Laboratorij računarske znanosti 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Ovaj predmet sadrži laboratorijske vježbe iz teoretskih predmeta profila, laboratorij iz nekih specijalističkih predmeta profila, kao i suvremene vještine korištenja različitih programskih i drugih alata. Laboratorijski zadaci podijeljeni su u dvije skupine problema oblikovane prema nastavnim cjelinama s predavanja. Laboratorij obuhvaća izravan rad: (A) na primjeni formalnih metoda u verifikaciji tipičnih dijelova programa, digitalnog sklopovlja, te kritičnih sinkronizacijskih i komunikacijskih protokola operacijskih sustava, (B) eksperimentalnu provjeru komunikacija i raspoređivanja procesa, te sigurnosnih pitanja u operacijskim sustavima, (C) rješavanje problema i konstrukciju algoritama za automatizirano strojno učenje.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
(2. semestar)

Opće kompetencije

Dubinsko razumijevanje principa, te teorijska osnovica proširena praktičnom uporabom formalnih metoda u oblikovanju sustava, te razjašnjenje i rješavanje problema iz domene raspoznavanja uzoraka. Sposobnost za analizu, oblikovanje, modeliranje i simulaciju, te eksperimentalnu provjeru. Sposobnost oblikovanja i rješavanja novih, nedovoljno definiranih problema s kompetitivnim specifikacijama. Sposobnost formulacije i kritičke evaluacije problema. Praktično iskustvo u oblikovanju i implementaciji, te stavljanju u uporabu informacijskih i komunikacijskih sustava.

Ishodi učenja

 1. povezati teoretsk eosnovice formalnih metoda oblikovanja s praktičnim postupcima.
 2. razlikovati dostupne alate za primjenu formalnih metoda u oblikovanju sustava.
 3. primijeniti alate za formalnu verifikaciju sustava.
 4. analizirati i klasificirati rezultate dobivene primjenom alata za formalnu verifikaciju sustava.
 5. modificirati strukturu sustava kako bi se zadovoljilo željeno obilježje.
 6. ocijeniti kvalitetu rješenje temeljem rezultata laboratorijskih postupaka.

Oblici nastave

Predavanja

Detaljno upoznavanje s ciljaniim sustvima na koje se odnose laboratorijske vježbe.

Provjere znanja

Provjera znanja iz laboratorijskih vježbi (5).

Laboratorijske vježbe

Provjera ispravnosti međusobno isključivih zahtjeva na zajedničke resurse računala.

Programske vježbe

Programiranje u VIS i NuSMV okolini.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 50 % 0 % 50 %
Domaće zadaće 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 10 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 20 %
Napomena / komentar

Laboratorijske vježbe temeljene su na teorijskim predmetima: 1) Formalne metode u oblikovanju sustava i 2) Napredni operacijski sustavi.

Tjedni plan nastave

 1. Administracija i organizacija laboratorijskih vježbi.
 2. Laboratorijski rad A1: Formalna verifikacija digitalnih sklopova (npr. arbitar višestrukih i paralelnih zahtjeva za resursom).
 3. Provjera znanja iz vježbe A1.
 4. Laboratorijski rad A2: Formalna verifikacija kritičnih sinkronizacijskih i komunikacijskih protokola operacijskih sustava.
 5. Provjera znanja iz vježbe A2.
 6. Laboratorijski rad A3: Formalna verifikacija komunikacijskih protokola u raspodijeljenim sustavima.
 7. Provjera znanja iz vježbe A3.
 8. Laboratorijski rad B1: Simetrični kriptosustavi. Napredni kriptosustav (AES).
 9. Laboratorijski rad B1: Načini kriptiranja (ECB, CBC, CFB, OFB, CTR).
 10. Provjera znanja iz vježbe B1.
 11. Laboratorijski rad B2: Asimetrični kriptosustavi (RSA).
 12. Laboratorijski rad B2: Funkcije za izračunavanje sažetka poruke (SHA).
 13. Laboratorijski rad B2: Digitalni potpis.
 14. Laboratorijski rad B2: Zapečaćena digitalna omotnica.
 15. Provjera znanja iz vježbe B2.

Literatura

N.Bogunović, M.Golub, I.Grudenić, A.Jović (2006.), Vježbenica za laboratorij računarske znanosti, FER
M. Huth, M. Ryan (2004.), Logic in Computer Science, Cambridge University Press
Budin, L.; Golub, M; Jakobovic, D., Jelenkovic, L (2010.), Operacijski sustavi, Element, Zagreb
B. Schneier (1996.), Applied Cryptography, J. Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 35225
  Ljetni semestar
3 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan