Inženjerski dizajn

Opis predmeta

Predmet je fokusiran na razumijevanje procesa kreativnog projektiranja. Studenti uče kako prepoznati inženjerski problem, kako kreirati, razviti i odabrati najbolje strategije i koncepte za njegovo rješavanje koristeći temeljna načela i odgovarajuće metode analize.

Ishodi učenja

 1. Razumjeti i primijeniti proces i metodologiju inženjerskog projektiranja
 2. Formulirati definiciju problema i ciljeve projekta
 3. Generirati strategije za rješavanje problema;
 4. Kreirati koncepte za primjenu strategije
 5. Koristiti metode za analizu i planiranje inženjerskog projektiranja
 6. Učinkovito učestvovati u timskom radu pri inženjerskom projektiranju
 7. Razumjeti etičke i društvene implikacije inženjerskog rada

Oblici nastave

Predavanja

sudjelovanje u predavanjima

Seminari i radionice

Individualni i timski projektni rad

Auditorne vježbe

Individualni i timski projekti

Samostalni zadaci

Seminarski rad

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 10 % 0 % 10 % 0 %
2. Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 30 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 70 % 0 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, proces inženjerskog projektiranja, odnos projektnih i znanstvenih metoda, metodologija rješavanja problema, značajke dobrog projekta
 2. Faze u procesu projektiranja: konceptualno projektiranje, oblikovanje, detaljno projektiranje, planiranje proizvodnje, distribucije, korištenja i povlačenja proizvoda
 3. Proces razvoja proizvoda, čimbenici uspješnosti; odnos statičkih i dinamičkih proizvoda, produkt i ciklusi procesa
 4. Organizranje za projektiranje i razvoj proizvoda: funkcionalno, projektno, hibridno, konkurentni timovi
 5. Tržišta i njihova segmentacija, funkcija odjela za marketing, elementi marketinškog plana
 6. Tehnološka inovacija, poslovne strategije za inovaciju i razvoj proizvoda, inovativne osobe, vrste tehnoloških inovacija
 7. Identifikacija potreba kupaca, zahtjevi kupaca, vrednovanje, kompetitivno vrednovanje
 8. Međuispit
 9. Ponašanje u timu, uloge i dinamika, problemi u timu, metode za rješavanje problema, učinkoviti sastanci tima
 10. Upravljanje vremenom, planiranje i raspoređivanje, struktura raspodijeljenog posla, Ganttovi dijagrami, metoda kritičnog puta
 11. Prikupljanje informacija, vrste i izvori projektnih informacija, profesionalne udruge, kodeksi i standardi, patenti i ostalo intelektualno vlasništvo
 12. Generiranje koncepata, kreativno razmišljanje, kreativnost i rješavanje problema, metode kreativnog razmišljanja
 13. Kreativne metode u projektiranju, funkcionalna dekompozicija i sinteza, inventivno rješavanje problema
 14. Odlučivanje, teorija odlučivanja, teorija korisnosti, stabla odlučivanja
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
(1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

George E. Dieter, Linda C. Schmidt (2009.), Engineering design 4th ed., McGraw-Hill, NY, USA
Kenneth S. Hurst (2004.), Engineering Design Principles, Elsevier Ltd. Oxford, UK
(.), Anthony Stanton: Human factors methods: a practical guide for engineering and design, Routledge, USA, 2018.,
(.), Hanif Kara, Daniel Bosia: Design Engineering Refocused, John Wiley, UK, 2016,

Za studente

Izvedba

ID 222588
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
30 Auditorne vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan