Osnove nuklearne fizike

Opis predmeta

Vanjska i unutarnja svojstva atomske jezgre (naboj, masa, veličina, spin, električni i magnetski momenti). Modeli jezgre (model kapljice, model ljuski). Procesi raspršenja i nuklearne reakcije (zakoni sačuvanja, udarni presjeci, fisija, fuzija). Nuklearni raspadi i radioaktivnost (zakon radioaktivnog raspada, raspad u nizu, alfa-raspad, beta-raspad, gama-raspad, doze zračenja). Gubici energije zračenja prolazom kroz materiju (nabijena čestica, neutralna čestica, elektromagnetsko zračenje). Detektori zračenja. Akceleratori. Nuklearne sile. Primjena nuklearne fizike (nuklearna energija, energija zvijezda, fizika čvrstog stanja, nuklearna magnetska rezonancija-NMR, datiranje).

Opće kompetencije

Student stječe osnovna znanja o nuklearnoj fizici kao i o raznim mogućnostima primjene nuklearne fizike u tehnici i medicini.

Ishodi učenja

 1. Objasniti vanjska i unutarnja svojstva atomske jezgre.
 2. Opisati osnovne modele atomske jezgre.
 3. Objasniti procese raspršenja i nuklearne reakcije.
 4. Objasniti nuklearne raspade i radioaktivnost.
 5. Ocijeniti gubitke energije prolazom zračenja kroz materiju.
 6. Navesti detektore zračenja i akceleratore.
 7. Opisati primjene nuklearne fizike.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja s auditornim vježbama i prezentacijama u dva ciklusa od 7 i 6 tjedana.

Konzultacije

Konzultacije.

Seminari

Seminar.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 25 % 0 % 25 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Vanjska svojstva atomske jezgre (naboj, masa, veličina).
 2. Unutarnja svojstva atomske jezgre (energija vezanja, spin, električni i magnetski momenti).
 3. Modeli jezgre (model kapljice, model ljuski).
 4. Procesi raspršenja i nuklearne reakcije (zakoni sačuvanja, udarni presjeci, fisija, fuzija).
 5. Nuklearni raspadi (alfa-raspad, beta-raspad, gama-raspad).
 6. Radioaktivnost (zakon radioaktivnog raspada, raspad u nizu, doze zračenja).
 7. Gubici energije zračenja prolazom kroz materiju (nabijene i neutralne čestice).
 8. Međuispit.
 9. Gubici energije zračenja prolazom kroz materiju (elektromagnetsko zračenje)
 10. Detektori zračenja.
 11. Akceleratori. Nuklearne sile.
 12. Fisijska nuklearna energija.
 13. Fuzijska nuklearna energija.
 14. Primjena nuklearne fizike u industriji i medicini.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Elektronika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2. semestar)

Literatura

K. Bethge (2007.), Kernphysik: Eine Einführung, Springer
R.M. Mayo (1998.), Introduction to Nuclear Concepts for Engineers, American Nuclear Society
K.S. Krane (1987.), Introductory Nuclear Physics, J. Wiley & Sons
W.T. Hering (1999.), Angewandte Kernphysik, Teubner
V. Knapp (1977.), Uvod u nuklearnu fiziku, Sveučilište u Zagrebu
W.N. Cottingham, D.A. Greenwood (2001.), An Introduction to Nuclear Physics, Cambridge University Press

Predavanja

Izvedba

ID 86496
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan