Umrežene višemedijske usluge

Ishodi učenja

 1. Opisati osnovne značajke i načine kodiranja višemedijskog sadržaja.
 2. Objasniti temeljne pojmove i arhitekturu World Wide Weba.
 3. Kreirati jednostavan statički i dinamički web sadržaj.
 4. Analizirati mrežni promet prilikom komunikacije web klijenta i poslužitelja.
 5. Opisati osnove pretraživanja na webu.
 6. Objasniti prijenos govora IP-om, arhitekturu i nabrojati temeljne protokole.
 7. Objasniti prijenos videa i televizije IP-om.
 8. Objasniti osnove načina rada P2P mreža i aplikacija.
 9. Demonstrirati i analizirati rad usluga dinamički prilagodljivog strujanja protokolom HTTP.
 10. Objasniti načela rada kolaborativnih višemedijskih usluga i umreženih višekorisničkih igara.

Oblici nastave

Predavanja

Mješovito e-učenje

Terenska nastava

Samostalni zadaci

Multimedija i mreža

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 15 % 25 % 15 % 25 %
Domaće zadaće 2 % 10 % 2 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 55 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Arhitekture i zahtjevi višemedijskih usluga.
 2. Arhitekture i zahtjevi višemedijskih usluga.
 3. Sadržaj i usluge weba.
 4. Sadržaj i usluge weba.
 5. Višemedijski sadržaj.
 6. Internetske usluge višemedijskog strujanja.
 7. Arhitekture i zahtjevi višemedijskih usluga. Internetske usluge višemedijskog strujanja.
 8. Međuispit.
 9. Internetske usluge višemedijskog strujanja.
 10. Arhitekture i zahtjevi višemedijskih usluga. Internetske usluge višemedijskog strujanja.
 11. Arhitekture i zahtjevi višemedijskih usluga.
 12. Arhitekture i zahtjevi višemedijskih usluga.
 13. Konferencijske usluge.
 14. Kolaborativne višekorisničke usluge.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Obvezni predmeti modula - po izboru (5. semestar)

Literatura

(.), Computer Networking: A Top-Down Approach (5th+ edition, J. Kurose, K. Ross),
(.), Computer Networks (5th edition, A. Tanenbaum, D. Wetherall),
(.), Video Over IP: IPTV, Internet Video, H.264, P2P, Web TV, and Streaming: A Complete Guide to Understanding the Technology (2nd edition, W. Simpson),
(.), Quality of Experience: Advanced Concepts, Applications and Methods (Springer, 2014., urednici: S. Möller i A. Raake),

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183398
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
9 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan