Oznake u matematici prema Hrvatskom zavodu za norme

Ulaskom Republike Hrvatske u EU, prihvaćene su norme EU, koje se mogu pogledati u Hrvatskom zavodu za norme:


Hrvatski zavod za norme (HZN), Vukovarska 78

Tu se može vidjeti Katalog hrvatskih norma

Norme nisu dostupne svima putem interneta, nego se prodaju po neočekivano visokoj cijeni:

CJENIK NORMA: PDF

 

Posjetio sam oko 2015. g. Hrvatski zavod za norme i prelistao norme iz matematike na licu mjesta. Ta se usluga ne naplaćuje, tj. fizičkim dolaskom kod njih možete slobodno pogledati. Tamo sam dobio objašnjenje da se radi o zakonskim odredbama koje imaju snagu preporuke.

Evo nekih odredaba koje se tiču matematike, kojih se dobro sjećam. Možete ih vidjeti osobnim odlaskom u Zavod za norme, koji se nalazi par minuta pješice od FER-a.

Otvoren interval

\((a,b)\) ili \(]a,b[\), a ne \(\langle a,b \rangle\) (ova zadnja oznaka se izrjekom ne preporučuje)

U integralu i derivaciji, znak diferencijala se piše uspravnim slovom, a ne kosim. Na primjer,

\(\frac{{\mathrm d}f}{{\mathrm d}x}\), a ne \(\frac{df}{dx}\)

\(\int f(x)\,{\mathrm d}x\), a ne \(\int f(x)\,dx\)

Varijable se pišu kosim slovima.

Konstante se pišu uspravnim slovima:

\(\mathrm e\), a ne \(e\). Slično i za \(\pi\).

I u popisu osnovnih funkcija ima nekih razlika u odnosu na FER, kao i spram Matematičkog odsjeka PMF-a:

tangens: \(\tan\) umjesto \(\operatorname{tg}\)

kotangens: \(\cot\) umjesto \(\operatorname{ctg}\)

sinus hiperbolički: \(\sinh\) umjesto \(\operatorname{sh}\)

kosinus hiperbolički: \(\cosh\) umjesto \(\operatorname{ch}\)

Slično i za inverzne funkcije. Od jedne kolegice iz Njemačke sam doznao da su Nijemci još 1990tih godina prešli s \(\mbox{tg}\) na \(\tan\). Moram priznati da se meni navedene oznake (koje rabimo u Hrvatskoj i danas) više dopadaju, jer su kraće.

Skup prirodnih brojeva \(\mathbf N\) začudo počinje s nulom, a ne s jedan. (Izvorno su i Peanovi aksiomi započinjali s nulom, a ne s jedinicom). Koliko mi je poznato, toga se u EU drže jedino Francuzi.

Koristi se decimalni zarez, a ne decimalna točka.

Ovo je naravno samo dio opširnijeg materijala koji se tiče matematike.

Na FER-u postoji i kolegij za studente koji se bavi normama.