Odabrane optimizacijske metode i algoritmi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Optimizacija je proces kojim se nešto dovodi u najbolje moguće stanje s obzirom na zahtjeve i uvjete. U suvremenom društvu i gospodarstvu uloga optimizacije je sve izraženija, stoga se u ovom predmetu studentima pruža pregled najvažnijih dostignuća tog područja znanosti, s naglaskom na primjenjiva znanja. U nastavku je načelni popis tema. Analitička podloga optimizacije: diferencijali, usmjerena derivacija, Taylorov red, ekstremi, konveksnost i konkavnost funkcija, O-notacija u optimizaciji. Optimizacija bez ograničenja: jednodimenzijska optimizacija, gradijentna metoda, izračun koraka, kriteriji zaustavljanja, Newtonova metoda, metoda konjugiranih gradijenata, kvazi-Newtonova metoda, metode područja povjerenja, Nelder-Mead simpleks algoritam. Optimizacija s ograničenjima: Karush-Kuhn-Tuckerovi uvjeti optimalnosti, projekcije, Lagrangeovi množitelji, penalne metode, proširena Lagrangeova metoda. Odabrane heurističke metode (simulirano žarenje, roj čestica, skupina mrava, genetski algoritmi). Višeciljna optimizacija.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmet profila (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)
Izborni predmeti (2. semestar)

Ishodi učenja

 1. prepoznati i analizirati problem kao optimizacijski
 2. povezati postavljeni problem s istovrsnim ili sličnim već riješenim problemima
 3. odabrati najbolju metodu rješavanja za već riješeni (poznati) problem
 4. prilagoditi metode i algoritme za slične probleme tako da budu primjenjivi na zadani
 5. osmisliti vlastito rješenje za nepoznati problem
 6. ocijeniti valjanost vlastitog rješenja, u smislu procjene konvergencije i složenosti algoritma
 7. usporediti svoju metodu s možebitnim drugim idejama
 8. preporučiti algoritam za nepoznati problem na temelju usporedbe predloženih rješenja

Oblici nastave

Predavanja

Izlaganje predavača i dodatna pojašnjenja prema pitanjima studenata.

Samostalni zadaci

Svaki student će za polaganje predmeta teorijski i programski riješiti neki optimizacijski problem po vlastitom izboru.

Mentorski rad

Pomoć studentu pri rješavanju odabranog optimizacijskog problema.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 80 % 0 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 80 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Konstantna. logaritamska. linearna. kvadratna i eksponencijalna klasa složenosti
 2. Tangenta i normala na graf funkcije. Rast i pad funkcija
 3. Usmjerene derivacije. Derivacija implicitnih funkcija. Teorem o implicitnoj funkciji, Ekstremi. Lokalni ekstremi
 4. Drugi diferencijal i kvadratne forme, Taylorova formula
 5. Konveksnost i konkavnost funkcije. Nalaženje ekstrema funkcije. nužni i dovoljni uvjeti, Optimizacija u jednoj dimenziji (metoda zlatnog reza. sukcesivna parabolička interpolacija. Newtonova metoda)
 6. Algoritmi direktnog traženja (Hooke-Jeeves metoda). Gradijentne metode (metoda najbržeg silaska), Newtonova metoda. Metoda sekante, Kriteriji zaustavljanja
 7. Metode konjugiranih gradijenata, Kvazi-Newtonove metode
 8. Međuispit
 9. Metode područja povjerenja
 10. Vezani ekstremi. Lagrangeovi multiplikatori, Proširena Lagrangeova metoda
 11. Konveksni optimizacijski problemi
 12. Dualnost. Lagrangeova funkcija. Perturbacije i analiza osjetljivosti
 13. Deterministički i heuristički pristupi
 14. Meta-heuristika: simulirano žarenje, tabu pretraga, evolucijske strategije, algoritam skupine mrava, algoritam roja čestica, algoritam roja pčela, postupci pohlepnog nasumičnog prilagodljivog pretraživanja (GRASP)
 15. Završni ispit

Literatura

E.K.P. Chong, S.H. Żak (2013.), An Introduction to Optimization, 4th Edition, Wiley
Jorge Nocedal, Stephen J. Wright (2006.), Numerical Optimization, 2nd Edition, Springer
Omid Bozorg-Haddad, Mohammad Solgi, Hugo A. Loáiciga (2017.), Meta-heuristic and Evolutionary Algorithms for Engineering Optimization, Wiley
Carl D. Meyer (2000.), Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM
G.A.F. Seber, A.J. Lee (2003.), Linear Regression Analysis, 2nd edition, Wiley
G.A.F. Seber and C. J. Wild (2005.), Nonlinear Regression, Wiley

Za studente

Izvedba

ID 222557
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan