Ukratko

BIOGRAFIJA

Rođen sam u Zagrebu 1980. godine, gdje sam završio osnovnu i srednju školu, te diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine, smjer Radiokomunikacije i profesionalna elektronika. 2006. godine zapošljavam se kao znanstveni novak na Zavodu za radiokomunikacije, gdje sam uključen u domaće i međunarodne istraživačke projekte koji su uključivali analitičko i numeričko modeliranje raznih elektromagnetskih i optičkih problema. Za vrijeme doktorskog studija sudjelovao sam na više kurseva u sklopu projekta “European School of Antennas”, te sam također proveo ukupno više od osam mjeseci na Sveučilištu u Sieni gdje sam surađivao na istraživačkom projektu vezanom uz leća antene temeljene na varijabilnim periodičkim površinama.

2012. godine doktorirao sam pod mentorstvom prof.dr.sc. Zvonimira Šipuša na temi "Efficient analysis of curved and periodic electromagnetic structures using asymptotic forms of Greeen's functions". Nakon doktorata aktivno se bavim razvojem optičkih senzora s primjenom u elektroenergetskoj industriji te ultra-stabilnih optičkih izvora u sklopu nekoliko stručnih i znanstvenih projekata. Zahvaljujući uspješnim projektima osnovan je i Laboratorij za primijenjenu optiku (AOLab – Applied Optics Lab) čiji sam član od osnivanja. U sklopu projekta European School of Antennas kao tehnički organizator sudjelujem svake dvije godine u organizaciji doktorskog kursa poda nazivom „Advanced Mathematics for Antenna Analysis“. Također sam uključen u organizaciju međunarodne konferencije ICECom (International Conference on Applied Electromagnetics and Communications) koja se svake tri godine održava u Dubrovniku. 2016. godine izabran sam u zvanje docenta na Zavodu za radiokomunikacije.

 

NAGRADE

2007. godine zajedno s koautorima Patrikom Perssonom i Zvonimirom Šipušem dobio sam priznanje za najbolji rad na simpoziju European Workshop on Conformal Antennas (EWCA 2007).

2012. za vrlo uspješnu doktorsku disertaciju i znanstveni rad nagrađen sam iste godine srebrnom plaketom "Josip Lončar" Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

 

PROJEKTI

Održivi optički komunikacijski i senzorski sustavi zasnovani na rezonatoru s produženom rezonantnom šupljinom, HRZZ-3425, 2014-2018.

Napredne tehnologije u elektroenergetskim postrojenjima i tračničkim vozilima, FER-KIET,  Strukturni fondovi, 2014-2016.

NEWFOCUS - New frontiers in millimetre / submillimetre waves integrated dielectric focusing systems, ESF, EU,  2010-2015., istraživač.

Ultra-stabilni laserski izvor za nefelometriju, PoC, BICRO, 2013-2014.

COST TD 1001: Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future Security and Safety Applications (OFSeSa) , 2010-2014., istraživač. 

Constitutive Parameters od Metamaterial Structures Used for Invisible Cloak Realization, European Office of Aerospace Research and Development (EOARD), 2012-2013., istraživač.

LAFMOT - Luneberg Antenna For Multimedia On Train (EUREKA Cluster project: PIDEA + EURIPIDES), 2007-2010., istraživač.

Analysis of Curved Frequency Selective Surfaces, European Office of Aerospace Research and Development (EOARD), 2007-2008., istraživač.

Elektromagnetski učinci i strukture u komunikacijskim sustavima, Projekt 036-0361566-1570 Ministarstva znanosti i tehnologije RH, od 2007-2012.

COST Action 299, Fibres for new chalenges facing the information society, 2005-2009., istraživač.

 

ZNANSTVENI INTERESI

  • optički komunikacijski sustavi
  • optički izvori primjenjivi u mjernoj tehnici
  • optički senzori
  • elektromagnetsko modeliranje i analiza
  • napredne elektromagnetske strukture za vođenje valova….