Centar za potporu istraživanju

Centar za potporu istraživanju podupire istraživanja, rad na projektima i međunarodnu istraživačku suradnju te daje potporu pitanjima intelektualnoga vlasništva i transfera tehnologije.

Potpora istraživanju i radu na projektima

U području podupiranja istraživanja i rada na projektima, CePI djeluje tijekom prijave projekata, u početnoj fazi provedbe projekta kao i u samoj provedbi.

U fazi prijave projekata CePI:

 • prati i objavljuje obavijesti o otvorenim netječajima,
 • obavještava i sudjeluje u radionicama i na info danima,
 • organizira interne radionice u svrhu edukacije zaposlenika o otvorenim natječajima,
 • pomaže u sastavljanju projektnih prijava kroz pripremu dijelova prijave koji se odnose na FER,
 • savjetuje u pisanju narativnog dijela prijave i sastavljanju proračuna,
 • vodi evidenciju o projektnim prijavama na FER-u.

U početnoj fazi provedbe projekta CePI:

 • prikuplja potrebnu dokumentaciju za provedbu projekta,
 • pregledava i sastavlja ugovore,
 • informira voditelje i zaposlenike o uvjetima u dokumentaciji, internim procedurama i vođenju projekata,
 • vodi evidenciju o odobrenim projektnim prijavama na FER-u.

Ako je to omogućeno sredstvima projekta, u provedbenoj fazi CePI:

 • osigurava administrativno-financijsko vođenje projekta,
 • omogućuje provedbu diseminacijskih i eksploatacijskih radnih paketa,
 • pomaže u organizaciji događaja,
 • sudjeluje u pisanju narativnih i financijskih izvještaja.

Međunarodna istraživačka suradnja

U području međunarodne istraživačke suradnje, CePI:

 • priprema i distribuira informacijei svim vrstama stipendija,
 • organizira potpisivanje ugovora o mobilnosti,
 • surađuje sa sveučilišnom službom za međunarodnu suradnju, uslužnim centrom EURAXESS, te sa stranim sveučilištima,
 • vodi evidenciju o ostvarenim međunarodnim suradnjama na Fakultetu i sklopljenim međunarodnim ugovorima.

Intelektualno vlasništvo i transfer tehnologija

U području intelektualnog vlasništva i transfera tehnologija, CePI:

 • informira zaposlenike FER-a o načinima i postupcima zaštite intelektualnog vlasništva,
 • prikuplja zahtjeve za zaštitu intelektualnog vlasništva na FER-u,
 • administrativno provodi prijavu zaštite intelektualnog vlasništva pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo,
 • sudjeluje u održavanju intelektualnog vlasništva FER-a,
 • vodi evidenciju o intelektualnom vlasništvu FER-a,
 • provodi postupak mapiranja tehnologija na FER-u.
   
Voditeljica

Mirjana Dozan, 
dipl. ing., MBA

(01)  6129 584
cepi@fer.hr