Zakonodavni okvir

Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10 - pročišćeni tekst):

Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“

Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama

„Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu mišljenja i slobodu primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice.“   

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 025/2013.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 085/2015.)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 083/2014.)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", broj 012/2014.)

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", broj 015/2014.)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ("Narodne novine", broj 083/2014.).