Uprava Fakulteta

Upravu Fakulteta čine dekan i prodekani. Bira ih Fakultetsko vijeće tajnim glasanjem, a mandat traje dvije godine. Ista osoba može obnašati dužnost dekana u najviše dva mandata. Dekan za svoj rad odgovara Fakultetskome vijeću i rektoru.

Dekan

prof. dr. sc. Mislav Grgić

Ured dekana

Marija Rumac
(01) 6129 642
dekan@fer.hr

 

 

Prodekan za poslovanje

izv. prof. dr. sc. Mario Vražić
(01) 6129 642

Prodekan za nastavu

prof. dr. sc. Marko Delimar
(01) 6129 800

Prodekan za znanost

izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec
(01) 6129 800