U slučaju bolesti...

Imate ispit, a shrva vas bolest? Dugotrajno ste zbog nezgode ili zdravstvenog stanja spriječeni pohađati nastavu? Nema problema, samo nam javite na vrijeme!

Kratkotrajna spriječenost

U slučaju kratkotrajne spriječenosti dovoljno je da se student izravno javi nastavnicima ili asistentima na upisanim predmetima radi dogovora oko nadoknade propuštenih obveza.

U tu svrhu nije potrebno dostavljati potvrdu fakultetske liječnice već je dovoljna potvrda osobnog liječnika ili specijalista, koju će student izravno predočiti nastavnicima ili asistentima ako je razlog spriječenost bolest, u ostalim slučajevima potrebno je predati dokumentaciju koja potvrđuje razlog opravdanog izostanka.

 

Dugotrajna spriječenost

U slučaju da tijekom akademske godine student postane spriječen u uspješnom ispunjavanju nastavnih obveza dužan je u roku od 30 dana od početka spriječenosti u Studentsku službu predati potvrdu o spriječenosti

Potvrdu može predati opunomoćena osoba u njegovo ime (nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika).

Nakon završetka dugotrajne spriječenosti, student se mora osobno javiti u Studentsku službu i predati potvrdu o kraju spriječenosti.

Studentska služba će na temelju ove dvije obavijesti evidentirati datum početka i završetka spriječenosti studenta, što može biti osnova za zahtjev za mirovanje obveza.

 

Mirovanje obveza

Student ima pravo zatražiti mirovanje obveza ako je iz opravdanih razloga definiranih Izmjenama i dopunama Pravilnika Fakulteta bio spriječen u obavljanju nastavnih obveza u kontinuiranom trajanju od 60 ili više dana u vrijeme nastave, međuispita i završnih ispita iz upisanih predmeta ili u kontinuiranom trajanju zbog kojeg je propustio 2 ili više ispitnih rokova iz svih upisanih predmeta. U navedenom razdoblju student ne smije biti aktivan na predmetima.

Student je dužan prijaviti početak i kraj dugotrajne spriječenosti sukladno odredbama Izmjena i dopuna Pravilnika Fakulteta. Studentska služba će na temelju ove dvije prijave evidentirati datum početka i završetka spriječenosti studenta koji će biti temelj za razmatranje zahtjeva za mirovanje obveza.

Pravo na mirovanje obveza student stječe rješenjem Fakulteta na temelju podnesenog pisanog zahtjeva s obrazloženjem te pripadajućom dokumentacijom. Pisani zahtjev za mirovanje obveza student podnosi prodekanu za nastavu po završetku opravdanog razloga koji je temelj za podnošenje zahtjeva za mirovanje obveza, a najkasnije 30 dana po završetku dugotrajne spriječenosti i najmanje 15 dana prije završetka akademske godine. Pozitivnim rješenjem zahtjeva studentu se odobrava mirovanje obveza u trajanju od  jedne akademske godine. Vrijeme mirovanja ne računa se u vrijeme trajanja studija.

Student kojem je odobreno pravo mirovanje obveza ostvaruje to pravo do kraja akademske godine. Nakon odobrenog mirovanja obveza student može samo polagati ispite ako je za polaganje tih ispita ispunio uvjete. Predmete koje je student upisao, a nije položio zbog dugotrajne spriječenosti prouzročene opravdanim okolnostima temeljem kojih je odobreno mirovanje obveza, neće se računati u ukupan broj upisa predmeta. Godina u kojoj je odobreno mirovanje ne računa se kao aktivna godina. U godini mirovanja obveza student nema obvezu plaćanja participacije u troškovima studija. Student kojemu je odobreno mirovanje obveza neće biti zadužen za participaciju u troškovima studija pri upisu naredne akademske godine ako je istu podmirio u akademskoj godini u kojoj mu je odobreno mirovanje (u slučaju da je mirovanje započelo tijekom aktivno upisane akademske godine).

Studenti koji su tijekom ove akademske godine bili dugotrajno spriječeni u obavljanju nastavnih obveza i koji su prijavili početak zdravstvene spriječenosti, prilikom prijave kraja dugotrajne spriječenosti, a pod uvjetom da zadovoljavaju gore navedene uvjete, mogu predati zamolbu da im se tekuća ak. godina stavi u mirovanje. Pisani zahtjev za mirovanje obveza student podnosi prodekanu za nastavu po završetku opravdanog razloga koji je temelj za podnošenje zahtjeva za mirovanje obveza, a najkasnije 30 dana po završetku dugotrajne spriječenosti i najmanje 15 dana prije završetka akademske godine.

Mirovanje obveza potrebno je regulirati prije upisa sljedeće akademske godine a web prijavu za upis godine zaključati tek nakon rješenja zahtjeva i provedbe mirovanja u ISVU. Nakon odobrenog mirovanja obveza student može samo polagati ispite ako je za polaganje tih ispita ispunio uvjete. Predmete koje je student upisao, a nije položio zbog dugotrajne spriječenosti prouzročene opravdanim okolnostima temeljem kojih je odobreno mirovanje obveza, neće se računati u ukupan broj upisa predmeta. Godina u kojoj je odobreno mirovanje ne računa se kao aktivna godina. U godini mirovanja obveza student nema obvezu plaćanja participacije u troškovima studija. Student kojemu je odobreno mirovanje obveza neće biti zadužen za participaciju u troškovima studija pri upisu naredne akademske godine ako je istu podmirio u akademskoj godini u kojoj mu je odobreno mirovanje (u slučaju da je mirovanje započelo tijekom aktivno upisane akademske godine).