Praktikum elektroničkih elemenata i sklopova

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Osnovne izvedbe tranzistora i njihove karakteristike. Sklopovski modeli tranzistora i mjere kvalitete karakteristika. Mjerenje tranzistorskih karakteristika i ekstrakcija parametara modela. Pregled SPICE modela tranzistora. Kalibracija, podešavanje i optimizacija SPICE modela. Korištenje SPICE modela u simulacijama. Osnove analize sklopova na računalu - DC, AC, tranzijentna analiza. Fizička realizacija sklopova. Mjerenje DC i AC karakteristika sklopova.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)

Ishodi učenja

 1. povezati tehnološke i električke parametre tranzistora
 2. baratati mjerenjem električkih karakteristika tranzistora
 3. primijeniti SPICE modele tranzistora u simulaciji
 4. primijeniti ekstrakciju parametara modela tranzistora
 5. analizirati elektronički sklop simulacijom na računala
 6. baratati mjerenjem osnovnih karakteristika sklopova

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 70 % 50 % 50 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 25 %
Ispit: Usmeni 25 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnovne izvedbe tranzistora
 2. Sklopovski modeli tranzistora, Mjere kvalitete električkih karakteristika tranzistora
 3. Ekstrakcija parametara modela iz simulacija elemenata
 4. Mjerenje strujno-naponskih karakteristika tranzistora
 5. Mjerenje AC karakteristika tranzistora
 6. Ekstrakcija parametara modela i mjera kvalitete tranzistora iz mjerenja
 7. Pregled Spice modela tranzistora
 8. Međuispit
 9. Kalibracija Spice modela tranzistora, Ugađanje i optimizacija Spice modela
 10. DC analiza
 11. Tranzijentna i AC analiza
 12. Ugađanje i optimizacija sklopa
 13. Fizička izvedba elektroničkih sklopova
 14. Evaluacija sklopa korištenjem DC i AC mjerenja, Usporedba simulacija i mjerenja
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Yannis Tsividis, Operation and Modeling of the MOS Transistor - 3rd edition, Oxford University Press, 2010,
(.), Ian Getreu, Modeling the Bipolar Transistor, Tektronix, 1979.,
(.), Yannis Tsividis, A First Lab in Circuits and Electronics, Wiley, 2001.,
(.), Ken Kundert, The Designer’s Guide to Spice and Spectre, Springer, 1995.,

Za studente

Izvedba

ID 183379
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
39 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan