Tehnološko poduzetništvo

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

Kontekst poduzetništva, Poduzetnički proces, Prilika, Poslovni plan, Resursi, Rizici, Analiza poslovne prilike, Koncept, Kupci, Trendovi na tržištu, Konkurencija, Poslovni model, Partnerstvo, Suradnja startup-korporacije, Rizici, Životni ciklus novog poduzeća, Investitori, Prezentiranje poslovne prilike

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Automatika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. primijeniti metodologiju za analizu poslovne prilike i zasnivanje poslovnog plana
 2. pripremiti i prezentirati analizu poslovne prilike
 3. objasniti posebnosti financiranja pojedinih faza pokretanja i rasta poduzeća i opisati njihove izvore
 4. rezimirati posebnosti poslovanja u visokim tehnologijama na globalnom tržištu
 5. objasniti proces nastajanja proizvoda

Oblici nastave

Predavanja

Interaktivna nastava

Samostalni zadaci

Grupni seminar

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 40 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 60 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod i ciljevi, Kontekst poduzetništva, Poduzetnički proces, Formiranje timova
 2. Prilika, Poslovni plan, Resursi, Rizici
 3. Analiza poslovne prilike, Koncept, Kupci, Trendovi na tržištu
 4. Analiza poslovne prilike, Konkurencija
 5. Analiza poslovne prilike, Poslovni model
 6. Analiza poslovne prilike, Partnerstvo, Suradnja startup-korporacije
 7. Analiza poslovne prilike, Rizici
 8. Međuispit
 9. Životni ciklus novog poduzeća, Investitori
 10. Životni ciklus novog poduzeća, Investitori
 11. Prezentiranje poslovne prilike
 12. Prezentiranje poslovne prilike
 13. Prezentiranje poslovne prilike
 14. Prezentiranje poslovne prilike
 15. Završni ispit

Literatura

Robert Hisrich, Michael Peters, Dean Shepherd (2021.), ISE Entrepreneurship, McGraw-Hill
Bill Aulet (2013.), Disciplined Entrepreneurship, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 252319
  Zimski semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
5 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan