Osnove elektrotehnike

Ishodi učenja

 1. Razumjeti temeljne pojmove koji se odnose na elektricitet, magnetizam i teoriju električnih krugova
 2. Primijeniti Kirchhoffove zakone u analizi istosmjernih i izmjeničnih električnih mreža
 3. Primijeniti fazore u analizi krugova sa sinusnom pobudom
 4. Analizirati istosmjerne i izmjenične mreže primjenom sljedećih metoda i teorema: metoda napona čvorova, metoda konturnih struja, transformacija zvijezda-trokut, transformacija modela realnih izvora, Theveninov i Nortonov teorem.
 5. Analizirati prijelazne pojave u električnim krugovima prvog i drugog reda
 6. Primijeniti princip linearnosti i superpozicije na istosmjerne i izmjenične krugove
 7. Primijeniti metode analize električnih krugova na transformatore i trofazne sustave
 8. Koristiti temeljnu laboratorijsku opremu poput električnih izvora, ampermetara, voltmetara, ommetara, digitalnih multimetara, generatora signala, osciloskopa te eksperimentirati s električnim krugovima, mjeriti osnovne električne veličine i interpretirati podatke.

Oblici nastave

Predavanja

Sudjelovanje u predavanjima

Samostalni zadaci

pripreme za laboratorijske vježbe, domaće zadaće

Laboratorij

Rad u laboratoriju

Mentorski rad

Konzultacije s nastavnicima

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 6 % 0 % 6 %
Domaće zadaće 0 % 5 % 0 % 5 %
Kratke provjere znanja 0 % 9 % 0 % 9 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 4 % 0 % 4 %
Međuispit: Pismeni 0 % 26 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 26 %
Završni ispit: Usmeni 24 %
Ispit: Pismeni 18 % 52 %
Ispit: Usmeni 24 %
Napomena / komentar

Uvjet za pristup završnom ispitu ili ispitnom roku su obavljene sve laboratorijske vježbe.

Uvjet za pristup usmenom ispitu na završnom ispitu je zadovoljen kumulativni prag od ukupno 18 bodova (34,6%) od moguća 52 boda s međuispita i pismenog dijela završnog ispita.

Uvjet za pristup usmenom ispitu na ispitnom roku je zadovoljen prag od 18 bodova (34,6%) od moguća 52 boda s pismenog ispita.

Prag za prolaz na usmenom ispitu (i na završnom ispitu i na ispitnom roku) je dobivenih barem 8 (33%) od moguća 24 boda.

Tjedni plan nastave

 1. Varijable (naboj. struje. energija. napon. snaga. ulančeni tokovi). Elementi (otpor. induktivitet. kondenzator. strujni i naponski izvor).
 2. Topologija kruga. Kirchhoffov zakon za struje. Kirchhoffov zakon za napone. Linearno neovisne Kirchhoffove jednadžbe. Otporni krugovi.
 3. Izmjenične veličine. Amlitudni i fazni odnosi elemenata kruga. Fazori.
 4. Impedancija i admitancija. Jednadže izmjeničnog stanja.
 5. Izmjenična snaga.
 6. Serijske i paralelne veze. Naponska i strujna djelila. Ulazna impedancija. Nelinearni otporni krugovi.
 7. Frekvencijske karakteristike - rezonancija.
 8. Međuispit.
 9. Načelo superpozicije. Thevenenov teorem. Nortonov teorem.
 10. Naponi čvorova. Konturne struje.
 11. Linijske i fazne veličine u trofaznim sustavima. Spojevi u trokut i zvijezdu.
 12. Spojevi u trokut i zvijezdu. Snaga u trofaznim sustavima.
 13. Međuinduktivitet i jednadžbe magnetski povezanih krugova. Transformatori.
 14. Krugovi prvog reda. krugovi drugog reda.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (studij)
(2. semestar)

Literatura

(.), Osnove elektrotehnike - nastavni materijali,
V. Pinter (1989.), Osnove elektrotehnike, I i II dio, Tehnička knjiga, Zagreb
E. Šehović, M. Tkalić, I Felja (1992.), Osnove elektrotehnike - zbirka primjera, I dio, Školska knjiga, Zagreb
A. Pavić, I. Felja (1996.), Osnove elektrotehnike 1, auditorne vježbe, Korijandol

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183374
  Ljetni semestar
7 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
90 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan