Upravljanje rizikom

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Identifikacija rizika. Klasifikacija rizika. vjerojatnost događaja, procjena utjecaja. Analiza rizika i metode za analize rizika. Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje rizika kao podloga upravljanju rizikom. Ocjena rizika i upravljanje rizikom. Modeliranje rizika. Utjecaj neizvjesnosti na donošenje odluka. Pojam prihvatljivog rizika i društvene norme. Osiguranje i upravljanje rizikom. Financijske procjene pri odlučivanju. Planiranje projekta i financiranja u uvjetima neizvjesnosti. Upravljanje rizikom bez i pod utjecajem percepcije rizika. Integralno upravljanje rizikom: scenariji i ukupne posljedice. Ocjena rizika i upravljanje rizikom tijekom uvođenja novih tehnologija. Upravljanje rizikom primjenjeno na globalne prirodne resurse. Upravljanje rizikom na nivou poduzeća.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Sveučilišni diplomski
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Razviti razumijevanje različitih kategorija poslovnih rizika
 2. Izračunati izloženost riziku na temelju vjerojatnosti i utjecaja
 3. Identificirati i opisati rizike u poduzeću uzrokovane unutarnjim i vanjskim pobudama
 4. Definirati matricu rizika za zadani investicijski projekt
 5. Izračunati očekivanu monetarnu vrijednost izvorno identificiranih rizika
 6. Izgraditi registar rizika i analizirati prihvatljivost rezervnog fonda
 7. Kreirati plan upravljanja rizicima
 8. Ocijeniti prihvatljivost investicijskih projekata uz uvažavanje rizika

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja su praćena power point prozirnicama, te suportirana primjerima iz prakse (rad na nastavi) kroz koji se dodatno pojašnjavaju pojmovi s prozirnica

Seminari i radionice

Dva seminarska rada koji prate teorijski dio sa svakog ciklusa predavanja

Samostalni zadaci

Tijekom predavanja se provode aktivnosti na nastavi na unaprijed pripremljenim primjerima. Primjeri se diskutiraju irješavaju zajedno s nastavnicima

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 20 % 0 % 20 %
Seminar/Projekt 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %
Napomena / komentar

-

Tjedni plan nastave

 1. Definicije i glavni koncepti u upravljanju rizicima
 2. Globalni rizici, Međunarodni standardi u upravljanju rizicima, Dualnost upravljanja rizicima
 3. Kvalitativne i kvantitativne metode procjene rizika, Tehnike upravljanja rizicima (Delphi. PESTLE. SWOT)
 4. Procjena rizika analizom stabla kvara
 5. Seminar, Uloga matrice rizika i registra rizika
 6. Strukturna rasčlamba rizika, Uloga liste prioriteta i upravljanju rizikom
 7. Seminar, Kvantifikacija upliva i vjerojatnosti u registru rizika
 8. Međuispit
 9. Kreiranje liste za kvantitativnu procjenu i analizu rizika, Definiranje vremenskog rasporeda i budžeta u projektu
 10. Očekivana monetarna vrijednost u upravljanju rizikom u projektima
 11. Kvantitativne metode: raspodjela vjerojatnosti. Monte Carlo metode, Planiranje odziva na rizik
 12. Seminar, Definiranje i klasificiranje odziva (izbjegni. ublaži. prenesi. prihvati)
 13. Očekivana monetarna vrijednost u upravljanju rizicima
 14. Donošenje odluka u uvjetima nesigurnosti, Nadzor nad rizikom
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Danijela Miloš Sprčić: Upravljanje rizicima,
(.), Dale F. Cooper, Stephen Grey, Geoffrey Raymond, Phil Walker: Project Risk Management Guidelines: Managing Risk in Large Projects and Complex Procurements; 2004;John Wiley,
(.), Predavanja dostupna na stranicama predmeta, zadatci, norme, izvještaji konzultantskih tvrtki (Ernst&Young) o procjeni globalnih rizika kroz godine,

Za studente

Izvedba

ID 183444
  Ljetni semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan