Uprava Fakulteta

Upravu Fakulteta čine dekan i prodekani. Bira ih Fakultetsko vijeće tajnim glasanjem, a mandat traje dvije godine. Ista osoba može obnašati dužnost dekana u najviše dva mandata. Dekan za svoj rad odgovara Fakultetskome vijeću i rektoru.

Dekan

prof. dr. sc. Gordan Gledec

Ured dekana

Ana Fadljević
(01) 6129 642
dekan@fer.hr

 

 

Prodekan za poslovanje

prof. dr. sc. Mario Vražić
(01) 6129 642

Prodekanica za nastavu

izv. prof. dr. sc. Mihaela Vranić
(01) 6129 800

Prodekan za znanost

prof. dr. sc. Nikola Mišković
(01) 6129 800

 

Slijeva nadesno: prodekan za poslovanje prof. dr. sc. Mario Vražić, prodekanica za nastavu izv. prof. dr. sc. Mihaela Vranić,
dekan prof. dr. sc. Gordan Gledec i prodekan za znanost prof. dr. sc. Nikola Mišković