Statistička analiza podataka

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Statistika igra važnu ulogu u svim ljudskim djelatnostima, a sposobnosti primjene statističkog zaključivanja te interpretacije rezultata neizostavne su u inženjerskoj i znanstvenoj praksi. Ovaj predmet daje cjelovit uvod u postupke i praksu statističke analize podataka na računalu. Predmet pokriva i povezuje četiri integralna aspekta statističke analize: podatke, statističke metode, matematičke temelje i interpretaciju rezultata. U prvome dijelu daje se pregled statističkih postupaka, načina opisa podataka te postupaka za vizualizaciju i eksplorativnu analizu podataka. Drugi je dio posvećen osnovama statističkoga zaključivanja te pokriva pitanja odabira, primjene i prikladnosti parametarskih statističkih testova za numeričke i kategoričke podatke. U trećemu se dijelu obrađuju nešto naprednije teme, kao što su neparametarska statistika, analiza varijance te regresijska i korelacijska analiza. Svi koncepti popraćeni su primjerima i zadatcima za vježbu na stvarnim podatcima u programskom jeziku R.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmet profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Jezgreni predmeti profila (1. semestar)

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se odvijati u trajanju od 3 sata tjedno.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe organizirane su projektno.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 25 % 40 % 25 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Napomena / komentar

Prag na kontinuiranoj nastavi je 50% od ukupnog zbroja bodova međuispita i završnog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje
 2. Deskriptivna statistika
 3. Statističko zaključivanje
 4. Testiranje hipoteza
 5. Statističko zaključivanje za metričke podatke
 6. Statističko zaključivanje za kategorijske podatke
 7. Postupci ponovnog uzorkovanja
 8. Međuispit
 9. Linearna regresija
 10. Linearna regresija
 11. Logistička regresija
 12. Analiza varijance (ANOVA)
 13. Neparametarski postupci
 14. Alternativni pristup analizi podataka
 15. Završni ispit

Literatura

Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye (2016.), Probability and Statistics for Engineers and Scientists,
David Diez, Christopher Barr, Mine Çetinkaya-Rundel (2015.), OpenIntro Statistics,
Mirta Benšić, Nenad Šuvak (2013.), Primijenjena statistika,

Za studente

Izvedba

ID 229840
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan