Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  prof. dr. sc. Marin Golub

  Redoviti profesor, Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

  Adjustable Pheromone Reinforcement Strategies for Problems with Efficient Heuristic Information

  Ivković, Nikola ; Kudelić, Robert ; Golub, Marin
  , 2023.
  Algorithms

  Improving monolithic kernel security and robustness through intra-kernel sandboxing

  Novković, Bojan ; Golub, Marin
  , 2023.
  Computers & security

  SoK: Secure Memory Allocation

  Novković, Bojan ; Golub, Marin
  , 2021.

  Skup kriptografskih algoritama grupe Keccak

  Krajči. Maria
  , 2021.

  Otkrivanje zloćudnih programa u uređajima interneta stvari

  Spajić, Hrvoje
  , 2021.

  Rješavanje problema naprtnjače evolucijskim algoritmima

  Šuto, Stipe
  , 2021.

  Usklađivanje kartičnih sustava prema normi PCI 3DS

  Turato, Sven
  , 2021.

  Asimetrični kriptografski algoritmi otporni na napade kvantnim računalom

  Močinić, Antonio
  , 2021.

  Sigurnosni protokoli automobilskih ključeva

  Boras, Iva
  , 2021.

  Lanac stranica i distribuirano suglasje u sustavima elektroničkog novca

  Crnković, Bernard
  , 2021.

  Simulacija kvantnog računala

  Matić, Dominik
  , 2021.

  Forenzička analiza računalnog diska

  Fran, Čutura
  , 2021.

  Simulacija ucjenjivačkih napada i analiza sigurnosti web usluga

  Mikulić, Petar
  , 2021.

  Protokoli virtualnih privatnih mreža

  Geto, Ana
  , 2021.

  Radni okvir za rješavanje problema trgovačkog putnika paralelnim algoritmom kolonije mrava

  Rissi, Ivan
  , 2020.

  Rješavanje višekriterijskog problema usmjeravanja vozila evolucijskim algoritmima

  Kužina, Vjeko
  , 2020.

  Post-kvantni kriptografski algoritmi za digitalno potpisivanje

  Vuković, Ivan
  , 2020.

  Postupci autentifikacije u okruženju s ograničenim računalnim resursima

  Kukovačec, Ninoslav
  , 2020.

  Optimizing physical protection system using domain experienced exploration method

  Čakija, Dejan ; Ban, Željko ; Golub, Marin ; Čakija, Dino
  , 2020.
  Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije

  Sustav za otkrivanje zloćudnih programa uz pomoć strojnog učenja

  Novković, Bojan
  , 2020.

  Optimiranje raspoređivanja vojnika u igri obrane tvrđava

  Njirić, Marin
  , 2020.

  Sustav za otkrivanje sličnosti u tekstualnim dokumentima i izvornim tekstovima programa

  Božić, Anita
  , 2020.

  Usmjeravanje vozila uz pomoć evolucijskog algoritma

  Majer, Laura
  , 2020.

  Primjena evolucijskih algoritama u bioinformatici

  Okanović, Patrik
  , 2020.

  Napad ponovnim dogovaranjem ključa u protokolu WPA2

  Višković, Konrad
  , 2019.

  Sigurna komunikacija između Web programa

  Žigrović, Dominik
  , 2019.

  Ispitivanje ranjivosti računalnih sustava

  Močinić, Antonio
  , 2019.

  Radna okruženja za evolucijsko računanje

  Spajić, Hrvoje
  , 2019.

  Upravljanje rizikom u informacijskoj sigurnosti

  Šoštar, Anja
  , 2019.

  Primjena samoadaptivnog segregacijskog genetskog algoritma s aspektima simuliranog kaljenja na primjeru učenja robota Robby

  Jakšić, Mihael
  , 2019.

  Kriptografski algoritmi namijenjeni ugradbenim sustavima u Arduino okruženju

  Peklar, Mihael
  , 2019.

  Sustavi za otkrivanje i sprječavanje napada

  Alilović, Andrea
  , 2019.

  Autentifikacija uz pomoć Java pametne kartice

  Turato, Sven
  , 2019.

  Simulator umjetnog života u 3D prostoru

  Krnic, Mak
  , 2019.

  Primjena neuroevolucijskih algoritama promjenjivih topologija u igranju računalnih igara

  Zadro, Tvrtko
  , 2019.

  Nesigurnosti bežičnih mreža

  Kukovačec, Ninoslav
  , 2018.

  Analiza sustava elektroničkog glasovanja zasnovanog na lancu stranica

  Ribić, Ivan
  , 2018.

  Segmentacija staničnih jezgara iz mikroskopskih slika korištenjem dubokog učenja

  Vlaić, Toni
  , 2018.

  Hyper-heuristic Approach for Improving Marker Efficiency

  Domović, Daniel ; Rolich, Tomislav ; Golub, Marin
  , 2018.
  AUTEX research journal

  Evolutionary Hyper-heuristic for Solving the Strip-Packing Problem

  Domović, Daniel ; Rolich, Tomislav ; Golub, Marin
  , 2018.
  Journal of the Textile Institute

  Evolucijska hiperheuristika za rješavanje problema izrade krojnih slika

  Domović, Daniel
  , 2018.

  Rješavanje problema obilaska skakača svih polja na šahovskoj ploči korištenjem genetskih algoritama

  Palić, Kristijan
  , 2018.

  Zaštita od napada u kojima se izravno koristi sažetak zaporke

  Novković, Bojan
  , 2018.

  Usmjeravanje vozila evolucijskim algoritmom

  Kužina, Vjeko
  , 2018.

  Simulacija algoritama kriptiranja zasnovanih na DNK modelu računanja

  Vuković, Ivan
  , 2018.

  Primjena algoritama umjetne inteligencije u kriptografiji

  Franković, Valerio
  , 2018.

  Statička i dinamička analiza zlonamjernih programa

  Dabelić, Laura
  , 2017.

  Zaštita od napada umetanjem programskog koda SQL

  Kolar, Ana
  , 2017.

  Protokol za uspostavljanje komunikacijskih kanala kroz prevoditelje mrežnih adresa

  Peklar, Mihael
  , 2017.

  Alati za ispitivanje ranjivosti računalnih sustava

  Višković, Konrad
  , 2017.

  Sigurnosni protokoli koji uzimaju u obzir udaljenost sudionika u komunikaciji

  Mikulić, Petar
  , 2017.

  Homomorfna kriptografija u primjeni

  Žigrović, Dominik
  , 2017.

  Rješavanje problema krojenja korištenjem evolucijskih algoritama

  Abramušić, Luka
  , 2017.

  Alati za analizu zlonamjernih programa u Android okruženju

  Šoštar, Anja
  , 2017.

  Malware Detection Using Support Vector Machine as Classifier

  Bilić, Nicole
  , 2016.

  Simulacija i vizualizacija kretanja roja čestica prilikom rješavanja optimizacijskih problema u 2D prostoru

  Šarčević, Tanja
  , 2016.

  Digitalni vodeni žigovi ostvareni Hadamardovom transformacijom

  Mrkalj, Antonela
  , 2016.

  Programski alat za stvaranje supstitucijskih tablica

  Hrestak, Darko
  , 2016.

  Vizualizacija ponašanja populacije jedinki prilikom procesa optimizacije genetskim algoritmom

  Zadro, Tvrtko
  , 2016.

  Primjena protokola centralizirane usluge autentifikacije u poslovnom okruženju

  Puškarić, Ivan
  , 2016.

  Simulacija i vizualizacija umjetne kolonije mrava prilikom rješavanja problema labirinta

  Dujmušić, Filip
  , 2016.

  Simulacija protokola razmjene ključeva koristeći kriptosustave zasnovane na eliptičkim krivuljama

  Vinković, Josip
  , 2016.

  Višezadaćni rad, sinkronizacijski mehanizmi i upravljanje spermnikom u Android okruženju

  Kozak, Hrvoje
  , 2016.

  Vizualizacija ponašanja algoritma rojeva čestica prilikom rješavanja problema labirinta

  Ribić, Viran
  , 2016.

  Spatio-Temporal Word Embeddings

  Kraljević, Željko
  , 2016.

  Programski sustav za izdavanje certifikata

  Pejčinović, Matea
  , 2016.

  Programsko sučelje za simulaciju umjetnog života

  Vlaić, Toni
  , 2016.

  Bottom-Left and Sequence Pair for Solving Packing Problems

  Rolich, T. ; Domović, D. ; Golub, M.
  , 2016.

  Višekriterijsko optimiranje uz pomoć nedominirajućeg sortirajućeg genetskog algoritma

  Halambek, Mario
  , 2015.

  Rješavanje proširenog problema bojanja grafova metaheurističkim postupcima

  Šimonović, Petar
  , 2015.

  Optimiranje rojem čestica i stohastička difuzijska pretraga

  Franković, Valerio
  , 2015.

  Programski sustav za upravljanje certifikatima

  Tomola Fabro, Kruno
  , 2015.

  Stvaranje Booleovih funkcija s kriptografskim svojstvima uz pomoć algoritama evolucijskog računanja

  Afrić, Petar
  , 2015.

  The information systems' security level assessment model based on an ontology and evidential reasoning approach

  Šolić, Krešimir ; Očevčić, Hrvoje ; Golub, Marin
  , 2015.
  Computers & security

  Analiza zlonamjernih programa

  Dabelić, Laura
  , 2015.

  Programsko ostvarenje novih funkcija za izračunavanje sažetka poruke

  Jeličić, Iva
  , 2014.

  Modeliranje, analiza i poboljšanje algoritama optimizacije kolonijom mrava

  Ivković, Nikola
  , 2014.

  Metoda modeliranja politika informacijske sigurnosti temeljena na upravljanju znanjem

  Klaić, Aleksandar
  , 2014.

  Programsko ostvarenje algoritama rojeva čestica

  Ćutić, Denis
  , 2014.

  A New Ant Colony Optimization Algorithm : Three Bound Ant System

  Ivković, Nikola ; Golub, Marin
  , 2014.
  Lecture notes in computer science

  Određivanje kvalitete zaporki

  Pejčinović, Matea
  , 2014.

  Solving cryptographic primitives optimization problem using evolutionary computation algorithms

  Bilić, Nicole
  , 2014.

  Utvrđivanje mikrolokacije mobilnog uređaja u zatvorenom prostoru

  Kraljević, Ivan
  , 2014.

  Simulacija umjetnog života

  Zvonimir, Fras
  , 2014.

  Programsko ostvarenje kriptosustava zasnovanog na eliptičkim krivuljama

  Kolar, Ana
  , 2014.

  Evolving minimal addition chain exponentiation

  Vlastelica Pogančić, Marin
  , 2014.

  Zaštita mobilnih aplikacija od zlonamjernih izmjena

  Berger, Viktor
  , 2014.

  Conceptual Information Modelling within the Contemporary Information Security Policies

  Klaić, Aleksandar ; Golub, Marin
  , 2013.

  Kriptografski algoritmi prilagođeni ugrađenim sustavima

  Modrić, Ante
  , 2013.

  Network discovery and service detection tools

  Maržić, Marin
  , 2013.

  Proširenje operacijskog sustava jOS podrškom za čvrsti disk

  Šantl, Matija
  , 2013.

  Genetski algoritam s vjerojatnosnim modelom

  Bobesić, Mislav
  , 2013.

  Optimizacija parametara stohastičkih algoritama uporabom metode podijeli i usporedi

  Fabro, Kruno Tomola
  , 2013.

  Conceptual Modeling of Information Systems within the Information Security Policies

  Klaić, Aleksandar ; Golub, Marin
  , 2013.
  Journal of economics, business and management

  Vizualizacija rada algoritama zasnovanih na evolucijskom računanju

  Domović, Daniel
  , 2012.

  Ostvarenje digitalnog potpisa uporabom Edwardsovih krivulja

  Peharda, Ivan
  , 2012.

  Pohrana značajki datoteka u programskom sustavu za detekciju plagijata

  Kraljević, Ivan
  , 2012.

  Hibridni genetski algoritam za rješavanje problema optimalnog grupiranja

  Kusalić, Domagoj
  , 2012.

  Grafičko korisničko sučelje za uređivanje školske satnice

  Bronić, Tomislav
  , 2012.

  Radno okruženje za detekciju plagijata

  Kraljević, Željko
  , 2012.

  Vizualizacija protokola Web usluga

  Vukoja, Marijana
  , 2012.

  Tehnike prikupljanja i vizualizacije velikih skupova podataka

  Boltužić, Filip
  , 2012.

  Klasifikatorski sustavi s mogućnošću učenja

  Babić, Martin
  , 2012.

  Radno okruženje za ispitivanje metaheuristika

  Dvorničić, Mirta
  , 2012.

  Uporaba leksičke analize za detekciju plagijata

  Berger, Viktor
  , 2012.

  Genetsko programiranje s ograničenjem na tip podatka

  Donđivić, Luka
  , 2011.

  Extended Trail Reinforcement Strategies for Ant Colony Optimization

  Ivković, Nikola ; Maleković, Mirko ; Golub, Marin
  , 2011.
  Lecture notes in computer science

  Otkrivanje pokušaja krađe identiteta u Internetu

  Ružman, Drago
  , 2011.

  Environmental Sound Recognition Based on SOM Codebook

  Đuretec, Krešimir
  , 2011.

  Uporaba algoritama zasnovanih na inteligenciji roja za rješavanje problema krojenja

  Domazet, Filip
  , 2011.

  Uporaba genetskih algoritama za rješavanje problema krojenja

  Modrić, Ante
  , 2011.

  Programski sustav za automatiziranje procesa izrade pročelja u građevinarstvu

  Pađen, Ivica
  , 2011.

  Raspoznavanje uzoraka primjenom umjetne kolonije pčela

  Klemen, Dino
  , 2011.

  Otkrivanje sličnosti u izvornim tekstovima programa

  Baotić, Ana
  , 2011.

  Web programski sustav za rješavanje 1D problema krojenja

  Kravarščan, Ivan
  , 2011.

  On Evolutionary Computation Methods in Cryptography, Proceedings of the Information Systems Security

  Picek, Stjepan ; Golub, Marin
  , 2011.

  A Pheromone Trails Model for MAX-MIN Ant System

  Ivković, Nikola ; Golub, Marin ; Maleković, Mirko
  , 2011.

  Pisanje sigurnih izvornih tekstova programa

  Maržić, Marin
  , 2011.

  Programsko ostvarenje algoritama BLAKE, Shabal i SIMD

  Čeri, Monika
  , 2011.

  Primjena otpornih digitalnih vodenih žigova

  Dodlek, Zoran
  , 2011.

  Simulacija sigurnosnih protokola u GSM mreži

  Seničić, Gordana
  , 2010.

  On the Efficiency of Crossover Operators in Genetic Algorithms with Binary Representation

  Picek, Stjepan ; Golub, Marin
  , 2010.

  Steganografija i steganaliza digitalnih slika

  Radanović, Goran
  , 2010.

  Paralelno evolucijsko računanje na višestrukom grafičkom procesoru

  Bradvica, Vinko
  , 2010.

  Izrada autentifikacijskog modula u Linux okruženju

  Poljak, Ksenija
  , 2010.

  Rješavanje problema trgovačkog putnika uz pomoć algoritma optimiranja kolonijom mrava

  Bronić, Tomislav
  , 2010.

  Comparison of a Crossover Operator in Binary-coded Genetic Algorithms

  Picek, Stjepan ; Golub, Marin
  , 2010.
  WSEAS transactions on computers

  Ugradnja algoritma optimizacije rojem čestica u radno okruženje za evolucijsko računanje

  Fras, Zvonimir
  , 2010.

  Digitalna forenzika slika

  Marčeta, Marina
  , 2010.

  Primjena genetskog programiranja za rješavanje problema prijanjanja proteina

  Kokan, Ivan
  , 2010.

  Asimetrični kriptosustav NTRU

  Malović, Iva
  , 2010.

  Using optimization algorithms for malware deobfuscation

  Spasojević, Branko
  , 2010.

  Neuronska kriptografija kao odgovor na napad kvantnim računalom

  Picek, Stjepan ; Golub, Marin
  , 2010.

  Memetički algoritam

  Uzun, Vladimir
  , 2010.

  Rješavanje problema krojenja uz pomo´c genetskog algoritma

  Kusalić, Domagoj
  , 2010.

  Dealings with Problem Hardness in Genetic Algorithms

  Picek, Stjepan ; Golub, Marin
  , 2009.
  WSEAS transactions on computers

  Otkrivanje promjena u zaštićenim slikama

  Šuman, Vedran
  , 2009.

  Primjena algoritama optimizacije kolonijom mrava za rješavanje problema rasporeda

  Klemen, Dino
  , 2009.

  Usporedba heurističkih algoritama optimiranja

  Kravarščan, Ivan
  , 2009.

  Penetracijsko ispitivanje sigurnosti Web primjenskih programa

  Tomić, Ivan
  , 2009.

  Prilagodljivi genetski algoritam

  Prokopec, Aleksandar
  , 2009.

  Sustav za pouzdano vremensko označavanje dokumenata

  Grubić, Maja
  , 2009.

  Optimizacijski algoritmi zasnovani na klonskoj selekciji

  Đuretec, Krešimir
  , 2009.

  Statistička usporedba rezultata algoritama zasnovanih na evolucijskom računanju

  Dodlek, Zoran
  , 2009.

  Otkrivanje zlonamjernih programa koji mijenjaju sustavske podatke i procese

  Milković, Luka
  , 2009.

  Primjena genetskih algoritama u bioinformatici

  Pađen, Ivica
  , 2009.

  Automatizirana provjera ranjivosti računalnih sustava

  Ličina, Goran
  , 2009.

  Simulacija napada mrežnim simulatorom

  Mačković, Dominik
  , 2009.

  The New Negative Slope Coefficient Measure

  Picek, Stjepan ; Golub, Marin
  , 2009.

  Kvantna kriptografija: razvoj i protokoli

  Picek, Stjepan ; Golub, Marin
  , 2009.

  Adaptive mutation operator cycling

  Prokopec, Aleksandar ; Golub, Marin
  , 2009.

  Dealings with Problem Hardness in Genetic Algorithms

  Picek, Stjepan; Golub, Marin
  , 2009.
  WSEAS transactions on computers

  Mogućnost uporabe genetskog programiranja u znanstvenom modeliranju na području veterinarske epidemiologije

  Šimičić, Josip
  , 2009.

  Sustav za raspoznavanje znakova treniran globalnim paralelnim genetskim algoritmom

  Nevešćanin, Marin
  , 2008.

  Radno okruženje za klasične kriptografske algoritme

  Čeri, Monika
  , 2008.

  Klasifikatorski sustavi s mogućnošću učenja pravila jednostavne igre

  Lučić, Mario
  , 2008.

  Primjena evolucijskih algoritama za rješavanje aproksimacijskog problema

  Damjanić, Tonči
  , 2008.

  Sigurnosni sustavi za otkrivanje napada

  Modrić, Edi
  , 2008.

  Rješavanje problema trgovačkog putnika uz pomoć evolucijskih strategija

  Malović, Iva
  , 2008.

  Scheduling Strategy in Single System Image Cluster Environments

  Obrovac, Marko
  , 2008.

  Otkrivanje i zaštita od napada u mrežnim sigurnosnim sustavima

  Ravnić, Dino
  , 2008.

  Ugradnja SNMP podrške u protokol za razmjenu ključeva

  Mikić, Miljen
  , 2008.

  Ispitivanje ranjivosti računalnog sustava

  Drvoderić, Luka
  , 2008.

  Proširivi programski sustav za rješavanje optimizacijskih problema

  Kunetić, Zvonimir
  , 2008.

  Primjena evolucijskih algoritama za rješavanje aprosksimacijskog problema

  Damjanić, Tonči
  , 2008.

  Slijepi potpis

  Zelnato, Marijana
  , 2008.

  Skladanje harmonijskih sekvenci uporabom genetskih algoritama

  Mišljenčević, Nikolina
  , 2008.

  Primjena genetskih algoritama u postupku otkrivanja propusta protokola

  Spasojević, Branko
  , 2008.

  Penetracijski alat za ispitivanje ranjivosti Web poslužitelja

  Klarić, Ivan
  , 2008.

  Kriptoanaliza jednostavnih kriptografskih algoritama uz pomoć genetskog algoritma

  Cerovečki, Valent
  , 2008.

  Simulacija osnovnih sigurnosnih protokola u programskom jeziku Obol

  Friganović, Anamarija
  , 2008.

  Procjena ranjivosti mrežnih sustava

  Valdec, Krešimir
  , 2008.

  Sigurnosna politika

  Kovačević, Damir
  , 2008.

  Simboličko deriviranje uz pomoć genetskog programiranja

  Donđivić, Luka
  , 2008.

  Slabosti protokola SSL/TLS na napad čovjekom u sredini

  Pačar, Branimir
  , 2008.

  ZCS i XCS klasifikatorski sustavi

  Radanović, Goran
  , 2008.

  Sustav za Web autentifikaciju

  Medenjak, Ivan
  , 2008.

  Primjena genetskog programiranja u postupku simboličkog integriranja

  Kokan, Ivan
  , 2008.

  Sigurna digitalna knjižnica

  Sobota, Ivan
  , 2007.

  Višenamjenska pametna kartica

  Đurin, Robert
  , 2007.

  Napadi na DES kriptosustav

  Škorić, Nikola
  , 2007.

  Forenzička analiza računalnog sustava

  Arijel, Horvat
  , 2007.

  Zaštita teksta digitalnim vodenim žigom

  Poljak, Tihana
  , 2007.

  Sustav za nadzor i upravljanje računalnom sigirnošću

  Siladi, Denis
  , 2007.

  Programski sustav za zaštitu slika zasnovan na otpornim digitalnim vodenim žigovima

  Drobac, Senka
  , 2007.

  Sigurnost LDAP imeničke usluge

  Nejašmić, Danijel
  , 2007.

  An Overview of Port-Based Network Access Control

  Mesić, Milan ; Golub, Marin
  , 2006.

  Implementing Automated Vulnerability Assessment in Large Network Environments

  Duplančić, Jerko ; Golub, Marin
  , 2006.

  Security in mobile digital rights management

  Bokunić, Krešimir ; Budin, Leo ; Golub, Marin
  , 2005.

  Identification of Individual Over-The-Air Generic Content Download for Mobile Phones

  Bokunić, Krešimir ; Budin, Leo ; Golub, Marin
  , 2005.

  Tehnike raspodijeljenog programiranja u sustavu sa sigurnosnom stijenom

  Janeš, Ivan
  , 2005.

  Using a set of elite individuals in a genetic algorithm

  Mušnjak, Marko ; Golub, Marin
  , 2004.

  Quantum cryptography and security of information systems

  Hrg, Dalibor ; Budin, Leo ; Golub, Marin
  , 2004.

  Solving n-Queen Problem Using Global Parallel Genetic Algorithm

  Božikovic, Marko ; Golub, Marin ; Budin, Leo
  , 2003.

  Scheduling Multiprocessor Tasks with Genetic Algorithms

  Golub, Marin ; Kasapović, Suad
  , 2002.

  Poboljšavanje djelotvornosti paralelnih genetskih algoritama

  Golub, Marin
  , 2001.

  An Asynchronous Model of Global Parallel Genetic Algorithms

  Golub, Marin ; Budin, Leo
  , 2000.

  Using Genetic Algorithms for Adapting Approximation Functions

  Golub, Marin ; Budin-Posavec, Andrea
  , 1997.

  Traditional Techniques of Genetic Algorithms Applied to Floating-Point Chromosome Representations

  Budin, Leo ; Golub, Marin ; Budin-Posavec, Andrea
  , 1996.

  An Implementation of Binary and Floating Point Chromosome Representation in Genetic Algorithm

  Golub, Marin
  , 1996.

  Vrednovanje uporabe genetskih algoritama za aproksimaciju vremenskih nizova

  Golub, Marin
  , 1904.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Poslijediplomski specijalistički

  Kompetencije

  • Computers and information processing
   Computer security
  • Mathematics
   Genetic algorithms Heuristic algorithms Optimization Cost function Optimal scheduling Optimization methods
  • Computational and artificial intelligence
   Evolutionary computation Genetic algorithms
  • Industry applications
   Cryptography Ciphers Encryption Public key
  • Communications technology
   Cryptographic protocols
  • Engineering management
   Security management

  Osobni podaci

  URL službenih stranica na Webu:
  Godina diplomiranja:
  1992.
  Godina magistriranja:
  1996.
  Godina doktoriranja:
  2001.
  Na zavodu od:
  1993.