Operacijski sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

Operacijski je sustav skup programa koji djeluju kao posrednici između sklopovlja i primjenskih programa te korisnika. Osnovni je cilj predmeta kod studenata razviti razumijevanje da operacijski sustavi služe dvijema svrhama: prvo, da operacijski sustavi moraju raspodijeliti računalne aktivnosti tako da osiguraju dobru iskorištenost računalnih sredstava i, drugo, da uspostave prikladno okruženje za pripremu i izvođenje programa.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
(4. semestar)

Ishodi učenja

 1. napisati višedretveni program i program koji stvara više procesa
 2. demonstrirati rad podsustava za prihvat prekida
 3. primijeniti sinkronizacijske mehanizme
 4. navesti dijelove jezgre operacijskog sustava
 5. analizirati ponašanje determinističkog i nedeterminističkog sustava zadataka
 6. nabrojati i objasniti algoritme raspoređivanja
 7. koristiti funkcije za dodjeljivanje spremnika
 8. objasniti dodjeljivanje spremnika straničenjem na zahtjev
 9. razviti vlastite funkcije datotečnog podsustava

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorij

Laboratorijske vježbe se odrađuju samostalno u okviru domaće zadaće.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 2 % 20 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Uloga operacijskog sustava, Sučelja, Dijelovi računalnog i operacijskog sustava, Problemi u oblikovanju operacijskih sustava
 2. Organizacija U/I uređaja, Struktura U/I sustava
 3. Prekidi
 4. Dretve i procesi, Upravljanje dretvama i zamjena konteksta, Problemi u višeprocesorskom okruiženju
 5. Međusobno isključivanje
 6. Jezgra operacijskog sustava
 7. Jezgra operacijskog sustava, Sinkronizacija i komunikacija
 8. Semafori i monitori, Međuispit
 9. Semafori i monitori
 10. Deterministički i stohastički modeli raspoređivanja
 11. Prekidajući i neprekidajući raspoređivači, Raspoređivanje poslova
 12. Fragmentacija spremnika, Straničenje, Virtualni spremnik
 13. Vrste diskova i organizacija podataka, Organizacija datotečnog sustava, Opisnik datoteke
 14. Uobičajene funkcije datotečnog sustava, Virtualni datotečni sustav, Preslika datoteka u radnom spremniku
 15. Vrste virtualizacije, Nadzor i cijena virtualizacije, Završni ispit

Literatura

L. Budin, M. Golub, D. Jakobović, L. Jelenković (2013.), Operacijski sustavi, treće izdanje 2013., Element
Silberschatz, A., P.B. Galvin, G. Gagne (2012.), Operating Systems Concepts, John Wiley&Sons

Za studente

Izvedba

ID 240657
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
75 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet