Obrambeni sustavi i tehnologije

Opis predmeta

Ovaj predmet kod studenata razvija razumijevanje međuovisnosti znanosti i tehnologije, industrije i obrambenog sektora u državama članicama NATO-a i EU. Posebno se ističe uloga strateškog planiranja, organizacijskog povezivanja, kao i interdisciplinarne suradnje u razvoju složenih obrambenih sustava. Uspješnost velikih i složenih projekata u obrambenom sektoru u velikoj mjeri ovisi o modelima njihovog financiranja, koji se podrobnije opisuju. Analizira se važnost ljudskih potencijala u upravljanju složenim obrambenim projektima, kao temelj za efikasnu primjenu raznovrsnih inženjerskih znanja i vještina u projektiranju i razvoju složenih obrambenih sustava. Izlažu se projekti interaktivnih simulatora s čovjekom u petlji, za trening i evaluaciju osoblja, kao i simulatori sa sklopovljem u petlji, za testiranje pojedinih dijelova obrambenih sustava tijekom projektiranja i razvoja. Na primjerima razvijenih simulatora, poput simulatora borbenog zrakoplova i simulatora vođenih raketnih sustava, ilustriraju se razni izloženi koncepti organizacijskog i projektnog upravljanja te sustavnog inženjerstva.

Opće kompetencije

Kroz teoretska predavanja i i praktični rad na analizi posebnih slučajeva studenti će usvojiti znanja i vještine primjene različitih inženjerskih disciplina na projektiranje, razvoj i izvedbu složenih obrambenih sustava utemeljenih na najsuvremenijim tehnologijama.

Ishodi učenja

 1. Objasniti gospodarski i tehnološki značaj obrambenog sektora u državama članicama NATO-a i EU
 2. Objasniti principe i ciljeve sustavnog inženjerstva kroz analizu složenih obrambenih sustava
 3. Opisati ulogu i izazove pri upravljanju životnim ciklusom složenih obrambenih sustava
 4. Objasniti značaj sustavne arhitekture u razvoju složenih obrambenih sustava
 5. Opisati važne karakteristike ljudi za uspješno upravljanje složenim obrambenim sustavima
 6. Prepoznati vrijednosti i ograničenja modeliranja i simulacije

Oblici nastave

Predavanja

Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana. Prvi ciklus predavanja ima 7 tjedana, nakon čega slijedi međuispit, dok drugi ciklus sadrži šest tjedana predavanja, nakon čega slijedi završni ispit.

Provjere znanja

Provjere znanja izvršiti će se u dva termina tijekom semestra, na međuispitu i završnom ispitu.

Laboratorijske vježbe

Demonstracija sustava za praćenje stresa i umora pilota tijekom leta i vježbi na simulatoru. Demonstracije simulatora raketnog sustava za protuzračnu obranu i simulatora leta zrakoplova kao što su Pilatus, MiG-21, itd. Demonstracije raznih sustava razvijenih za multimodalnu elicitaciju i estimaciju emocionalnih stanja.

Konzultacije

Konzultacije su organizirane u tjednima nastave nakon predavanja ili u dogovorenom terminu.

Seminari

Samostalan rad studenata uključuje razvoj pojedinih funkcionalnosti obrambenih sustava i tehnologija te pisanje pismenog izvješća, uz konzultacije s nastavnicima. Odvija se kontinuirano tijekom nastave.

Stručni posjeti

Posjeti raznim tvrtkama u području obrambenih sustava i tehnologija.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 50 % 0 % 50 %
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje. “Obrambeni sustavi i tehnologije” kao dio svjetskog gospodarstva utemeljenog na znanju i visokim tehnologijama.
 2. Industrija naoružanja i vojne opreme u EU i NATO-u. Predstavljanje tema seminarskih radova.
 3. Strateški značaj tehnološkog sektora u modernizaciji industrije naoružanja i vojne opreme i gospodarskom rastu u Republici Hrvatskoj. Prihvaćanje tema seminarskih radova od strane studenata.
 4. Strateško planiranje i organizacijsko upravljanje u području obrambenih sustava i tehnologija.
 5. Modeli financiranja složenih “Obrambenih sustava i tehnologija”. Offset aranžmani, kompenzacijska trgovina, rizični kapital, licence, zajednički razvoj…
 6. Principi sustavnog inženjerstva pri projektiranju i razvoju složenih “Obrambenih sustava i tehnologija”.
 7. Interakcija složenih obrambenih sustava s korisnicima i okolinom. Ljudski čimbenici u području obrane i sigurnosti.
 8. Međuispit.
 9. Simulacije sa sklopovljem i programskom opremom u petlji.
 10. Interaktivne simulacije složenih obrambenih sustava u virtualnom okruženju. Simulator borbenog zrakoplova, simulatori vođenih raketnih sustava.
 11. Sustavi za multimodalnu regulaciju kognitivno-emocionalnih stanja u treningu, vrednovanju i selekciji osoba za složene obrambene zadatke.
 12. Vrednovanje učinka treninga analizom neuralnih aktivacija dobivenih funkcionalnim oslikavanjem (fMRI) mozga.
 13. Projekt simulatora helikoptera Mi-171. Simulator borbenog oklopnog vozila AMV 8x8.
 14. Dualne namjene tehnologija nastalih kroz razvoj složenih “Obrambenih sustava i tehnologija”.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Obradba informacija (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
preporučeni izborni predmet (3. semestar)

Literatura

Alexander Kossiakoff, William N. Sweet (2002.), Systems Engineering Principles and Practice, Wiley-Interscience
US Department of Defense (2012.), Defense Acquisition Guidebook,
Defense Acquisition University (2001.), Systems Engineering Fundamentals, Defense Acquisition University Press

Predavanja

Laboratorijske vježbe