Tehnička normizacija i legislativa

Opis predmeta

Ustrojstvo i djelovanje međunarodnih i regionalnih organizacija za tehničku normizaciju. Primjena tehničkih norrmi u različitim područjima elektrotehnike. Postupak donošenja hrvatskih normi u području elektrotehnike.

Opće kompetencije

Studenti trebaju steći osnovna znanja iz područja tehničke normizacije, te se upoznati s ustrojstvom međunarodnih, regionalnih i nacionalnih organizacija zaduženih za donošenje normi. Na primjerima normi iz područja elektrotehnike trebaju se naučiti njima aktivno služiti i primjenjivati ih u praksi.

Ishodi učenja

 1. odabrati osnovne principe normizacije i legislative
 2. procijeniti tehničke norme u inženjerskom poslu
 3. odabrati svjetske normizacijske organizacije i norme
 4. odabrati europske normizacijske organizacije i norme
 5. odabrati hrvatske normizacijske organizacije i norme
 6. argumentirati uporabu određene tehničke norme

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju pomoću powerpoint prezentacija koje su objavljene na web stranicama predmeta. Nastava na predmetu organizirana je kroz tri nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od četiri tjedna nastave i međuispita, dok drugi ciklus sadržava četiri tjedana nastave i drugi međuispit. Treći ciklus ima četiri tjedna nastave i završni ispit. Nastava se izvodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 3 sata.

Provjere znanja

dva međuispita i konačni ispit

Konzultacije

Termin konzultacija objavljuje se na prvim predavanjima u dogovoru sa studentima.

Seminari

Studenti pišu i prezentiraju seminare vezane uz seminarske teme, koje se zadaju ovisno o interesima studenta.

Ostalo

domaće zadaće

Ostalo

Studenti usvajaju znanje pomoću seminara, kojeg pišu i izlažu. Samim time uviđaju nužnost dubokog usvajanja gradiva.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 5 % 0 % 5 %
Seminar/Projekt 0 % 5 % 0 % 5 %
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
2. Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 80 %

Tjedni plan nastave

 1. Pojmovi i defincije vezani uz elektrotehničku normizaciju
 2. Povijesni razvoj normizacije
 3. Postojeći administrativni i tehnički propisi na međunarodnoj, europskoj i hrvatskoj razini
 4. Normizacija u području elektrotehnike na međunarodnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
 5. Struktura globalnih normizacijskih organizacija
 6. Struktura regionalne normizacije (primjer: Europa)
 7. Struktura nacionalne normizacije (primjer Republika Hrvatska)
 8. Ustrojstvo i djelovanje međunarodnih, regionalnih i nacionalnih organizacija za normizaciju, (CEN, CENELEC i dr.)
 9. Struktura i postojeći propisi NATO normizacije
 10. Znanstvena normizacija
 11. Industrijska normizacija
 12. Harmonizacija tehničkih propisa
 13. Postupak donošenja hrvatskih normi iz područja elektrotehnike
 14. Primjeri tehničkih normi iz područja elektrotehnike
 15. Primjer normizacije u području telekomunikacija

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

R. Prasad, S. Ohmori, D. Simunic (2010.), Towards Green ICT, River Publishers
Workshop Committee, Commission on Engineering and Technical Systems, National Research Council (1990.), Crossroads of Information Technology Standards, National Academy Press, Washington, D.C. 1990
S. Prakash Sethi (2003.), Setting Global Standards, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

Izvedba

ID 34355
  Ljetni semestar
4 ECTS
R3 Engleski jezik
R3 E-učenje

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan