Završni rad

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Završni rad je sveobuhvatna i visoko nezavisna zadaća u kojoj student mora pokazati sposobnost analize zadanog problema s teorijskog i praktičnog stanovišta, izraditi rješenje koristeći znanja stečena u više predmeta kao i iz literature, ugraditi rješenje, napisati dokumentaciju i upute za uporabu te smjernice budućeg razvoja. Naglasak je stavljen na dokazivanje sposobnosti u svim tim aspektima, a ne na radno zahtjevnim rutinskim poslovima koji bi imali kao jedini cilj u potpunosti zaokružen neki proizvod.

Opće kompetencije

Studenti trebaju steći samopouzdanje u stečeno znanje, sposobnost za dodatno učenje iz obvezatne ili dopunske literature, savjetovati se kod mentora uz dobro pripremljena i strukturirana pitanja, te najčešće, izraditi praktično rješenje umjerene, ali ipak prepoznatljive funkcionalnosti. Na kraju, ali ne manje važno, studenti moraju predstaviti svoj rad u pisanom obliku, jezično i etički ispravno, pripremljeno na računalu, sukladno uputama, prosječnog opsega od 30 tiskanih stranica formata A4 bez proreda, što sve služi za stvaranje svijesti o važnosti te sposobnosti. Na računalu pripremljene folije i desetominutno usmeno izlaganje služe za vježbu studentu kako prikazati svoj rad ciljanom auditoriju unutar zadanog vremenskog okvira.

Ishodi učenja

Oblici nastave

Tjedni plan nastave

 1. Preuzimanje zadataka
 2. Izrada završnog rada
 3. Izrada završnog rada
 4. Izrada završnog rada
 5. Izrada završnog rada
 6. Izrada završnog rada
 7. Izrada završnog rada
 8. Izrada završnog rada
 9. Izrada završnog rada
 10. Izrada završnog rada
 11. Izrada završnog rada
 12. Izrada završnog rada
 13. Izrada završnog rada
 14. Izrada završnog rada
 15. Izrada završnog rada

Literatura

Razni autori (.), Prema preporuci mentora, Razni izdavači

Izvedba

  Ljetni semestar
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

- izvrstan
- vrlo dobar
- dobar
- dovoljan