Praktikum elektroničkih elemenata i sklopova

Ishodi učenja

 1. povezati tehnološke i električke parametre tranzistora
 2. baratati mjerenjem električkih karakteristika tranzistora
 3. primijeniti SPICE modele tranzistora u simulaciji
 4. primijeniti ekstrakciju parametara modela tranzistora
 5. analizirati elektronički sklop simulacijom na računala
 6. baratati mjerenjem osnovnih karakteristika sklopova

Oblici nastave

Predavanja

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Osnovne izvedbe tranzistora
 2. Sklopovski modeli tranzistora, Mjere kvalitete električkih karakteristika tranzistora
 3. Ekstrakcija parametara modela iz simulacija elemenata
 4. Mjerenje strujno-naponskih karakteristika tranzistora
 5. Mjerenje AC karakteristika tranzistora
 6. Ekstrakcija parametara modela i mjera kvalitete tranzistora iz mjerenja
 7. Pregled Spice modela tranzistora
 8. Međuispit
 9. Kalibracija Spice modela tranzistora, Ugađanje i optimizacija Spice modela
 10. DC analiza
 11. Tranzijentna i AC analiza
 12. Ugađanje i optimizacija sklopa
 13. Fizička izvedba elektroničkih sklopova
 14. Evaluacija sklopa korištenjem DC i AC mjerenja, Usporedba simulacija i mjerenja
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (5. semestar)

Literatura

(.), Yannis Tsividis, Operation and Modeling of the MOS Transistor - 3rd edition, Oxford University Press, 2010,
(.), Ian Getreu, Modeling the Bipolar Transistor, Tektronix, 1979.,
(.), Yannis Tsividis, A First Lab in Circuits and Electronics, Wiley, 2001.,
(.), Ken Kundert, The Designer’s Guide to Spice and Spectre, Springer, 1995.,

Izvedba

ID 183379
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Auditorne vježbe
39 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe