Simulacije svezanih polja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Elektromagnetska polja i projektiranje korištenjem simulacija. Elektromehaničke simulacije. Svezani proračuni primjenom koncentriranih parametara I međudjelovanjem polja. Međudjelovanje sa strukturnim i termičkim proračunom. Postupci optimizacije.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
(3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Opisati principe projektiranja korištenjem računalnog simuliranja
 2. Objasniti metode strukturne optimizacije
 3. Objasniti jednadžbe elektromagnetskog, strukturnog i toplinskog proračuna
 4. Odrediti moguće primjene u području magnetskih i električkih pretvornika
 5. Primijeniti svezani proračun korištenjem koncentriranih parametara
 6. Primijeniti svezani proračun polja
 7. Optimirati topologiju sustava i provesti parametarsku analizu

Oblici nastave

Predavanja

Sudjelovanje u predavanjima.

Samostalni zadaci

Domaće zadaće.

Laboratorij

Rad u laboratoriju.

Mentorski rad

Konzultacije s nastavnicima.

Tjedni plan nastave

 1. Simulacije svezanih polja u odnosu na zasebne proračune polja. Elektromagnetske, mehaničke i toplinske simulacije. Izazovi svezanih proračuna. Projektiranje pomoću simulacija.
 2. Elektromagnetsko polje: jednadžbe i elektromehanički proračuni, sile i zakretni momenti. Vrtložne struje. Metode optimizacije.
 3. Termički učinak električne struje i termičko naprezanje. Elektrotermija: simulacije, dielektrično zagrijavanje. Indukcijsko zagrijavanje.
 4. Združeni prijenos topline kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. Rubni uvjeti.
 5. Energija u elektromagnetskom polju i princip virtualnog rada. Kapaciteti, induktiviteti i međuinduktiviteti. Magnetski krugovi.
 6. Analogije elektromagnetskih, mehaničkih i toplinskih sustava. Nadomjesni električni krugovi.
 7. Modeliranje svezanih sustava koncentriranim parametrima.
 8. Međuispit
 9. Mehanička impedancija. Stapna membrana u pregradi. Titranje kružne membrane.
 10. Električni pretvornici.
 11. Magnetski pretvornici. Optimiranje topologije.
 12. Svezani sustavi - proračun međudjelovanja pomoću proračuna polja.
 13. Elektromagnetska levitacija.
 14. Parametarska analiza dimenzija i strukturna optimizacija.
 15. Završni ispit

Literatura

Z. Haznadar, Ž. Štih (1997.), Elektromagnetizam I, Školska knjiga
Z. Haznadar, Ž. Štih (1997.), Elektromagnetizam II, Školska knjiga
S. Berberović (1998.), Teorijska elektrotehnika - odabrani primjeri, Graphis
Jack Philip Holman (2002.), Heat Transfer, McGraw-Hill College
Stanley V. Marshall, Gabriel G. Skitek (1996.), Electromagnetic Concepts and Applications, Prentice-Hall
Lawrence J. Kamm (1995.), Understanding Electro-Mechanical Engineering, John Wiley & Sons
Sergey Edward Lyshevski (2000.), Nano- and Micro-Electromechanical Systems, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 222778
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan