Računarska statistika

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Dr. sc.
Vesna Lužar-Stiffler

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Cilj predmeta je osposobiti studente za: (a) evaluaciju univarijatnih i multivarijatnih linearnih statističkih metoda i modela pomoću statističke simulacije, (b) korištenje metoda ponavljanog uzorkovanja i simulacije za testiranje hipoteza i procjenjivanje intervala pouzdanosti, (c) vizualizaciju višedimenzionalnih podataka.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti profila (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Razlikovati generatore slučajnih brojeva
 2. Definirati i dizajnirati Monte Carlo experimente
 3. Primijeniti Monte Carlo metode procjene
 4. Objasniti principe grafičkih metoda u računalnoj statistici
 5. Primijeniti metode ponovnog uzorkovanja
 6. Primijeniti metode statističkog učenja na stvarne probleme

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se odvijati u trajanju od 3 sata tjedno.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe organizirane su projektno.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 50 % 40 % 50 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Napomena / komentar

Prag na kontinuiranoj nastavi je 50% od ukupnog zbroja bodova međuispita i završnog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u računarsku statistiku
 2. Generiranje slučajnih brojeva
 3. Generiranje slučajnih brojeva
 4. Monte Carlo procjenjivanje
 5. Monte Carlo procjenjivanje
 6. Uzorkovanje po važnosti
 7. Uzorkovanje po važnosti
 8. Međuispit
 9. Metode ponavljanog uzorkovanja
 10. Metode ponavljanog uzorkovanja
 11. Grafičke metode u računarskoj statistici
 12. Grafičke metode u računarskoj statistici
 13. Monte Carlo metode i statističko učenje
 14. Monte Carlo metode i statističko učenje
 15. Završni ispit

Literatura

James E. Gentle (2006.), Elements of Computational Statistics, Springer Science & Business Media
Efron B., T. Hastie (2016.), Computer Age Statistical Inference, Cambridge Academic Press

Za studente

Izvedba

ID 222761
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan