Uprava Fakulteta

Upravu Fakulteta čine dekan i prodekani. Bira ih Fakultetsko vijeće tajnim glasanjem, a mandat traje dvije godine. Ista osoba može obnašati dužnost dekana u najviše dva mandata. Dekan za svoj rad odgovara Fakultetskome vijeću i rektoru.

Dekan

prof. dr. sc. Vedran Bilas

 Ured dekana

  Ana Fadljević
  (01) 6129 642
  dekan@fer.hr

 

Prodekan za nastavu

prof. dr. sc. Bojan Trkulja
(01) 6129 800

 

Prodekanica za studente

izv. prof. dr. sc. Ana Sušac
(01) 6129 800

 

 

Prodekan za istraživanje i inovacije

prof. dr. sc. Stjepan Bogdan
(01) 6129 800

 

Prodekan za poslovanje i digitalizaciju

prof. dr. sc. Jadranko Matuško
(01) 6129 642

 

 

Slijeva nadesno: prodekan za nastavu prof. dr. sc. Bojan Trkulja, prodekanica za studente izv. prof. dr. sc. Ana Sušac,
dekan prof. dr. sc. Vedran Bilas, prodekan za istraživanje i inovacije prof. dr. sc. Stjepan Bogdan i prodekan za poslovanje i digitalizaciju prof. dr. sc. Jadranko Matuško