Osnove elektrotehnike

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Osnove elektriciteta, kapacitet. Električna struja i pripadne električne pojave. Osnove magnetizma, induktivitet i međuinduktivitet. Osnovne veličine, elementi i struktura električnih krugova. Kirchhoffovi zakoni. Krugovi istosmjerne struje. Načelo superpozicije, Theveninov, Nortonov teorem, metoda napona čvorova, metoda konturnih struja. Periodički promjenjive električke veličine. Načela rješavanja krugova izmjenične struje u kompleksnom području. RLC krugovi. Topografski i mjesni dijagram. Frekvencijske karakteristike RLC krugova. Snaga u krugovima izmjenične struje. Trofazni sustavi. Prijelazne pojave u električnim krugovima prvog i drugog reda. Transformatori.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
(2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Razumjeti temeljne pojmove koji se odnose na elektricitet, magnetizam i teoriju električnih krugova
 2. Primijeniti Kirchhoffove zakone u analizi istosmjernih i izmjeničnih električnih mreža
 3. Primijeniti fazore u analizi krugova sa sinusnom pobudom
 4. Analizirati istosmjerne i izmjenične mreže primjenom sljedećih metoda i teorema: metoda napona čvorova, metoda konturnih struja, transformacija zvijezda-trokut, transformacija modela realnih izvora, Theveninov i Nortonov teorem.
 5. Analizirati prijelazne pojave u električnim krugovima prvog i drugog reda
 6. Primijeniti princip linearnosti i superpozicije na istosmjerne i izmjenične krugove
 7. Primijeniti metode analize električnih krugova na transformatore i trofazne sustave
 8. Koristiti temeljnu laboratorijsku opremu poput električnih izvora, ampermetara, voltmetara, ommetara, digitalnih multimetara, generatora signala, osciloskopa te eksperimentirati s električnim krugovima, mjeriti osnovne električne veličine i interpretirati podatke.

Oblici nastave

Predavanja

Sudjelovanje u predavanjima

Samostalni zadaci

pripreme za laboratorijske vježbe, domaće zadaće

Laboratorij

Rad u laboratoriju

Mentorski rad

Konzultacije s nastavnicima

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 6 % 0 % 6 %
Domaće zadaće 0 % 5 % 0 % 5 %
Kratke provjere znanja 0 % 9 % 0 % 9 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 4 % 0 % 4 %
Međuispit: Pismeni 0 % 26 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 26 %
Završni ispit: Usmeni 24 %
Ispit: Pismeni 18 % 52 %
Ispit: Usmeni 24 %
Napomena / komentar

Uvjet za pristup završnom ispitu ili ispitnom roku su obavljene sve laboratorijske vježbe.

Uvjet za pristup usmenom ispitu na završnom ispitu je zadovoljen kumulativni prag od ukupno 18 bodova (34,6%) od moguća 52 boda s međuispita i pismenog dijela završnog ispita.

Uvjet za pristup usmenom ispitu na ispitnom roku je zadovoljen prag od 18 bodova (34,6%) od moguća 52 boda s pismenog ispita.

Prag za prolaz na usmenom ispitu (i na završnom ispitu i na ispitnom roku) je dobivenih barem 8 (33%) od moguća 24 boda.

Tjedni plan nastave

 1. Varijable (naboj, struje, energija, napon, snaga, ulančani tokovi), Elementi (otpor, induktivitet, kondenzator, strujni i naponski izvor)
 2. Topologija kruga, Kirchhoffov zakon za struje, Kirchhoffov zakon za napone, Linearno neovisne Kirchhoffove jednadžbe, Otporni krugovi
 3. Izmjenične veličine, Amplitudni i fazni odnosi elemenata kruga, Fazori
 4. Impedancija i admitancija, Jednadžbe izmjeničnog stanja
 5. Izmjenična snaga
 6. Serijske i paralelne veze, Naponska i strujna djelila, Ulazna impedancija, Nelinearni otporni krugovi
 7. Frekvencijske karakteristike - rezonancija
 8. Međuispit
 9. Naponi čvorova, Konturne struje
 10. Načelo superpozicije, Théveninov teorem, Nortonov teorem
 11. Linijske i fazne veličine u trofaznim sustavima, Spojevi u trokut i zvijezdu
 12. Spojevi u trokut i zvijezdu, Snaga u trofaznim sustavima
 13. Međuinduktivitet i jednadžbe magnetski povezanih krugova, Transformatori
 14. Krugovi prvog reda, krugovi drugog reda
 15. Završni ispit

Predmet je preduvjet za upis predmeta

Literatura

(.), Osnove elektrotehnike - nastavni materijali,
V. Pinter (1989.), Osnove elektrotehnike, I i II dio, Tehnička knjiga, Zagreb
E. Šehović, M. Tkalić, I Felja (1992.), Osnove elektrotehnike - zbirka primjera, I dio, Školska knjiga, Zagreb
A. Pavić, I. Felja (1996.), Osnove elektrotehnike 1, auditorne vježbe, Korijandol

Za studente

Izvedba

ID 183374
  Ljetni semestar
7 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
90 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan