Inženjerska ekonomika 1

Opis predmeta

Osnovni pojmovi i koncepti iz ekonomike, odnosno mikroekonomike. Modeli ponude i potražnje, situacija ravnoteže, pomaci ponude i potražnje, eksternalije, javna dobra. Elastičnost ponude i potražnje. Granica proizvodnih mogućnosti. Tržišta. Maksimalizacija korisnosti. Ponašanje potrošača. Proizvodnja i troškovi. Tržišne strukture: monopol, savršena konkurencija, monopolistička konkurencija, oligopol, teorija igara. Procjena investicijskih projekata. Rizik i nesigurnost. Planiranje karijere u realnom sektoru.

Ishodi učenja

 1. Objasniti osnovne pojmove iz ekonomike
 2. Objasniti funkcioniranje konkurentskih tržišta temeljem zakona ponude i potražnje
 3. Objasniti ponašanje potrošača
 4. Objasniti i primijeniti pojam elastičnosti pri modeliranju ponude i potražnje
 5. Prepoznati ključne faktore pri donošenju poslovnih odluka u poduzeću
 6. Izračunati određene mjere vezane uz proizvodnju i troškove
 7. Razlikovati tržišne strukture koje utječu na ponašanje poduzeća
 8. Izračunati isplativost različitih investicijskih opcija primjenom jednostavnih metoda ocjene profitabilnosti
 9. Identificirati rizike povezane s investicijama i sudjelovanjem na tržištu

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja su koncipirana u 13 tematskih cjelina koje se logički nastavljaju jedna na drugu. Studentu se prateći predavanja uvodi u problematiku osnova ekonomike, tržišta i sudionika na tržištu, donošenja poslovnih odluka, poslovnih rizika.

Mješovito e-učenje

Koristeći Moodle sustav e-učenja stavlja se na raspolaganje obvezna literatura i dopunska literatura za čitanje, video isječci, riješeni računski zadaci i zadaci za samoprovjeru znanja.

Samostalni zadaci

Koristeći Moodle sustav e-učenja studenti imaju na raspolaganju riješene računske zadatke i zadatke za provjeru vlastitog znanja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 20 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 30 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Definicija ekonomije, Mikroekonomija i makroekonomija, Koncepti mikroekonomije: oskudnost, resursi, oportunitetni trošak, Normativna i pozitivna ekonomija, Čimbenici proizvodnje, Krivulja proizvodnih mogućnosti
 2. Ponuda, Potražnja, Potražnja, ponuda i ravnoteža
 3. Krivulje potražnje i ponude - pomaci, Intervencija vlade na tržišne cijene: nametanje minimalne i maksimalne cijene, Vanjski učinci i javna dobra, Tržište
 4. Definicija - mjera osjetljivosti, Cjenovna elastičnost potražnje, Osjetljivost potražnje na druge faktore, Prihodovna elastičnost potražnje, Križna cjenovna elastičnost i vrste dobara, Cjenovna elastičnost ponude
 5. Uvod u mjere: ukupne, prosječne, granične, Koncepti: Neto dobit, granična korisnost, granični trošak, Odluke ovisne o graničnim vrijednostima, Korištenje granične korisnosti i krivulje graničnih troškova za pronalaženje neto korisnosti
 6. Teorija korisnosti, Maksimalizacija korisnosti i potražnja, Krivulja ravnodušnosti (indiferencije), Budžetski pravac, Krivulje indiferencije i budžetski pravac: izbor potrošača
 7. Čimbenici proizvodnje, Funkcija proizvodnje
 8. Međuispit
 9. Proizvodne odluke i troškovi: kratki rok, Proizvodne odluke i troškovi: dugi rok
 10. Savršena konkurencija: model, Određivanje outputa u kratkom roku, Savršena konkurencija u dugom roku, Priroda monopola, Model monopola, Procjena monopola
 11. Monopolistička konkurencija: konkurencija među mnogima, Oglašavanje i diskriminacija cijena, Oligopol: konkurencija među nekolicinom, Teorija igara
 12. Kamate - trošak novca, Protok novca, Inflacija i njezine mjere, Metode provjeravanja projekata, Financijska isplativost
 13. Pouzdanost i rizik kao dio djelovanja i života, Teorija i koncepti pouzdanosti i rizika, Modeli i mehanizmi kvarova, Metode procjene rizika, Metoda stabla događaja, Metoda procjene sigurnosti pomoću vjerojatnosti
 14. Proces zapošljavanja u velikoj tvrtki, Važnost planiranja karijere, Uska specijalizacija ili orijentacija prema menadžmentu, Važnost socijalnih vještina za napredovanje, Karijera u malim i srednjim poduzećima, Izrada prvog poslovnog plana, Realna procjena potrebnih investicija
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Transverzalni predmeti (3. semestar) (5. semestar)
Transverzalni predmeti (3. semestar) (5. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija - studij
(3. semestar)
[FER2-HR] Računarstvo - studij
(3. semestar)

Literatura

Grupa autora (2019.), Inženjerska ekonomika 1 - nastavni materijali, FER
Dubravko Sabolić (2017.), UVOD U MIKROEKONOMIKU – odabrane teme,
Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus (2011.), Ekonomija, McGraw-Hill / Mate d.o.o.
by Pindyck, Robert S; Rubinfeld, Daniel L [aut]; Suman, Sanja [trl]. (2005.), Mikroekonomija., Mate

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 183404
  Zimski semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan