola Tesla. Od uposlenja na FER-u ustrojio je i predavao veći broj predmeta iz područja automatskog upravljanja i automatizacije postrojenja i procesa na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Zajedno sa suradnicima, za sve je te predmete izradio nastavne materijale u vidu udžbenika, skripata i priručnika, a uspostavio je i nastavne laboratorije za praktični rad studenata. Nesebično je ulagao veliku energiju u mentorski rad sa studentima. Pod njegovim su mentorstvom izrađena 172 diplomska rada 26 magistarskih znanstvenih radova i 16 doktorskih disertacija. Autor/koautor je preko 300 publikacija objavljenih u znanstveno-stručnim časopisima i u zbornicima radova znanstveno-stručnih skupova te preko 100 studija/elaborata. Znanstveni, nastavni i stručni doprinosi profesora Perića prepoznati su među njegovim suradnicima, široj akademskoj zajednici i gospodarstvu te je za te prinose dobio veći broj nagrada i priznanja.

Autor: Petra Škaberna
Popis obavijesti