Inženjerski dizajn

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Predmet je fokusiran na razumijevanje procesa kreativnog projektiranja. Studenti uče kako prepoznati inženjerski problem, kako kreirati, razviti i odabrati najbolje strategije i koncepte za njegovo rješavanje koristeći temeljna načela i odgovarajuće metode analize.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
(1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Razumjeti i primijeniti proces i metodologiju inženjerskog projektiranja
 2. Formulirati definiciju problema i ciljeve projekta
 3. Generirati strategije za rješavanje problema;
 4. Kreirati koncepte za primjenu strategije
 5. Koristiti metode za analizu i planiranje inženjerskog projektiranja
 6. Učinkovito učestvovati u timskom radu pri inženjerskom projektiranju
 7. Razumjeti etičke i društvene implikacije inženjerskog rada

Oblici nastave

Predavanja

sudjelovanje u predavanjima

Seminari i radionice

Individualni i timski projektni rad

Auditorne vježbe

Individualni i timski projekti

Samostalni zadaci

Seminarski rad

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 10 % 0 % 10 % 0 %
2. Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 30 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 70 % 0 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod, proces inženjerskog projektiranja, odnos projektnih i znanstvenih metoda, metodologija rješavanja problema, značajke dobrog projekta
 2. Faze u procesu projektiranja: konceptualno projektiranje, oblikovanje, detaljno projektiranje, planiranje proizvodnje, distribucije, korištenja i povlačenja proizvoda
 3. Proces razvoja proizvoda, čimbenici uspješnosti; odnos statičkih i dinamičkih proizvoda, produkt i ciklusi procesa
 4. Organizranje za projektiranje i razvoj proizvoda: funkcionalno, projektno, hibridno, konkurentni timovi
 5. Tržišta i njihova segmentacija, funkcija odjela za marketing, elementi marketinškog plana
 6. Tehnološka inovacija, poslovne strategije za inovaciju i razvoj proizvoda, inovativne osobe, vrste tehnoloških inovacija
 7. Identifikacija potreba kupaca, zahtjevi kupaca, vrednovanje, kompetitivno vrednovanje
 8. Međuispit
 9. Ponašanje u timu, uloge i dinamika, problemi u timu, metode za rješavanje problema, učinkoviti sastanci tima
 10. Upravljanje vremenom, planiranje i raspoređivanje, struktura raspodijeljenog posla, Ganttovi dijagrami, metoda kritičnog puta
 11. Prikupljanje informacija, vrste i izvori projektnih informacija, profesionalne udruge, kodeksi i standardi, patenti i ostalo intelektualno vlasništvo
 12. Generiranje koncepata, kreativno razmišljanje, kreativnost i rješavanje problema, metode kreativnog razmišljanja
 13. Kreativne metode u projektiranju, funkcionalna dekompozicija i sinteza, inventivno rješavanje problema
 14. Odlučivanje, teorija odlučivanja, teorija korisnosti, stabla odlučivanja
 15. Završni ispit

Literatura

George E. Dieter, Linda C. Schmidt (2009.), Engineering design 4th ed., McGraw-Hill, NY, USA
Kenneth S. Hurst (2004.), Engineering Design Principles, Elsevier Ltd. Oxford, UK
(.), Anthony Stanton: Human factors methods: a practical guide for engineering and design, Routledge, USA, 2018.,
(.), Hanif Kara, Daniel Bosia: Design Engineering Refocused, John Wiley, UK, 2016,

Za studente

Izvedba

ID 222588
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
30 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan