Moderna fizika i primjene u elektrotehnici

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Cilj predmeta je dati prikaz moderne fizike (fizike 20. stoljeća) odnosno dati poveznicu klasičnog i kvantnog pogleda na realnost. Moderni koncepti u fizici, posebice kvantna fizika, imali su veliki utjecaj na elektrotehniku i danas postoje mnoštvo primjena (uređaja) koji su zasnovani na tim konceptima. Stoga je i cilj predmeta razraditi koncepte moderne fizike - od makroskopskog do mikroskopskog, te obraditi neke od primjena u mikrovalnom i optičkom frekvencijskom pojasu (laseri, strukture za vođenje i usmjeravanje elektromagnestkih valova, svjetlovodi, periodičke strukture, novi umjetni materijali zasnovani na konceptu metamaterijala, plazmonički i nano-elektromagnetski sustavi).

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Automatika - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (6. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (6. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (6. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija - studij
Predmeti za iznimno uspješne studente (4. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (6. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (6. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (6. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (6. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
Predmeti za iznimno uspješne studente (4. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - modul
Predmeti za iznimno uspješne studente (6. semestar)

Opće kompetencije

Poznavanja različitih disciplina fizike i elektrotehnike pri istraživanju, razvoju i projektiranju elektrotehničkih naprava.

Ishodi učenja

 1. Povezati različiite discipline moderne fizike
 2. Objasniti principe kvantne fizike
 3. Primijeniti principe kvantne fizike na jedostavnim primjerima
 4. Povezati principe moderne fizike i inovativna tehnička rješenja
 5. Objasniti temljne principe elektromagentskih metamterijala u RF i THz području
 6. Objasniti temeljne principe nanoelektromagentizma, plazmoničkih i grafenskih struktura

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja u 2 ciklusa od 7 i 6 tjedana

Seminari

Seminari

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Rasprave

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 70 % 0 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod
 2. Pregled makroskopske fizike
 3. Prijelaz na mikroskopsku fiziku
 4. Jednostavne primjene kvantne mehanike
 5. Elektromagnetsko polje i Schrödingerova jednadžba
 6. Magnetizam i kvantna mehanika
 7. Kvantna mehanika i optika
 8. Međuispit
 9. Antene – strukture za usmjeravanje elektromagnetskih valova
 10. Strukture za vođenje elektromagnetskih valova
 11. Kvantna mehanika i optičke komunikacije
 12. Elektromagnetski metamaterijali – umjetne kristalne strukture
 13. Terahertzni elektromagnetski sustavi – spoj klasičnog elektromagnetizma i kvantne fizike
 14. Plazmonički i nano-elektromagnetski sustavi
 15. Izlaganje seminarskog rada

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

B. Schumacher and M. Westmoreland (2010.), Quantum Processes Systems and Information, Cambridge Univ. Press
J . W. Rohlf (1994.), Modern Physics from Alpha to Z, Wiley
N. Engheta, R. Ziolkowski (editors) (2006.), Metamaterials, Physics and Engineering Exploarations, Wiley
J. D. Joannopoulos, S.G. Johnson, J.N. Winn, R.D. Meade (2008.), Photonic Crystals, Molding the flow of light, Princeton University Press
Y. B. Band (2006.), Light and Matter, Electromagnetism, Optics, Spectroscopy and Lasers, Wiley

Za studente

Izvedba

ID 90097
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan