Electronics 2

Ishodi učenja

 1. Opisati svojstva diferencijskih pojačala
 2. Kombinirati osnovne stupnjeve pojačala u kaskadne spojeve
 3. Opisati specifičnost pojačala snage
 4. Razlikovati utjecaj kapaciteta na niskim i na visokim frekvencijama
 5. Izračunati vremenske konstante pojačala
 6. Analizirati složena pojačala s povratnom vezom
 7. Identificirati stabilnost pojačala s povratnom vezom
 8. Opisati rad sinusnih oscilatora
 9. Opisati svosjstva AD i DA pretvornika

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Laboratorij

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Završni ispit: Pismeni 20 % 50 %
Završni ispit: Usmeni 50 %
Ispit: Pismeni 20 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %
Napomena / komentar

U ak. god. 2019./2020. uvjet "Prije završnog ispita sudenti trebaju odraditi sve laboratorijske vježbe" se neće primjenjivati.

Tjedni plan nastave

 1. Statička i dinamička ograničenja operacijskih pojačala u sklopovlju za analognu obradu signala, Sklopovlje s operacijskim pojačalima za linearne analogne funkcije
 2. Sklopovlje s operacijskim pojačalima za nelinearne analogne funkcije, Sklopovlje za preklapanje i mulipleksiranje analognog signala
 3. Karakteristike idealnog operacijskog pojačala, Osnovne izvedbe pojačala. integrator. derivator
 4. Diferencijsko i instrumentacijsko pojačalo, Komparatori i multivibratori
 5. Diferencijska pojačala s bipolarnim tranzistorima i FET-ovima, Pojačanje diferencijskog i zajedničkog signala. Faktor potiskivanja zajedničkog signala
 6. Diferencijska pojačala sa strujnim izvorima, Prijenosne karakteristike diferencijskih pojačala, Amplitudno-frekvencijska karakteristika. donja i gornja granična frekvencija
 7. Odziv pojačala u spoju zajedničkog uvoda i zajedničkog emitera na niskim frekvencijama, Niskofrekvencijski odziv ostalih jednostupanjskih i višestupanjskih pojačala, Odziv pojačala u spoju zajedničkog uvoda i zajedničkog emitera na visokim frekvencijama
 8. Međuispit
 9. Odziv pojačala u spoju zajedničkog kolektora. zajedničke baze i kaskode na visokim frekvencijama, Osnovna struktura pojačala s povratnom vezom. Svojstva negativne povratne veze, Analiza pojačala s negativnom povratnom vezom
 10. Problem stabilnosti. Položaj polova i stabilnost. Nyquist-ov kriterij stabilnosti. Amplitudno i fazno osiguranje, Analiza stabilnosti korištenjem Bode-ovih dijagrama
 11. Frekvencijska kompenzacija. Kompenzacija dominantnim polom, OVDJE JE GREŠKA - copy-paste podgranule EC-MN0501 !!!!!!!!!
 12. RC oscilatori, LC i kristalni oscilatori
 13. Karakteristike analogno-digitalnih (AD) i digitalno-analognih (DA) pretvornika, Sklopovski blokovi AD i DA pretvornika (sklopke. komparatori. nizovi otpornika. nizovi kondenzatora), Frekvencijska kompenzacija. Kompenzacija dominantnim polom, OVDJE JE GREŠKA - copy-paste podgranule EC-MN0501 !!!!!!!!!
 14. Osnovne arhitekture AD pretvornika, Osnovne arhitekture DA pretvornika
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Electrical Engineering and Information Technology (studij)
(4. semestar)

Literatura

Željko Butković (2018.), Elektronika 2, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb - interna skripta
A.S. Sedra, K.C. Smith (2011.), Microelectronic Circuits, 6th ed., Oxford University Press
R.C. Jaeger, T.N. Blalock (2011.), Microelectronic Circuit Design, 4th ed., McGraw-Hill
ed. Hank Zumbahlen (2011.), Linear Circuit Design Handbook, Newnes, Analog Devices Inc.

Za studente

Izvedba

ID 209735
  Ljetni semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
75 Predavanja
15 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan