Robot Locomotion

Opis predmeta

Holonomski i neholonomski načini kretanja. Roboti s kotačima i gusjenicama. Kinematika i upravljanje robota s kotačima i gusjenicama. Hodajući roboti (dvonožni, četveronožni, šesteronožni). Načini hoda i planiranje. Kinematika, stabilnost i upravljanje hodajućim robotima. Analogija kretanja ljudi i humanoidnih robota. Uloga umjetne inteligencije u lokomociji robota (vid, sluh, dodir). Bio-inspirirani roboti i načini kretanja (puzanje, klizanje, trčanje, skakanje).

Ishodi učenja

 1. Naučiti i razumjeti fizikalne zakone različitih načina lokomocije robota.
 2. Opisati kinematiku i dinamiku robota u kretanju.
 3. Biti upoznati s načinima upravljanja osnovnih oblika lokomocije robota
 4. Planirati i izvršavati zadatke tijekom lokomocije robota.
 5. Naučiti kako koristiti humanoidne robote u različitim primjenama.
 6. Projektirati nove načine upravljanja lokomocijom robota.

Oblici nastave

Predavanja

Školska ploča, Power Point prezentacija, filmovi, praktične demonstracije robota

Samostalni zadaci

Seminarski zadatak: Prezentacija zadane podteme istraživanjem dostupnih izvora s Interneta

Laboratorij

Pet laboratorijskih vježbi: robot na kotačima, robot s gusjenicama, šesteronožni robot, četveronožni robot, dvonožni robot

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 100 % 20 % 100 % 20 %
Seminar/Projekt 100 % 20 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %

Tjedni plan nastave

 1. Holonomska lokomocija, neholonomska lokomocija.
 2. Konfiguracije robota na kotačima i gusjenicama, kinematika i dinamika robota na kotačima.
 3. Kinematika i dinamika robota na kotačima. Upravljanje lokomocijom s kotačima.
 4. Konfiguracije hodajućih robota
 5. Planiranje načina hoda i kretanja
 6. Upravljanje i stabilnost hodajućih robota
 7. Kinematika hodajućih robota (upravljanje pozom)
 8. Međuispit
 9. Formiranje trajektorije kod ljudi i robota
 10. Manipulacija i upravljanje rukama
 11. Reagiranje, Vid i hvatanje
 12. Sluh, izgovaranje i prepoznavanje govora, osjećanje dodira, osjećanje vlastitog položaja i gibanja
 13. Puzajući roboti (crvoliko gibanje), klizajući roboti (zmijoliko gibanje)
 14. Trkaći roboti (kukci, sisavci), skočni roboti (skakači)
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER3-EN] Control Systems and Robotics - profil
Elective courses of the profile (3. semestar)

Literatura

(.), Z. Kovačić, F. Petric, D. Miklić, A. Babić, K. Hrvatinić, NAO Plays a Tic-Tac-Toe Game: Intelligent Grasping and Interaction, FER, February 2014.,
D. J. Todd (2013.), Walking Machines, Springer Science & Business Media
Marc H. Raibert (1986.), Legged Robots that Balance, MIT Press

Za studente

Izvedba

ID 223039
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R3 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
5 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

91 izvrstan
81 vrlo dobar
61 dobar
51 dovoljan