Forenzika digitalnih sadržaja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

U sklopu kolegija, student će steći temeljna znanja o forenzici digitalnih dokumenata. Obrađivati će se tehnike kojima se utvrđuje autorstvo tekstualnih dokumenata, strojno prevođenje, detekcija lica unutar video zapisa, detekcija deep-fakesa, tehnike kojima se pokušava odrediti autentičnost i moguće manipulacije audio zapisa, metode detektiranja manipulacije digitalnih slika, te metode za detekciju objekata na slikama.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Analizirati autentičnost i integritet audio zapisa
 2. Analizirati autentičnost i integritet video zapisa
 3. Analizirati autentičnost i integritet fotografije
 4. Analizirati autentičnost i integritet teksta

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode tjedno. Studentima su dostupne snimke održanih predavanja.

Seminari i radionice

Kolegij uključuje izradu seminara, njihovu prezentaciju i izradu video materijala za prezentiranje rezultata rada.

Laboratorij

Na laboratorijskim vježbama studenti stječu praktično iskustvo vezano za nastavne teme. Laboratorijske vježbe studenti mogu raditi na proizvoljnoj lokaciji.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 35 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 50 % 10 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 50 % 20 % 50 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 1 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 34 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %
Napomena / komentar

Seminar/Projekt je uvjet polaganja kolegija kontinuirano ili na ispitnom roku. Seminar je moguće pripremiti i predati i na ispitnom roku.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u forenziku digitalnih sadržaja
 2. Forenzička analiza tekstualnih dokumenata - Uvod i pripisivanje autorstva
 3. Forenzička analiza tekstualnih dokumenata - Računalno generirani tekst i watermarking
 4. Entropijska analiza digitalnih sadržaja
 5. Forenzička analiza zvuka - Uvod
 6. Forenzička analiza zvuka - Integritet i autentičnost audio zapisa
 7. Forenzička analiza slika - Uvod
 8. Međuispit
 9. Forenzička analiza slika - Kodiranje i kompresija
 10. Forenzička analiza slika - Otkrivanje izmjena u slikama
 11. Forenzička analiza slika - Prepoznavanje objekata na slikama
 12. Forenzička analiza videa - Uvod
 13. Forenzička analiza videa - Poboljšanje kvalitete videa i antiforenzika
 14. Prezentacije projekata
 15. Završni ispit

Literatura

Max M. Houck (2018.), Digital and Document Examination, Elsevier
Anthony T. S. Ho, Shujun Li (2015.), Handbook of Digital Forensics of Multimedia Data and Devices, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 252383
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan