Ambijentalna inteligencija i podržano življenje

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Integrirajući gradivo usvojeno na predmetima prvostupanjskog dijela studija, holistički se pristupa osmišljavanju, projektiranju i izvedbi sustava za podržano življenje koji se oslanjaju na ambijentalnu inteligenciju. Obrađuju se ambijentalna inteligencija, senzori i aktuatori, korisnička sučelja, industrijska komunikacijska sučelja, komunikacijski protokoli, programska podrška sustava i programski alati koji omogućavaju da se uz pomoć sustava i komponenti visokog stupnja integracije kao što su to osobna i industrijska računala, specijalizirana mjerna i upravljačka oprema te komunikacijski sustavi opće namjene izrade uređaji i sustavi koji će prepoznavati potrebe korisnika i pomagati imu njihovom životnom i radnom okružju i aktivnostima. Pored toga studenti usvajaju vještinu analiziranja potreba korisnika metodom "design thinking", projektnog rada i projektnog dokumentiranja te popularnog i stručnog izvještavanja. Cijeli je predmet uklopljen u koncept društveno korisnog učenja.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmet profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Dizajnirati uređaj ili sustav za pomoć korisniku u njegovu radu i življenju
 2. Organizirati sustave kao mrežu specijaliziranih uređaja
 3. Koristiti standardizirane protokole, sučelja i komponente
 4. Procijeniti i na odgovarajući način koristiti svojstva industrijskih uređaja, podsustava i metoda
 5. Definirati projektni zadatak
 6. Planirati i organizirati vođenje manjeg projekt od zamisli do ostvarenja
 7. Kritizirati i argumentirati odluke i ideje pri komunikaciji s drugim timovima čiji projekti čine cjelinu u koju pirpada i studentov projekt
 8. Odabrati odgovarajuća osjetila.
 9. Analizirati potrebe korisnika.
 10. Prikazati svoje rezultate javnosti.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode tjedno.

Seminari i radionice

Studenti u okviru kolegija rade projekt u grupama od najviše 4 člana na temu vezanu za ambijentalnu inteligenciju i podržano življenje koju samostalno definiraju ili koju im dodijeli nastavnik.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe rade se u prostoru Fakulteta na dostupnoj opremi.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 30 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 50 % 40 % 50 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 1 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 4 %
Završni ispit: Usmeni 15 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 20 %
Napomena / komentar

Prag za usmeni ispit na ispitnom roku ili kontinuiranoj nastavi iznosi 50% broja bodova koje usmeni ispit nosi.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u predmet
 2. Ambijentalna inteligencija i podržano življenje
 3. Vođenje projekata
 4. Design thinking
 5. Modem
 6. LAN
 7. Bežične mreže
 8. Međuispit
 9. Serijska komunikacija
 10. Korisnička sučelja i korisničko iskustvo
 11. Analiza korisničkih potreba
 12. Senzori i aktuatori
 13. Razmjena podataka
 14. Prezentacije projekata
 15. Završni ispit

Literatura

Andree Woodcock, Louise Moody, Deana McDonagh, Ajita Jain, Lakhmi C. Jain (2019.), Design of Assistive Technology for Ageing Populations, Springer Nature
Zaigham Mahmood (2019.), Guide to Ambient Intelligence in the IoT Environment, Springer
Albert M. Cook, Pedro Encarnação, Janice Miller Polgar (2019.), Assistive Technologies, Mosby
Hideyuki Nakashima, Hamid Aghajan, Juan Carlos Augusto (2009.), Handbook of Ambient Intelligence and Smart Environments, Springer Science & Business Media

Za studente

Izvedba

ID 222442
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan