PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/1569/22; dalje u tekstu: Zakon) Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice Fakulteta (http://www.fer.unizg.hr) bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje to pravo podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se, prema članku 27. Zakona, ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.


Pristup informacijama - zahtjevi

Odaberite zahtjev koji želite predati:

Zahtjev za pristup informacijama   Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Napomena: U skladu s člankom 18. stavkom 5. Zakona, ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Fakultet ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva (članak 19. stavak 2. Zakona) temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine broj 012/2014 i 015/2014).

Repozitorij