Power Generation

Ishodi učenja

 1. opisati osnovne tipove elektrana
 2. objasniti rad osnovne opreme u hidroelektrani
 3. objasniti rad osnovnih komponenata u termoelektrani
 4. definirati specifičnosti pogona nuklearne elektrane
 5. analizirati jednopolne sheme i vlastitiu potrošnju za različite elektrane
 6. izračunati osnovne energetske parametre u raznim elektranama
 7. analizirati priključak različitih elektrana na mrežu

Oblici nastave

Predavanja

predavanja nisu obavezna

Auditorne vježbe

prisustvovanje nije obavezno

Terenska nastava

posjete proizvodnim postrojenjima

Samostalni zadaci

projekt

Laboratorij

laboratorijske vježbe

Tjedni plan nastave

 1. Procedure pokretanja i troškovi, Stacionarni pogon
 2. Upravljanje izlaznom snagom, Gašenje proizvodnje
 3. Vrste turbina (pogon. upravljanje)
 4. Fourierov zakon vođenja topline, Toplinska vodljivost, Vođenje topline u krutim materijalima s i bez unutrašnjeg izvora topline, Newtonov zakon vođenja topline, Koeficijent prijenosa topline i ekperimentalne korelacije, Prijenos topline u fluidima s prisilnom i prirodnom cirkulacijom, Prijenos topline u fluidima s promjenom faze, Zračenje crnog tijela - Stefan Boltzmannov zakon, Značajke zračenja realnih tijela, Izmjena topline zračenjem u zatvorenoj geometriji. Vidni faktori, Prijenos mase, Grijanje. ventilacija. klimatizacija (HVAC), Primjena teorije prijenosa topline (rashladni tornjevi. hlađenje električne opreme), Numeričke metode u inženjerstvu (FDM. FVM. FEM)
 5. Uloga i izvedba izmjenjivača topline, Istosmjerni i protusmjerni izmjenjivači topline, Osnovne konstrukcijske jednadžbe, Srednja logaritamska temperaturna razlika, Efikasnost izmjenjivača topline
 6. Karakteristike termoelektrana na fosilna goriva s parnim ciklusom (upravljačke sheme. režim rada s kliznim tlakom. promjene snage), Karakteristike elektrana s plinskim ciklusom (jednostavni i kombinirani ciklus. pogon s djelomičnim opterećenjem), Vrste turbina (pogon. upravljanje)
 7. Procedure pokretanja i troškovi, Stacionarni pogon
 8. Međuispit
 9. Podizanje i spuštanje snage, Načini zaustavljanja pogona (vruće i hladno zaustavljenje. zamjena goriva)
 10. Uštede primarne energije, Specifični zahtjevi za elektrane s kombiniranom proizvodnjom topline i električne energije, CHP tehnologije, Optimizacija upotrebe goriva kogeneracijskih elektrana
 11. Posjeta
 12. Pregled vrsta generatora, Vrste generatorske uzbude, Stabilizator elektroenergetskog sustava
 13. Glavni generator, Jednopolna shema elektrane, Pomoćni sustavi, Sustav uzemljenja
 14. Pogonski dijagram generatora, Povezivanje elektrane s mrežom, Pogonski dijagram proizvodne jedinice
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Electrical Power Engineering (profil)
(1. semestar)

Literatura

(.), A.J. Pansini, K.D. Smalling, Guide to electric power generation, PennWell Publishing Company, USA, 1994,
(.), A.W. Ordys at. all, Modelling and simulations of power generation plants, Spinger-Verlag, UK, 1994,
(.), D. Lindsley, Power-plant control and instumentation, IET, 2000,

Za studente

Izvedba

ID 223119
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
30 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan