Inženjerska ekonomika 1

Ishodi učenja

 1. Objasniti osnovne pojmove iz ekonomike
 2. Objasniti funkcioniranje konkurentskih tržišta temeljem zakona ponude i potražnje
 3. Objasniti ponašanje potrošača
 4. Objasniti i primijeniti pojam elastičnosti pri modeliranju ponude i potražnje
 5. Prepoznati ključne faktore pri donošenju poslovnih odluka u poduzeću
 6. Izračunati određene mjere vezane uz proizvodnju i troškove
 7. Razlikovati tržišne strukture koje utječu na ponašanje poduzeća
 8. Izračunati isplativost različitih investicijskih opcija primjenom jednostavnih metoda ocjene profitabilnosti
 9. Identificirati rizike povezane s investicijama i sudjelovanjem na tržištu

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja su koncipirana u 13 tematskih cjelina koje se logički nastavljaju jedna na drugu. Studentu se prateći predavanja uvodi u problematiku osnova ekonomike, tržišta i sudionika na tržištu, donošenja poslovnih odluka, poslovnih rizika.

Mješovito e-učenje

Koristeći Moodle sustav e-učenja stavlja se na raspolaganje obvezna literatura i dopunska literatura za čitanje, video isječci, riješeni računski zadaci i zadaci za samoprovjeru znanja.

Samostalni zadaci

Koristeći Moodle sustav e-učenja studenti imaju na raspolaganju riješene računske zadatke i zadatke za provjeru vlastitog znanja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 20 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Definicija ekonomije. Mikroekonomija i makroekonomija. Koncepti mikroekonomije: oskudnost, resursi, oportunitetni trošak. Normativna i pozitivna ekonomija. Čimbenici proizvodnje. Krivulja proizvodnih mogućnosti.
 2. Ponuda. Potražnja. Potražnja, ponuda i ravnoteža.
 3. Krivulje potražnje i ponude - pomaci. Intervencija vlade na tržišne cijene: nametanje minimalne i maksimalne cijene. Vanjski učinci i javna dobra. Tržište.
 4. Definicija - mjera osjetljivosti. Cjenovna elastičnost potražnje. Osjetljivost potražnje na druge faktore. Prihodovna elastičnost potražnje. Križna cjenovna elastičnost i vrste dobara. Cjenovna elastičnost ponude.
 5. Uvod u mjere: ukupne, prosječne, granične. Koncepti: Neto dobit, granična korisnost, granični trošak. Odluke ovisne o graničnim vrijednostima. Korištenje granične korisnosti i krivulje graničnih troškova za pronalaženje neto korisnosti.
 6. Teorija korisnosti. Maksimalizacija korisnosti i potražnja. Krivulja ravnodušnosti (indiferencije). Budžetski pravac. Krivulje indiferencije i budžetski pravac: izbor potrošača.
 7. Čimbenici proizvodnje. Funkcija proizvodnje.
 8. Međuispit.
 9. Proizvodne odluke i troškovi: kratki rok. Proizvodne odluke i troškovi: dugi rok.
 10. Savršena konkurencija: model. Određivanje outputa u kratkom roku. Savršena konkurencija u dugom roku. Priroda monopola. Model monopola. Procjena monopola.
 11. Monopolistička konkurencija: konkurencija među mnogima. Oglašavanje i diskriminacija cijena. Oligopol: konkurencija među nekolicinom. Teorija igara.
 12. Kamate - trošak novca. Protok novca. Inflacija i njezine mjere. Metode provjeravanja projekata. Financijska isplativost.
 13. Pouzdanost i rizik kao dio djelovanja i života. Teorija i koncepti pouzdanosti i rizika. Modeli i mehanizmi kvarova. Metode procjene rizika. Metoda stabla događaja. Metoda procjene sigurnosti pomoću vjerojatnosti.
 14. Proces zapošljavanja u velikoj tvrtki. Važnost planiranja karijere. Uska specijalizacija ili orijentacija prema menadžmentu. Važnost socijalnih vještina za napredovanje. Karijera u malim i srednjim poduzećima. Izrada prvog poslovnog plana. Realna procjena potrebnih investicija.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Transverzalni predmeti (3. semestar) (5. semestar) (3. semestar)
Računarstvo (studij)
Transverzalni predmeti (3. semestar) (5. semestar) (3. semestar)

Literatura

Grupa autora (2019.), Inženjerska ekonomika 1 - nastavni materijali, FER
Dubravko Sabolić (2017.), UVOD U MIKROEKONOMIKU – odabrane teme,
Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus (2011.), Ekonomija, McGraw-Hill / Mate d.o.o.
by Pindyck, Robert S; Rubinfeld, Daniel L [aut]; Suman, Sanja [trl]. (2005.), Mikroekonomija., Mate

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 183404
  Zimski semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan