Elektroakustika 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Predmet uključuje napredne metode projektiranja i konstrukcije elektroakustičkih pretvarača. To uključuje analizu elektroakustičkih analogija, projektiranje i uporaba mikrofona, zvučnika i zvučničkih kutija. Predmet posebno uključuje analizu i konstrukciju piezoelektričnih pretvarača i nelinearne efekte u pretvaračima. Predmet pokriva i područje mjerenja buke i projektiranje sustava za što manju emisiju buke. Predmet uključuje i područje smanjenja buke na okoliš.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
(2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Definirati i demonstrirati elektroakustičke analogije
 2. Klasificirati i analizirati vrste mikrofona
 3. Klasificirati i analizirati vrste zvučnika
 4. Definirati i analizirati piezoelektrične pretvarače
 5. Demonstrirati mjerenja buke okoliša i strojeva
 6. Procijeniti kako buka utječe na čovjeka

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima će se obraditi osnovna teorijska znanja iz područja elektroakustičkih pretvarača.

Seminari i radionice

Studenti će napisati seminar iz područja elektroakustičkih pretvarača.

Auditorne vježbe

Studenti će rješavati matematičke zadatke iz područja elektroakustičkih pretvarača.

Laboratorij

Studenti će kroz laboratorijske vježbe u manjim grupama analizirati parametre iz područja elektroakustičkih pretvarača.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Seminar/Projekt 0 % 15 % 0 % 15 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Elektromehaničke analogije, Emitiranje zvuka neidealnih membrana, Nelinearni oscilator. Duffingova jednadžba, Efekti konačne amplitude, N-valovi. pravokutni valovi, Udarni valovi, Akustičko strujanje, Akustička kavitacija
 2. Električni i akustički tipovi mikrofona, Mjerenja i kalibracija mikrofona, Mjerenje parametara mikrofona
 3. Emitiranje zvuka neidealnih membrana, Vrste zvučnika, Elektrostatski. piezoelektrični i ionski zvučnici, Mjerenje parametara zvučnika
 4. Konstrukcija hidrofona. parametri hidrofona, Konstrukcija akcelerometra. parametri akcelerometra, Kalibracija piezoelektričnih pretvarača, Piezoelektrični uređaji za generiranje energije, Piezoelektrični transformatori
 5. Instrumentacija, Mjerne norme u akustici, Nesigurnost mjerenja
 6. Mjerenje zvučnog tlaka. zvukomjeri, Mjerenje intenziteta zvuka, Kalibrirani mjerni signali, Kalibrirani mjerni izvori, Mjerenja akustičkih elemenata. prigušivača. pregrada
 7. Indikatori buke, Mjerni mikrofoni, Zvuk u cijevima i kanalima, Norme i propisi, Karte buke
 8. Međuispit
 9. Karakteristike i parametri vibracija, Mjerni akcelerometri, Vibracije šaka-ruka. vibracije cijelog tijela, Norme i propisi
 10. Metode zaštite od buke, Izolacija od zrakom nošene buke. izolacija od udarne buke, Zvučne barijere, Osobna zaštita od buke
 11. Akustičke karakteristike instrumenata, Akustičke karakteristike glasa pjevača, Usmjerenost glazbenih instrumenata, Utjecaj prostora na zvuk glazbenih instrumenata
 12. Razumljivost govora
 13. Akustičke karakteristike signala glasa, Generiranje glasa, Anatomija i modeliranje vokalnog trakta
 14. Eksplicitne i implicitne numeričke metode, Primjena BEM. FEM. metode volumnih elemenata i statističke metode u akustici, Hibridne numeričke metode, Ograničenja i primjenjivost numeričkih metoda u akustici
 15. Završni ispit

Literatura

Ivan Jelenčić (1991.), Zvučnici,
Tihomir Jelaković, Miomir Vujnović (1969.), Mikrofoni,
Glen Ballou (2012.), Electroacoustic Devices: Microphones and Loudspeakers, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 222432
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan