Studentska liječnica

Zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Služba za školsku i sveučilišnu medicinu

Odjel Knežija

 Albaharijeva 4
 (01) 3835-444
 (01) 4696-149

Radno vrijeme:

 • neparni datumi - prije podne od 8.00 - 12.00 sati obvezna najava telefonom zbog rada na terenu 
 • parni datumi - poslije podne od 14.00 - 18.00 sati obvezna najava telefonom zbog rada na terenu
Nadležna liječnica Fakulteta

Dr. Ljiljana Đurić
ljiljana.duric@stampar.hr
01/4696-149

Martina Bubalo
viša medicinska sestra
martina.bubalo@stampar.hr

 
Voditeljica Službe za školsku i adolescentnu medicinu

Tatjana Petričević Vidović, dr. med., spec. školske medicine

 

VAŽNO!!! Studenti trebaju unaprijed dogovoriti termin. Termin je moguće dogovoriti putem telefona (01/3835-444) ili e-mail: martina.bubalo@stampar.hr.

 

Centar za savjetovanje i podršku studentima

Sveučilište u Zagrebu 

Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb
csps@unizg.hr
01/4564-210 

 

 

 


Specifične i preventivne mjera zdravstvene zaštite redovitih studenata

Na temelju Programa specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite za djecu i mladež školske dobi te redovite studente iz Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (NN br. 2/2003) za redovite studente predviđeno je:

 1. Sistematski pregled na prvoj godini
  Provodi se u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanja, prilagodbe na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika. Sistematski pregled sadrži uz fizikalni pregled (štitnjača, dojke, srce, lokomotorni sustav, vanjsko spolovilo muškaraca, oštrina vida, vid na boje, RR, TV, TT, ITM), zdravstvenu (osobnu i obiteljsku) i socijalnu anamnezu. Obavezni dio sistematskog pregleda je i anketa o navikama (prehrana, tjelesna aktivnost, pušenje, alkohol, droge) i seksualnom ponašanju.

 2. Pregled prije prijama u studentski dom
  Pregled se provodi u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu temeljem Zakona o zaštiti pučanstava od zaraznih bolesti. Sastoji se od zdravstvene (osobne i obiteljske) i socijalne anamneze - ciljano na tuberkulozu i ostale zarazne bolesti i fizikalnog pregleda.

 3. Timski rad sa studentima s posebnim potrebama za kolegij tjelesne i zdravstvene kulture
  Početkom svakog semestra suradnjom nadležnog liječnika fakulteta i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture utvrđuje se program tjelesne i zdravstvene kulture za studente sa zdravstvenim problemima.

 4. Savjetovališni rad
  Svrha savjetovališnog rada je pomoć studentima u rješavanju najznačajnijih i najčešćih problema vezano uz: prilagodbu na fakultet, probleme učenja, reproduktivnog zdravlja (spolno prenosive bolesti, trudnoće i planiranje obitelji), kroničnih poremećaja zdravlja, zlouporabe psihoaktivnih droga i drugih oblika ovisnosti.

 5. Posebni programi praćenja studenata sa zdravstvenim rizicima, rizičnim pomašanjima i kroničnim poremećajima zdravlja

 6. Namjenski pregledi i izdavanje liječničkih potvrda na zahtjev studenata:
  - u svrhu utvrđivanja zdravstvenih razloga za mirovanje studentskih obaveza ili nadoknađivanje nastavnih            obveza;                                                                                                                                                                                              - za smještaj u jednokrevetnoj sobi u studentskom domu iz zdravstvenih razloga;                                                            - za ostvarivanje prava na prilagodbu nastavnog procesa i polaganje ispita u suradnji s Uredom za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu.

 7. Zdravstveni odgoj
  Provodi se integrirano uz sistematske preglede i screeninge ili kao zasebna aktivnost. Metode rada su: predavanja, rad u malim skupinama, individualni rad i tribine.

Zdravstvena zaštita studenata tijekom studija u Zagrebu

Zdravstvenu zaštitu tijekom studija možete koristiti kako slijedi: 

 • Liječnika opće medicine za liječenje bolesti, stomatologa i ginekologa možete izabrati u tri doma zdravlja u Zagrebu: DZ Centar, Zapad i Istok u pravilu prema mjestu stanovanja.
  Studenti koji zadrže izabrane liječnike u mjestu stalnog prebivališta tijekom studija u Zagrebu imaju pravo samo na hitnu medicinsku pomoć. Svakako je preporuka studentima koji imaju prebivalište izvan Zagreba da za vrijeme studija imaju liječnika opće medicine, stomatologa i ginekologa u Zagrebu.
 • Preventivnu zdravstvenu zaštitu: sistematski pregled na I. godini studija, pregled za smještaj u studentski dom, program nastave tjelesne i zdravstvene kulture za studente s kroničnim bolestima, ostvarivanje prava na mirovanje studentskih obveza iz zdravstvenih razloga i jednokrevetne sobe u studenskom domu, izdavanje mišljenja za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita, izdavanje liječničkih potvrda u sbvrhu nadoknađivanja nastavnih obveza obavljaju specijalisti školske medicine u Zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba. Za svaki fakultet imenovan je nadležni liječnik. Za Fakultet elektrotehnike i računarstva to je dr. Ljiljana Đurić, spec. škol. med., Dom zdravlja Knežija, Albaharijeva 4.