Upravljanje rizikom

Ishodi učenja

 1. Razviti razumijevanje različitih kategorija poslovnih rizika
 2. Izračunati izloženost riziku na temelju vjerojatnosti i utjecaja
 3. Identificirati i opisati rizike u poduzeću uzrokovane unutarnjim i vanjskim pobudama
 4. Definirati matricu rizika za zadani investicijski projekt
 5. Izračunati očekivanu monetarnu vrijednost izvorno identificiranih rizika
 6. Izgraditi registar rizika i analizirati prihvatljivost rezervnog fonda
 7. Kreirati plan upravljanja rizicima
 8. Ocijeniti prihvatljivost investicijskih projekata uz uvažavanje rizika

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Samostalni zadaci

Multimedija i mreža

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. Definicije i glavni koncepti u upravljanju rizicima.
 2. Globalni rizici. Međunarodni standardi u upravljanju rizicima. Dualnost upravljanja rizicima.
 3. Kvalitativne i kvantitativne metode procjene rizika. Tehnike upravljanja rizicima (Delphi. PESTLE. SWOT).
 4. Procjena rizika analizom stabla kvara.
 5. Seminar. Uloga matrice rizika i registra rizika.
 6. Strukturna rasčlamba rizika. Uloga liste prioriteta i upravljanju rizikom.
 7. Seminar. Kvantifikacija upliva i vjerojatnosti u registru rizika.
 8. Međuispit.
 9. Kreiranje liste za kvantitativnu procjenu i analizu rizika. Definiranje vremenskog rasporeda i budžeta u projektu.
 10. Očekivana monetarna vrijednost u upravljanju rizikom u projektima.
 11. Kvantitativne metode: raspodjela vjerojatnosti. Monte Carlo metode. Planiranje odziva na rizik.
 12. Seminar. Definiranje i klasificiranje odziva (izbjegni. ublaži. prenesi. prihvati).
 13. Očekivana monetarna vrijednost u upravljanju rizicima.
 14. Donošenje odluka u uvjetima nesigurnosti. Nadzor nad rizikom.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Transverzalni predmeti (2. semestar)

Literatura

(.), Danijela Miloš Sprčić: Upravljanje rizicima,
(.), Dale F. Cooper, Stephen Grey, Geoffrey Raymond, Phil Walker: Project Risk Management Guidelines: Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements; 2004;John Wiley ,
(.), Predavanja dostupna na stranicama predmeta, zadatci, norme, izvještaji konzultantskih tvrtki (Ernst&Young) o procjeni globalnih rizika kroz godine,

Izvedba

ID 183444
  Ljetni semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe