Biografija prof.dr. Ivana Ivanšića

 

Zovem se Ivanšić Ivan, rođen 9. VII. 1931., u mjestu Gradište, općina Gradište, RH, u zemljoradničkoj porodici od oca Stjepana (Gradište 7. VIII. 1905. - Gradište 4. V. 1995.) i majke Mare rodjene Lukić (Novi Mikanovci 19. V. 1907. - Gradište 24. X. 1986.).  Oženjen (Gradište 13. IX. 1958.) sa dipl. ing. Zlatkom Tartaro (Nin 9. X. 1930. - Zagreb 20. I. 1996.) i imamo sina Dubravka (Zagreb 8. VII. 1967. - ).

 

Osnovnu školu pohađao sam u  Gradištu, a gimnaziju u Vinkovcima od 1942/43. do 1949/50. Prilikom maturiranja pismeno sam pohvaljen od ministra za prosvjetu NRH za odličan uspjeh. 1950/51. upisao sam se na Tehnički fakultet u Zagrebu (Elektrotehnički odsjek), kao stipendist Ministarstva narodne obrane. Promjenom uredbe o stipendiranju izgubio sam pravo na stipendiju u siječnju 1952., a studij sam nastavio izdržavajući se honorarnim radom i uz pomoć
roditelja. U studenom 1953. dobio sam stipendiju od Željezare Sisak, koju sam primao do kraja studija. Diplomirao sam na Elektrotehničkom fakultetu 21. XII. 1956. s diplomskim radom "Kompandor" i odličnim uspjehom. Voditelj diplomskog rada bio je Doc. ing. Vladimir Matković. Tokom četiri godine studija bio sam  demonstrator Zavoda za primijenjenu matematiku Tehničkog i kasnije Elektrotehničkog fakulteta.

 

Od 9. III.1957. zaposlen sam kao  asistent Zavoda za primijenjenu matematiku Elektrotehničkog fakulteta (ETF). Posao sam prekidao zbog odsluženja vojnog roka. 18. VII. 1961. izabran sam za predavača za predmet matematika na ETF, koju dužnost sam vršio do 1. V. 1971., kada sam izabran za docenta. 27. I. 1977. izabran sam za izvanrednog profesora. 1. III. 1982. izabran sam za redovitog profesora, a  14.  IX. 1999. u trajno znanstveno nastavno zvanje redoviti profesor. Umirovljen 1. X. 2001. godine.

 

Osnivanjem studija III stupnja (postdiplomskog studija) iz matematike na Prirodoslovno matematičkom fakultetu (PMF) upisao sam isti na I odsjeku (Matematika) i diplomirao 17. IV. 1968., s magistarskim radom "Topološka i diferencijabilna smještavanja u euklidske prostore" pod vodstvom prof. S. Mardešića.

 

Period od 12. VIII. 1968. do 19. VI. 1970. proveo sam na specijalizaciji u SAD i to na University of Georgia, Athens, Georgia, gdje sam 30.  IV. 1970. obranio doktorsku disertaciju pod naslovom "Bounded piecewise linear manifolds in Euclidean spaces" pod vodstvom prof. Charles H. Edwards, Jr. Stupanj doktora filozofije postignut u SAD nostrificiralo je 7. X. 1970. Znanstveno nastavno vijeće PMF u Zagrebu za stupanj doktora matematike.

 

Period od 1. IX. 1978. do 21. VI. 1979. proveo sam kao izvanredni profesor u gostima ("visiting associate professor") na University of North Carolina, Greensboro, gdje sam osim toga bio izabran u sastav nastavnika III stupnja time što mi je 20. XI. 1978. "The Graduate Administrative Board" dodijelio  naslov "Adjunct Membership on the Graduate Faculty". Od 1. VI.-31. VII. 1998. i u istom periodu 1999. godine, bio sam profesor u gostima  na University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, gdje sam predavao poslijediplomski predmet "Mathematical optimizations". Jesenski semestar 2003/04. proveo sam ponovno na istom sveu\v cilistu u istom svojstvu i predavao dodiplomski predmet  "Calculus II".

 

22. XII. 1970. postao sam članom Instituta za matematiku Sveučilišta u Zagrebu u kojem svojstvu sam bio do prestanka njegovog rada. U Institutu za matematiku sam tokom 5 godina vršio dužnost predsjednika Komisije za ocjenu znanstvenog rada, a više godina sam bio član Upravnog odbora. Od 1996. sam glavni istraživač na znanstvenom projektu "Teorija oblika i inverzni sustavi poliedara" (037 006), a od 2002.  na znanstvenom projektu "Oblik i teorija proširenja" (0037105). Od 2006. sam suradnik znanstvenog projekta "Teorija dimenzije i oblika", koji se vode na Matemetičkom odjelu Prirodoslovno matematičkog fakulteta. Bio sam predsjednik organizacijskog odbora "Fifth International Conference Topology and Its Applications", Dubrovnik 18  - 23. VI. 1990. i organizator znanstvenih skupova "Geometric Topology" održanog u Dubrovniku 4. - 11. X. 1998.,  "Geometric Topology II"  održanog u Dubrovniku 29. IX  -  4.  X. 2002. i "Dubrovnik VI - Geometric Topology" održanog u Dubrovniku 30. IX - 7. X. 2007.

 

Na Elektrotehničkom fakultetu sam bio član raznih komisija, napose Komisije za doktorate i Komisije za praćenje i nagradjivanje  znanstvenih i stručnih radova. Član Savjeta fakulteta u mandatu 1967.-1969., dopredsjednik Savjeta 1980.-1981., predsjednik Savjeta 1981. - 1982. Vršio sam dužnost prodekana za nastavu u mandatu 1982/83., 1983/84. Član Odbora za dogradnju fakulteta (1987. - 1990.). Delegat SIZ-a za znanost u Savjetu OOUR-a Matematički odjel. Član  Odbora za nagradu "Nikola Tesla" (dva mandata). Od 1985., pa do njenog ukinuća 1992. vršio sam dužnost predsjednika Katedre za matematiku Sveučilišta u Zagrebu.

 

Od 1973. sam bio urednik znanstvenog časopisa Glasnik matematički, a od 1977. - 1989. glavni i odgovorni urednik. Sada sam urednik publikacija koje izdaje Hrvatsko matematičko društvo. Od 1971. sam "reviewer" referativnog časopisa "Mathematical Reviews", a od 1982. i "Zentralblatt f\"ur Mathematik". Obavljao sam recenzije za ove časopise: Glasnik matematički, Matematički vesnik, Radovi matematički, Transactions American Mathematical Society, Topology and its Applications, Memoirs of the American Mathematical Society, Publications Inst. Math. Beograd, Rendiconti Circolo Mat. Palermo, Radovi JAZU, Proceeding of the American Mathematical Society, Houston Journal of Mathematics, The International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Sarajevo Journal of Mathematics, Soochow Journal of Mathematics, Kyungpook Mathematical Journal.

 

Dobitnik sam nagrade " Rudjer Bošković" za 1980. godinu. Dobitnik sam zlatne plakete "Josip Lončar" za 1985. godinu, koju dodjeljuje  Fakultet elekrotehnike  računarstva (FER).

 

Član sam Hrvatskog matematičkog društva, American Mathematical Society, European Mathematical Society i National Geographic Society (Washington DC). Član sam Upravnog odbora HMD kroz duži period. Dopredsjednik Društva u periodu 1978. - 1980., a predsjednik u periodu 1980. - 1983. Bio sam član Predsjedništva Saveza društava matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije. Od 1983. do prestanka postojanja Saveza  bio sam predsjednik "Nacionalnog komiteta za matematiku" Saveza društava matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije. Tada sam i priredio adresar  matematičara Jugoslavije uvrštenih u "World Directory of Mathematicians". Istu sam dužnost obavljao za Hrvatsko matematičo drušvo do 2001. godine. U okviru te dužosti uspjelo je u 2000. godini izdati prigodnu poštansku marku, posvećenu matematici. 2000. godina je po UNESCO-u  bila proglašena  matematičkom godinom.
 

Ivan Ivanšić